Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig politik og økonomi (2015)

Udgave: Udarbejdet af: Tilknyttet censorkorps:
2015 Fagstudienævnet for Statskundskab og samfundsfag Censorkorpset for statskundskab/samfundsfag
Ikrafttrædelsesdato: Godkendt af: Uddannelsen giver ret til betegnelsen:
01-09-2015 Dekanen for Aarhus BSS Bachelor (BSc) i offentlig politik og økonomi
Bachelor of Science (BSc) in Public Policy
Normering:
180 ECTS

Indhold

 1. Om uddannelsen
 2. Uddannelsens struktur
 3. Generelle regler
 4. Ændringer til studieordningen

1. Om uddannelsen

1.1 Uddannelsens faglige retning og vigtigste fagområder

Formålet med bacheloruddannelserne er at

 1. indføre den studerende i et eller flere fagområders videnskabelige discipliner, herunder fagområdets/fagområdernes teori og metode, så den studerende opnår en bred faglig viden og kunnen,
 2. give den studerende den faglige viden og de teoretiske og metodiske kvalifikationer, så den studerende bliver i stand til selvstændigt at identificere, formulere og løse komplekse problemstillinger inden for fagområdets/fagområdernes relevante bestanddele, og
 3. give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en kandidatuddannelse.

1.2 Kompetenceprofil

Uddannelsens formål

Uddannelsen har til formål at give den studerende en bred økonomisk forståelse - samt en grundlæggende forståelse af det politiske system i dets relation til omgivelserne, og opbygningen understøtter, at der i stigende grad gennem den obligatoriske del af studiet arbejdes med sammengængen mellem de national- og samfundsøkonomiske emner og politologiske problemstillinger af såvel teorietisk som empirisk art.


En bachelor i public policy økonomi opnår følgende viden

 

En bachelor i public policy økonomi opnår følgende færdigheder


En bachelor i public policy økonomi opnår følgende kompetencer


1.3 Denne uddannelse giver adgang til

Bacheloruddannelsen i Offentlig politik og Økonomi er en 3-årig afsluttet uddannelse, der bl.a. giver adgang til Kandidatuddannelsen i Økonomi på Aarhus Universitet.

1.4 Overgangsregler

Studerende der er optaget 1.9.2014 overføres til 2015-ordningen pr. 1.9.2015

1.5 Ramme for uddannelsens færdiggørelse

Studerende, der påbegynder uddannelsen med studiestart i efteråret 2016 eller senere, skal senest have afsluttet deres uddannelse 1 år efter den normerede studietid.

Studerende, der har påbegyndt deres uddannelse før den 1. september 2016, skal senest have afsluttet deres uddannelse 1 år efter den resterende normerede studietid opgjort pr. 15. september 2016.

Seneste afslutningstidspunkt vil fremgå på studieselvbetjeningen.

Aarhus BSS har fastsat regler om, at indskrivningen bringes til ophør for studerende, der ikke overholder fakultetets regler vedrørende studieinaktivitet.

Reglerne findes på uddannelsens studieportal.

2. Uddannelsens struktur


BA i OP og ØK


Studiediagram
Bacheloruddannelsen i offentlig politik og økonomi
obligatorisk
valgfag
tilvalg
støttefag
 

Kommentar til studiediagram:

Når undervisningssproget er dansk og eksamenssproget er på dansk og eksamensspørgsmålet er på dansk kan studerende aflevere eksamensbesvarelse på dansk, norsk, svensk eller engelsk.

>
1. Semester

30 ECTS

Politologisk introduktionskursus 10 ECTS 1. semester bestået/ikke bestået
1. årsprøve
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Undervisningsformer:

 • Forelæsning
 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk

Eksamensmuligheder:

   Fri hjemmeopgave

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået

Bemærkninger: WHAI: Hjemmeopgave med digital opgaveaflevering i WISEflow.

Faget Politologisk introduktionskursus afsluttes med udarbejdelse af en hjemmeopgave, der afleveres i januar måned.

Opgaven skal demonstrere viden inden for de politologiske fag og evne til metodeanvendelse. 

Opgaver kan evt. afleveres individuelt, men det anbefales at skrive opgave sammen i grupper på 2-3 studerende. Opgaven må maksimalt have et omfang på 5.000 ord, svarende til ca. 13 sider, inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse og 
litteraturliste. 

Skriver flere studerende sammen forhøjes antallet af ord med 50 % pr. ekstra studerende. Opgavebesvarelser, der overskrider det normerede omfang, vil blive afvist. Ved aflevering af kollektive opgaver skal det fremgå, hvem der har skrevet hvilke afsnit.

Opgavebesvarelser, der overskrider det normerede omfang, vil blive afvist. Ved aflevering af kollektive opgaver skal det fremgå, hvem der har skrevet hvilke afsnit.

Der afholdes re-eksamen i alle fag i samme eksamenstermin som undervisningen har været udbudt samt i det efterfølgende semester.


Principles of Macro / Principles of Micro 10 ECTS 1. semester 7-trinsskala
1. årsprøve
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Undervisningsformer:

 • Forelæsning
 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk
 • Engelsk

Eksamensmuligheder:

   Skriftlig tilsynseksamen

Eksaminationstid: 4 time(r)

Tilladte hjælpemidler: Ingen

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Principles of Macro and Principles of Micro are examined jointly. Half the exam questions will be within the field of micro economics and the other half within the field of macro economics.

Students will recieve one joint grade. 


Mathematical Economics I/Principles of Empirical Research Methods 10 ECTS 1. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Undervisningsformer:

 • Forelæsning
 • Holdundervisning
 • Vejledning

Eksamenssprog:

 • Dansk
 • Engelsk

Eksamensmuligheder:

   Skriftlig tilsynseksamen

Eksaminationstid: 4 time(r)

Tilladte hjælpemidler: Alle

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Medier, som giver adgang til internettet, er undtaget, når der i fagbeskrivelsen er anført "alle" under "tilladte" hjælpemidler.

2. Semester

30 ECTS

Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation 10 ECTS 2. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Undervisningsformer:

 • Forelæsning
 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk

Eksamensmuligheder:

   Skriftlig tilsynseksamen

Eksaminationstid: 6 time(r)

Tilladte hjælpemidler: Alle

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: WOA: Skriftlig stedprøve med digital opgave-aflevering i WISEflow, brug af internet under prøven IKKE tilladt, egen PC påkrævet.

Eksamen ligger i januar.

Der afholdes re-eksamen i alle fag i samme eksamenstermin som undervisningen har været udbudt samt i det efterfølgende semester.


Microeconomics 10 ECTS 2. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Undervisningsformer:

 • Forelæsning
 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk
 • Engelsk

Eksamensmuligheder:

   Mundtlig

Eksaminationstid: 20 minutter

Tilladte hjælpemidler: Ingen

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: For at få adgang til den mundtlige eksamen skal den studerende bestå en obligatorisk skriftlig opgave


Empirical Research Methods 10 ECTS 2. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Undervisningsformer:

 • Forelæsning
 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk
 • Engelsk

Eksamensmuligheder:

   Skriftlig

Eksaminationstid: 4 time(r)

Tilladte hjælpemidler: Anviste

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger:

o participate in the exam two out of four mandatory hand-in assignments have to be approved. 

At the written exam all examination aids are allowed with the exception of any means of electronic communication equipment including calculators, mobilephones and PCs. A simple calculator will be available in the examination room.

Medier, som giver adgang til internettet, er undtaget, når der i fagbeskrivelsen er anført "alle" under "tilladte" hjælpemidler.

3. Semester

30 ECTS

Offentlig forvaltning 10 ECTS 3. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Undervisningsformer:

 • Forelæsning
 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk

Eksamensmuligheder:

   Bunden hjemmeopgave

Eksaminationstid: 4 dag(e)

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: WHAI: Hjemmeopgave med digital opgaveaflevering i WISEflow.

Eksamen er 3 døgn.
Besvarelsen må maksimalt være på 4.000 ord, svarende til ca. 10 sider, inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste. 

Opgavebesvarelser, der overskrider det normerede omfang, vil blive afvist. 

Der afholdes re-eksamen i alle fag i samme eksamenstermin som undervisningen har været udbudt samt i det efterfølgende semester.


Mathematical Economics II 10 ECTS 3. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Undervisningsformer:

 • Forelæsning
 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk
 • Engelsk

Eksamensmuligheder:

   Mundtlig

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Anbefalede: Mathematical economics I, Macroeconomics, Empirical Research Methods, Microeconomics

Eksaminationstid: 20 minutter

Tilladte hjælpemidler: Ingen

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala


Offentlig politik 10 ECTS 3. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Undervisningsformer:

 • Forelæsning
 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk

Eksamensmuligheder:

   Mundtlig

Eksaminationstid: 30 minutter

Tilladte hjælpemidler: Alle

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger:

WHAI + Oral: Hjemmeopgave med digital opgaveaflevering i WISEflow, efterfulgt af et mundligt forsvar.

Mundtlig eksamen med synopsis.

Synopsis skal belyse problemstillinger, der fokuserer på samspillet mellem policy-determinanter (f.eks. bredere samfundsmæssige forhold, politiske institutioner, politiske processer, aktørinteresser og – strategier) og politikkens indhold eller dens effekter.

Eksaminationen varer ca. 30 minutter fordelt ligeligt mellem eksamination i synopsis (800 – 1.200 ord, svarende til ca. 2-3 sider) og i det generelle pensum. Der er ingen forberedelsestid.


4. Semester

30 ECTS

Politiske institutioner: Vestlige lande, EU og udenrigspolitik 10 ECTS 4. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Undervisningsformer:

 • Forelæsning
 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk

Eksamensmuligheder:

   Skriftlig tilsynseksamen

Eksaminationstid: 6 time(r)

Tilladte hjælpemidler: Alle

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: WOA: Skriftlig stedprøve med digital opgave-aflevering i WISEflow, brug af internet under prøven IKKE tilladt, egen PC påkrævt.

Der afholdes re-eksamen i alle fag i samme eksamenstermin som undervisningen har været udbudt samt i det efterfølgende semester.


Decisions and Strategic Interactions 5 ECTS 4. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Undervisningsformer:

 • Forelæsning
 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk
 • Engelsk

Eksamensmuligheder:

   Skriftlig tilsynseksamen

Eksaminationstid: 2 time(r)

Tilladte hjælpemidler: Ingen

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala


Moral Limits of the Market and the Government 5 ECTS 4. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Engelsk

Eksamensmuligheder:

   Fri hjemmeopgave

Forudsætninger for prøvedeltagelse: For at blive indstillet til eksamen skal der i løbet af semesteret afleveres og bestås to hjemmeopgaver.

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger:

Omfanget af hver hjemmeopgave er fastsat til maksimalt 2.000 ord svarende til ca. 5 sider.

For alle hjemmeopgaver gælder, at antal ord og det retningsgivende sidetal er fastsat inkl. evt. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste. Opgavebe­svarelser, der overskrider det normerede omfang, vil blive afvist.


Quantitative , Qualitative and limited dependent variables 10 ECTS 4. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Undervisningsformer:

 • Forelæsning
 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk
 • Engelsk

Eksamensmuligheder:

•  Skriftlig tilsynseksamen m. PC

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Den obligatoriske opgave skal være bestået for at kunne deltage i eksamen og vil blive udleveret i slutningen af kurset. Den kan løses i grupper med på op til 4 personer.

Eksaminationstid: 6 time(r)

Tilladte hjælpemidler: Alle

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger:

PC-eksamen er baseret på data og litteratur materiale distribueret 24 timer før eksamen start.

Eksamensbetingelser hjælpemidler tilladt: Alle studerende er forpligtet til at medbringe en bærbar computer og gemme deres eksamensvar som en pdf-fil. Dele af svaret kan skrives i hånden.

Medier, som giver adgang til internettet, er undtaget, når der i fagbeskrivelsen er anført "alle" under "tilladte" hjælpemidler.


•  Skriftlig tilsynseksamen m. PC

Eksaminationstid: 4 time(r)

Tilladte hjælpemidler: Alle

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

5. Semester

20 ECTS

Public Finance and Public Policy 10 ECTS 5. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Undervisningsformer:

 • Forelæsning
 • Holdundervisning
 • Vejledning

Eksamenssprog:

 • Dansk
 • Engelsk

Eksamensmuligheder:

   Fri mundtlig prøve

Eksaminationstid: 30 minutter

Tilladte hjælpemidler: Ingen

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger:

Eksamen er 30 minutter mundtlig med intern censur. Eksamen er individuel, hvor hver studerende indledningsvis fremlægger et essay efter eget valg (port-folio eksamen), hvorefter der gennemføres en eksamination bredt i pensum. Der skal skrives 4 essays af 10 sider hver. De skrives løbende i grupper i forbindelse med undervisning, hvor der gives feedback. Inden eksamen skal alle essays afleveres individuelt. Kun det mundtlige forsvar indgår i bedømmelsen.

Der afholdes re-eksamen i alle fag i samme eksamenstermin som undervisningen har været udbudt samt i det efterfølgende semester.


Macroeconomics 10 ECTS 5. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Undervisningsformer:

 • Forelæsning
 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk
 • Engelsk

Eksamensmuligheder:

   Mundtlig

Eksaminationstid: 20 minutter

Tilladte hjælpemidler: Ingen

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: To get access to the oral exam students must pass a mandatory written assignment.

Valgfag

10 ECTS

Valgfri projektopgave 10 ECTS 7-trinsskala
Prøvedetaljer

Kvalifikationsbeskrivelse:
The student should be able to within the limitation of a 10 ECTS course: 

 • Formulate a well-defined problem and argue for the relevance and usefulness of this problem formulation.
 • Identify relevant literature, describe the essence of it and argue for its relevance, and reflect on its strengths and weaknesses related to the problem formulation.
 • Identify and apply relevant empirical and/or analytical methods and explain their relevance and limitations for the problem formulation.
 • Apply public policy methods to analyse the issues and evaluate the results in a comprehensible form.
 • Reflect on the obtained results in relation to the problem formulation, the methodology used and the literature and derive the most important conclusions of the analyses.
 • Apply a scientific, clear and concise language to present the analysis.

Indhold:

Der kan vælges fra følgende fag som valgfag:

Fra BA i Statskundskab

 • Sammenlignende Statskundskab
 • Politologisk sociologi

Fra BA i Økonomi

 • Macro I
 • Micro I
 • Econometrics I
 • Principles of Organizations and Management

Fra HA

 • Real estate economics
 • International trade
 • Natural resources and environmental economics
 • The Chinese Economy

De to fag ”Natural resources” og ”International trade” er hver i sær kun 5 ECTS.

Derudover kan der søges forhåndsgodkendelse af fag fra andre institutter, hvis der er fag, der kan ækvivalere.

Undervisningsformer:

 • Selvstudium

Kommentar til undervisningsform:
Selvstudium, vejledning

Eksamenssprog:

 • Dansk
 • Engelsk

Eksamensmuligheder:

   Fri hjemmeopgave

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger:

Studienævnet for Statskundskab kan godkende at 2 studerende skriver sammen. Dispensation til at skrive 2 sammen skal også anbefales af vejlederen. Der skal søges om dispensation inden opgaven påbegyndes.

En dispensation til at aflevere en gruppeopgave vil kun blive givet, hvis arten og omfanget af opgaven, gør det særligt velegnet til dette formål. I gruppeopgaver skal det fremgå, hvem der har skrevet hvilke afsnit og hver studerende skal bidrage med max. 20 sider.

6. Semester

10 ECTS

Methodology of Economics and Political Science 5 ECTS 6. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk
 • Engelsk

Eksamensmuligheder:

   Bunden hjemmeopgave

Eksaminationstid: 7 dag(e)

Tilladte hjælpemidler: Alle

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger:

WHAI: Hjemmeopgave med digital opgaveaflevering i WISEflow.

Individuel opgave


Public Management 5 ECTS 6. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Undervisningsformer:

 • Forelæsning

Eksamenssprog:

 • Dansk
 • Engelsk

Eksamensmuligheder:

   Skriftlig

Eksaminationstid: 4 time(r)

Tilladte hjælpemidler: Ingen

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger:

WOA: Skriftlig stedprøve med digital opgave-aflevering i WISEflow, brug af internet under prøven IKKE tilladt, egen PC påkrævet.

Der afholdes re-eksamen i alle fag i samme eksamenstermin som undervisningen har været udbudt samt i det efterfølgende semester.

Bachelorprojekt

20 ECTS

1611F18 Styring og ledelse af (komplekse) opgaver i den offentlige sektor 20 ECTS 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk

Eksamensmuligheder:

   Fri hjemmeopgave

Tilladte hjælpemidler: Alle

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Opgavebesvarelsen må have et omfang på maksimalt 10.000 ord, svarende til ca. 25 sider, inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse, litteraturliste og engelsk resumé. Resuméet indgår i bedømmelsen. Besvarelser, der overskrider det normerede omfang, vil blive afvist.


162F18 Det kollektive handlingsproblem og social kapital: Lokal selvregulering versus statslig regulering eller begge? 20 ECTS 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk

Eksamensmuligheder:

   Fri hjemmeopgave

Tilladte hjælpemidler: Alle

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Opgavebesvarelsen må have et omfang på maksimalt 10.000 ord, svarende til ca. 25 sider, inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse, litteraturliste og engelsk resumé. Resuméet indgår i bedømmelsen. Besvarelser, der overskrider det normerede omfang, vil blive afvist.


165F18 Den mistillidsfulde danske vælger 20 ECTS 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk

Eksamensmuligheder:

   Hjemmeopgave

Tilladte hjælpemidler: Alle

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Opgavebesvarelsen må have et omfang på maksimalt 10.000 ord, svarende til ca. 25 sider, inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse, litteraturliste og engelsk resumé. Resuméet indgår i bedømmelsen. Besvarelser, der overskrider det normerede omfang, vil blive afvist.


166F18 Hvorfor reagerer ens lande forskelligt på de samme problemer? Policy-forandring i vestlige lande efter terrorangreb, naturkatastrofer, finanskriser etc. 20 ECTS 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk

Eksamensmuligheder:

   Hjemmeopgave

Tilladte hjælpemidler: Alle

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Opgavebesvarelsen må have et omfang på maksimalt 10.000 ord, svarende til ca. 25 sider, inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse, litteraturliste og engelsk resumé. Resuméet indgår i bedømmelsen. Besvarelser, der overskrider det normerede omfang, vil blive afvist.


Bachelorprojekt 20 ECTS 7-trinsskala
Prøvedetaljer

Kvalifikationsbeskrivelse:

Mål:
 1. Den studerende kan redegøre for udvalgte teorier, metoder og sagsforhold inden for faget
 2. Den studerende kan sammenligne fagets teorier, metoder og sagsforhold og kan identificere disses forskelle/ligheder og styrker/svagheder.
 3. Den studerende kan selvstændigt formulere en problemstilling, der er relateret til fagets teorier, metoder og sagsforhold.
 4. Den studerende kan anvende teorier, approaches, metoder, og data, der er relevante for belysningen af de valgte problemstilling.
 5. Den studerende kan vurdere frugtbarheden af fagets teorier, metoder og deres anvendelsesområder.

Indhold:

Bachelorprojektseminaret giver en videregående og uddybende behandling af et public policy relevant emne på baggrund en gennemgang og diskussion af litteraturen og problemstillinger inden for seminarets genstandsfelt, der emnemæssigt skal ligge inden for et af flg. fagområder: Komparativ Politik, Offentlig Forvaltning, Offentlig Politik, Microeconomics, Macroeconomics, Econometrics, eller Public Policy. Bachelorprojektseminaret afsluttes med en hjemmeopgave, hvori der behandles en nærmere afgrænset problemstilling inden for seminarets genstandsfelt. I tilknytning til udarbejdelsen af hjemmeopgaven gives der målrettet indføring i udformning af opgave- og forskningsdesign ligesom der ydes opgavevejledning.

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Kommentar til undervisningsform:

Undervisningen afvikles i forårssemestre og gennemføres i et omfang svarende til tre ugentlige timer.

Undervisningen forudsætter aktiv deltagelse fra de studerendes side. Ved seminarets start aftaler lærer og studerende på hvilke måder, aktivitetskravet opfyldes på seminaret.

Eksamenssprog:

 • Dansk

Pensum:

Pensum aftales med underviser og fastlægges i forhold til bachelorprojektets problemstilling. Det antages dog at have et omfang på 1.200 - 1.700 sider.

Eksamensmuligheder:

   Hjemmeopgave

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Opgavebesvarelsen må have et omfang på maksimalt 10.000 ord, svarende til ca. 25 sider, inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse, litteraturliste og engelsk resumé. Resuméet indgår i bedømmelsen. Besvarelser, der overskrider det normerede omfang, vil blive afvist.
3. Generelle regler

3.1 Hjemmel

Denne studieordning er udstedt i medfør af:

Uddannelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr.  1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne med senere ændringer (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184781)

Eksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser med senere ændringer (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183445)

Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167998)

Bacheloradgangsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 110 af 30. Januar 2017 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne med senere ændringer (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186471)


3.2 Regler om 1. årsprøve

Der skal deltages i 1. årsprøverne inden udgangen af første år og prøverne skal bestås inden udgangen af andet år jf. eksamensbekendtgørelsen.

1. årsprøve består af eksamen i Politologisk introduktionskursus og Principles of Macro / Principles of Micro.

3.3 Regler om studiestartsprøve


3.4 Merit og fleksibilitet

Studerende, der som en del af uddannelsen ønsker at gennemføre uddannelseselementer ved et andet universitet eller anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet, skal ansøge om forhåndsmerit for planlagte uddannelseselementer. Ved ansøgning om forhåndsmerit forpligter ansøger sig til, når de forhåndsmeriterede uddannelseselementer er gennemført, at fremsende dokumentation for, hvorvidt uddannelseselementerne er bestået eller ikke bestået. Ansøger skal også samtykke til, at studienævnet kan indhente den nødvendige dokumentation. Beståede uddannelseselementer meriteres efterfølgende ind i uddannelsen. Studienævnet har videre mulighed for at godkende merit fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution.  Har studienævnet godkendt, at et bestået fag eller fagelement fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution meritoverføres, skal bedømmelsen overføres som »Bestået« eller »Godkendt«. Hvis det pågældende fagelement bedømmes efter 7-trins-skalaen ved begge uddannelsesinstitutioner, overføres bedømmelsen med karakterer. Et kandidatspeciale fra en afsluttet kandidatuddannelse kan ikke meritoverføres til en ny kandidatuddannelse.


3.5 Til- og afmelding af prøver

Tilmelding til fag og prøve sker via studieselvbetjeningen. For tilmeldings- og afmeldingsregler se universitetets regler om placering af, tilmelding til, deltagelse i og afmelding af fag og prøver http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/5/56/2010-au12/ samt studieportalen for din uddannelse. Ved tilmelding til fag og prøver er den studerende selv ansvarlig for at sikre, at kravet om, at den studerende skal bestå 45 ECTS pr. studieår, bliver opfyldt.

For krav til studieaktivitet se Aarhus Universitets regler om krav til studieaktivitet
http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/4/41/41-12-regler-om-studieaktivitetskravet/


3.6 Stave- og formuleringsevne

Ved bedømmelsen af bachelorprojekt og andre større skriftlige opgaver skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. I studieordningen fastsættes regler om, hvorledes stave- og formuleringsevnen indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, idet det faglige indhold dog vægtes tungest, medmindre faget eller fagelementet er sprog eller fremmedsprog.

3.7 Regler for større skriftlige afleveringer

Omfangsbestemmelser fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement. En normalside ved skriftlige afleveringer regnes som 2400 typeenheder (tegn plus mellemrum). Beregningen af normalsider omfatter tekst og noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. Skriftlige afleveringer, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmelser, kan ikke antages til bedømmelse.

3.8 Regler for brug af computer ved prøver

Hovedparten af de skriftlige eksamener ved Aarhus BSS bliver afviklet i et digitalt eksamenssystem. Der henvises til studieportalen for yderligere information om digital eksamen. Der henvises i øvrigt til Aarhus Universitets gældende regler om brug af computer ved prøver: http://www.au.dk/om/organisation/index/5/56/2010-au11/.

3.9 Projektorienterede forløb

Der er ikke mulighed for projektorienterede forløb.

3.10 Dispensationer

En dispensation er en afvigelse fra den eller de regler, der almindeligvis gælder for det pågældende område. Dispensation kan gives på baggrund af ansøgning til den myndighed, der har kompetencen til at give dispensation. Ansøgning om dispensation indgives til studienævnet. Hvis en anden myndighed har kompetencen, videresender studienævnet ansøgningen til rette myndighed (f.eks. dekan, rektor eller ministerium). En dispensationsansøgning skal være skriftlig og begrundet, og skal indgives hurtigst muligt. Hvis ansøgningen umiddelbart skal kunne behandles, skal den indeholde tydelig angivelse af, hvad det er for en regel der søges dispensation fra og hvad der ønskes opnået med dispensationen (f.eks. tilladelse til hjælpemidler, forlænget prøvetid, udsættelse af tidsgrænse). Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for de usædvanlige forhold, der begrunder ansøgningen. Udokumenterede forhold kan sædvanligvis ikke tillægges betydning.

3.11 Anke og klage

Klager indgives til studienævnet. Forudsætningen for at en klage umiddelbart kan behandles er, at den er skriftlig og begrundet. Det skal fremgå af klagen hvad der klages over og hvad der ønskes opnået med klagen. Klager over prøver skal indgives senest 14 dage efter offentliggørelse af prøvens resultat jf. eksamensbekendtgørelsen. Afvises din klage har du mulighed for at indbringe universitetets afgørelse for et ankenævn. Ankenævnet kan alene behandle faglige klager. Anken, der skal være skriftlig og begrundet, skal sendes til studienævnet senest to uger efter, at universitetets afgørelse er meddelt.

3.12 Om prøver

De nærmere bestemmelser om hvordan, og i hvilket omfang, den studerende skal have deltaget i undervisningen ved prøveformen undervisningsdeltagelse, fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement. Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver vil der blive lagt vægt på, at den studerende kan formidle en faglig problemstilling og disponere en akademisk opgave herunder opfylde formelle akademiske krav (referencer, citathåndtering, mv.). Ved bedømmelsen af samtlige mundtlige prøver vil der blive lagt vægt på, at den studerende kan præsentere et fagligt stof, strukturere en mundtlig præsentation og indgå i en faglig konstruktiv dialog. Alle prøvers resultater fremgår af eksamensbeviset med deres ECTS-vægt. Love og bekendtgørelser samt universitetets regler på uddannelsesområdet kan findes i universitetets elektroniske regelsamling på http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/

3.13 Udveksling

Der er ikke mulighed for udveksling.

4. Ændringer til studieordningen

Kvalifikationsbeskrivelse, Indhold og eksamensform er ændret i Public Finance and Public Policy (Faget har endnu ikke været udbud første gang) gældende fra 1.2.2016.
Eksamensformen i The Moral Limits of the Market and the Government er ændret fra 1.2.2016

1.9.2016:
Som følge af Fremdriftsreform II, ændringer i rammen for uddannelses færdiggørelse (maksimal studietid), hjemmel samt til- og afmelding af prøver

Indholds- og Kvalifikationsbeskrivelse er ændret i Pol.intro. og Politiske institutioner

1.11.2017:
Specificeret hvilke valgfag der kan vælges imellem på 5. semester 

27.2.2018:
Kvalifikationsbeskrivelser fjernet fra studieordningen. Der henvises i stedet til kursuskataloget.