Studieordning for Bachelortilvalget i brasiliansk (2015)

Udgave: Udarbejdet af: Tilknyttet censorkorps:
2015 Studienævn ved Institut for Kultur og Samfund Censorkorpset for portugisisk/brasiliansk
Ikrafttrædelsesdato: Godkendt af: Uddannelsen giver ret til betegnelsen:
01-09-2015 Dekanen for Arts
Normering:
45 ECTS

Indhold

 1. Om uddannelsen
 2. Uddannelsens struktur
 3. Generelle regler
 4. Ændringer til studieordningen

1. Om uddannelsen

1.1 Uddannelsens faglige retning og vigtigste fagområder

Tilvalget i Brasiliansk omfatter studier i brasiliansk sprog, kultur, historie og samfundsforhold.

1.2 Kompetenceprofil

Bachelortilvalget i brasilianske studier giver de studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden:

 

Færdigheder:

Kompetencer:


1.3 Adgangskrav og forudsætninger

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden ansøgningsfristen. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

1.4 Denne uddannelse giver adgang til:


1.5 Overgangsregler

Studerende på tidligere studieordninger kan ansøge studienævnet om meritoverførsel til 2015-ordningen.

2. Uddannelsens struktur


Brasiliansk


Studiediagram
Bachelortilvalget i brasiliansk
obligatorisk
valgfag
tilvalg
støttefag
 
Brasiliansk portugisisk 1 10 ECTS 1. semester bestået/ikke bestået
Støttefag
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:
Den studerende skal gennem disciplinen tilegne sig viden om sprogets grundlæggende bestanddele, samt opbygge et fundamentalt ordforråd med henblik på at kunne forstå og læse sproget og begå sig både mundtligt og skriftligt. Den studerende skal ligeledes demonstrere viden om og forståelse for grundlæggende, moderne brasiliansk portugisisk grammatik og syntaktiske strukturer.

Indhold:
Formålet med disciplinen er give den studerende en grundlæggende introduktion til moderne brasiliansk portugisisk og til sprogets grundlæggende grammatik.

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Kommentar til undervisningsform:

Holdundervisningen består primært af øvelser fra lærebøger, suppleret med øvelser og træning i det talte og skrevne sprog.

Eksamenssprog:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Portugisisk

Eksamensmuligheder:

•  Undervisningsdeltagelse

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Denne prøveform består af en kombination af tilfredsstillende undervisningsdeltagelse og en mundtlig prøve. Tilfredsstillende undervisningsdeltagelse forudsætter tilstedeværelse i mindst 80% af undervisningen, samt godkendelse af individuelle og/eller gruppepræsentationer/hjemmeopgaver fastsat af underviseren. Prøven udbydes kun til ordinær eksamen i umiddelbar forlængelse af undervisningen.

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået

Bemærkninger: Portofolio eksamen bestående af en række bundne mundtlige og skriftlige opgaver.


•  Bunden hjemmeopgave, Bunden mundtlig prøve

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Denne prøveform anvendes kun ved omprøve (2. og 3. prøveforsøg)

Specifikt for prøveformen: Bunden hjemmeopgave

Eksaminationstid: 48 time(r)

Specifikt for prøveformen: Bunden mundtlig prøve

Eksaminationstid: 30 minutter

Forberedelsestid: 30 minutter

Tilladte hjælpemidler: Anviste

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået

Bemærkninger: Denne prøveform består af en bunden, skriftlig hjemmeopgave med grammatiske spørgsmål og en mundtlig prøve. Den studerende skal bestå den skriftlige del af prøven for at kunne fortsætte til den mundtlige del.
Den studerende har to dage til at gennemføre den skriftlige del af prøven.

Til den mundtlige prøve får den studerende udleveret en tekst på brasiliansk portugisisk.
Den studerende eksamineres i højtlæsning, mundtligt referat, samtale, oversættelse og grammatisk forståelse.

Tilladte hjælpemidler: ordbøger


Brasiliansk portugisisk 2 5 ECTS 1. semester 7-trinsskala
Støttefag
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Den studerende skal kunne dokumentere viden om sprogets grundlæggende bestanddele, samt opbygge et fundamentalt ordforråd med henblik på at kunne forstå og læse sproget og begå sig både mundtligt og skriftligt. Den studerende skal ligeledes demonstrere viden om grundlæggende, moderne brasiliansk portugisisk grammatik og syntaks.

Indhold:
Formålet med disciplinen er at give den studerende en grundlæggende introduktion til moderne brasiliansk portugisisk og til sprogets grundlæggende grammatik og syntaks.

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Kommentar til undervisningsform:
Holdundervisningen består primært af øvelser fra lærebøger, suppleret med øvelser og træning i det talte og skrevne sprog.

Eksamenssprog:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Portugisisk

Eksamensmuligheder:

•  Bunden mundtlig prøve

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Tilfredsstillende undervisningsdeltagelse forudsætter tilstedeværelse i mindst 80% af undervisningen, samt godkendelse af individuelle og/eller gruppepræsentationer/hjemmeopgaver fastsat af underviseren. Prøven udbydes kun til ordinær eksamen i umiddelbar forlængelse af undervisningen.

Eksaminationstid: 30 minutter

Forberedelsestid: 60 minutter

Tilladte hjælpemidler: Anviste

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger:

Den studerende får udleveret en tekst på brasiliansk portugisisk og eksamineres herefter i højtlæsning, mundtligt referat og dialog på portugisisk, samt oversættelse og grammatisk forståelse.

Tilladte hjælpemidler: Alle ordbøger.


•  Bunden hjemmeopgave, Bunden mundtlig prøve

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Denne prøveform anvendes ved omprøve (2. og 3. prøveforsøg)

Specifikt for prøveformen: Bunden hjemmeopgave

Eksaminationstid: 48 time(r)

Specifikt for prøveformen: Bunden mundtlig prøve

Eksaminationstid: 30 minutter

Forberedelsestid: 30 minutter

Tilladte hjælpemidler: Anviste

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger:

Denne prøveform består af en bunden skriftlig hjemmeopgave (tekstreferat og diskussion på portugisisk på mindst 2000 anslag, samt grammatiske spørgsmål) og en mundtlig prøve.

Den studerende skal bestå den skriftlige del af prøven for at kunne fortsætte til den mundtlige del.
Den studerende har to dage til at gennemføre den skriftlige del af prøven, som maksimalt må fylde 5 normalsider.

Til den mundtlige del af prøven får den studerende udleveret en tekst på brasiliansk portugisisk og eksamineres herefter i højtlæsning, mundtligt referat og samtale på portugisisk, samt oversættelse og grammatisk forståelse. 


Brasiliansk portugisisk 3 15 ECTS 2. semester bestået/ikke bestået
Støttefag
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Den studerende har dyberegående viden om brasiliansk grammatik og ordforråd. Den studerende kan læse, forstå og diskutere litterære og akademiske tekster.

Indhold:

Disciplinen lægger vægt på at læse og diskutere journalistiske, litterære og akademiske tekster, og på at styrke de skriftlige fremstillingsevner

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Kommentar til undervisningsform:

Holdundervisningen består primært af øvelser fra lærebøger, suppleret med øvelser og træning i det talte og skrevne sprog.

Eksamenssprog:

 • Portugisisk

Eksamensmuligheder:

•  Undervisningsdeltagelse

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Tilfredsstillende undervisningsdeltagelse forudsætter tilstedeværelse i mindst 80% af undervisningen, samt godkendelse af individuelle og/eller gruppepræsentationer/hjemmeopgaver fastsat af underviseren. Prøven udbydes kun til ordinær eksamen i umiddelbar forlængelse af undervisningen.

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået

Bemærkninger:

Den studerende skal i løbet af semestret lave 2-4 mundtlige fremlæggelser på baggrund af korte brasilianske tekster samt aflevere 4 korte skriftlige opgaver.


•  Bunden hjemmeopgave, Bunden mundtlig prøve

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Denne prøveform anvendes kun ved omprøve (2. og 3. prøveforsøg)

Specifikt for prøveformen: Bunden hjemmeopgave

Eksaminationstid: 48 time(r)

Specifikt for prøveformen: Bunden mundtlig prøve

Eksaminationstid: 30 minutter

Forberedelsestid: 45 minutter

Tilladte hjælpemidler: Anviste

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået

Bemærkninger:

Den skriftlige del af prøven:
Individuel, bunden skriftlig hjemmeopgave Den studerende skal på basis af en udleveret tekst skrive en opgave på portugisisk på 2-3 sider (4800-7200 anslag), samt besvare en række grammatiske spørgsmål. Den studerende har to dage til at gennemføre den skriftlige del af prøven, som maksimalt må fylde 5 normalsider (12.000 anslag).

Den mundtlige del af prøven:
Ved den mundtlige prøve skal den studerende redegøre for en tekst og føre en diskussion på baggrund heraf/besvare eksaminators spørgsmål. Den studerende eksamineres muligvis også i højtlæsning, samt oversættelse og grammatisk forståelse.

Tilladte hjælpemidler: Alle ordbøger og grammatikbøger.

Både den skriftlige og den mundtlige del skal bestås for at opnå en samlet bestået karakter.


Introduktion til Brasiliens kultur og samfund 10 ECTS 2. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Den studerende skal demonstrere dybtgående viden om det brasilianske samfund, være i stand til at anskue et emne fra forskellige vinkler, samt anvende relevant terminologi. Den studerende skal være i stand til at identificere tværregionale sammenhænge og foretage tværregionale sammenligninger. Den studerende skal demonstrere et grundlæggende kendskab til forskellige metodologier. Den studerende skal være i stand til at syntetisere grundlæggende argumenter fra videnskabelige bøger og artikler, lave problemformuleringer, og analysere empirisk data vha. forskellige indgangsvinkler.

Indhold:

Kurset er et introduktionskursus om de væsentligste problemstillinger og elementer i det brasilianske kultur og samfund. Formålet med disciplinen er, at den studerende får et grundlæggende sæt af analytiske værktøjer fra socialvidenskaben, med henblik på at forstå en lang række casestudier fra både det historiske og det nutidige Brasilien.Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Kommentar til undervisningsform:

Undervisningen foregår som holdundervisning med forelæsninger og deltageroplæg.

Eksamenssprog:

 • Dansk
 • Engelsk

Eksamensmuligheder:

•  Fri hjemmeopgave

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Aktiv undervisningsdeltagelse forudsætter, at den studerende deltager i de aktiviteter, som er knyttet til undervisningen (almindelig forberedelse, mundtlige fremlæggelser, kortere skriftlige opgaver osv.). Regelmæssig undervisningsdeltagelse betyder, at den studerende skal være tilstede i mindst 80% af undervisningen i løbet af semestret. Prøven udbydes kun til ordinær eksamen i umiddelbar forlængelse af undervisningen.

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Prøven består af en skriftlig hjemmeopgave på 8-10 normalsider om et emne, der på forhånd skal godkendes af underviseren.


•  Bunden hjemmeopgave, Bunden mundtlig prøve

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Denne prøveform anvendes kun ved omprøve (2. og 3. prøveforsøg)

Specifikt for prøveformen: Bunden hjemmeopgave

Eksaminationstid: 7 dag(e)

Specifikt for prøveformen: Bunden mundtlig prøve

Eksaminationstid: 30 minutter

Forberedelsestid: 24 time(r)

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger:

Denne prøveform består af en bunden, skriftlig hjemmeopgave på 10-15 sider og en mundtlig prøve, som omfatter hele kursets pensum.

Både den skriftlige og den mundtlige del skal bestås for at opnå en samlet bestået karakter.


 


Brasiliens historie 5 ECTS 2. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Den studerende skal demonstrere dybtgående viden om Brasiliens historie, samt være i stand til at anskue et emne fra forskellige vinkler, placere en historisk begivenhed eller proces i dens rette kontekst, og anvende relevant terminologi. Den studerende skal være i stand til at identificere tværregionale sammenhænge og foretage tværregionale sammenligninger. Den studerende skal demonstrere grundlæggende viden om forskellige historiografiske traditioner og fortolkninger. Den studerende skal være i stand til at syntetisere grundlæggende argumenter fra videnskabelige bøger og artikler, lave problemformuleringer og analysere primærkilder vha. forskellige indgangsvinkler.

Indhold:

Formålet med disciplinen er, at den studerende får viden om den historiske, politiske og økonomiske udvikling i Brasilien som helhed. Disciplinen beskæftiger sig med de største udviklinger i brasiliansk historie fra den europæiske opdagelse og op til i dag. Vha. udvalgte problemstillinger og primærkilder illustreres og diskuteres specifikke historiografiske kontroverser og vigtige historiske problemstillinger. Disciplinen består af en gennemgang af Brasiliens historie, som lægger vægt på forbindelsen mellem de historiske begivenheder og processer og relaterer dem til andre dele af verden.

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Kommentar til undervisningsform:

Undervisningen foregår som holdundervisning med forelæsninger og deltageroplæg.
Eksamenssprog:

 • Dansk
 • Engelsk

Eksamensmuligheder:

•  Undervisningsdeltagelse

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Aktiv undervisningsdeltagelse forudsætter, at den studerende deltager i de aktiviteter, som er knyttet til undervisningen (almindelig forberedelse, mundtlige fremlæggelser, kortere skriftlige opgaver osv.). Regelmæssig undervisningsdeltagelse betyder, at den studerende skal være tilstede i mindst 80% af undervisningen i løbet af semestret. Det er kun muligt at gå op til prøven som en ordinær eksamen i umiddelbar forlængelse af undervisningen.

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger:

Skriftlig portfolio. 4-7 opgaver, som afleveres på fastsatte datoer i løbet af semestret. Portfolioens emne skal godkendes på forhånd af kursets underviser. Den samlede portfolio skal afleveres til bedømmelse i slutningen af kursusforløbet på en fastsat dato.


•  Bunden hjemmeopgave, Bunden mundtlig prøve

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Denne prøveform anvendes kun ved omprøve (2. og 3. prøveforsøg)

Specifikt for prøveformen: Bunden hjemmeopgave

Eksaminationstid: 7 dag(e)

Specifikt for prøveformen: Bunden mundtlig prøve

Eksaminationstid: 30 minutter

Forberedelsestid: 24 time(r)

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger:

Denne prøveform består af en bunden, skriftlig hjemmeopgave på 10-15 sider og en mundtlig prøve, som omfatter hele kursets pensum.

Både den skriftlige og den mundtlige del skal bestås for at opnå en samlet bestået karakter.


Frit Emne 1 10 ECTS 3. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på i hvor høj grad den studerende
• kan afgrænse et emne i relation til det valgte kursus’ overordnede tema
• kan formulere et problem egnet til undersøgelse
• er i stand til selvstændigt at søge sekundærlitteratur
• er i stand til at strukturere sin undersøgelse
• argumenterer for sine konklusioner på en klar og forståelig måde

Indhold:
Formålet med disciplinen er at den studerende supplerer sine obligatoriske discipliner med studier der enten supplerer eller uddyber bestemte aspekter af grundfaget.

Studerende, som ikke tager på studieophold i Brasilien, kan vælge at følge undervisningen i enten Emneområde: historie eller Emneområde: samfund

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Portugisisk

Eksamensmuligheder:

   Fri hjemmeopgave

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Prøven aflægges som en fri skriftlig hjemmeopgave på 9-11 normalsider pr. studerende. Emnet skal ligge inden for rammerne af det på kurset gennemgåede emneområde, det skal være godkendt af vejleder og knyttes til den anvendte faglitteratur. Hvis prøven aflægges som en gruppeopgave skal den enkelte studerendes bidrag, med undtagelse af indledning og konklusion, fremgå af
opgaven.


Frit Emne 2 10 ECTS 3. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad den studerende
• kan afgrænse et emne i relation til det valgte kursus’ overordnede tema
• kan formulere et problem egnet til undersøgelse
• er i stand til selvstændigt at søge sekundærlitteratur
• er i stand til at strukturere sin undersøgelse
• argumenterer for sine konklusioner på en klar og forståelig måde

Indhold:
Formålet med disciplinen er at den studerende supplerer sine obligatoriske discipliner med studier der enten supplerer eller uddyber bestemte aspekter af grundfaget.

Studerende, som ikke tager på studieophold i Brasilien, kan vælge at følge undervisningen i enten Emneområde: historie eller Emneområde: samfund

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Portugisisk

Eksamensmuligheder:

   Fri hjemmeopgave

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Prøven kan aflægges som en fri skriftlig hjemmeopgave på 9-11 normalsider pr. studerende. Emnet skal ligge inden for rammerne af det på kurset gennemgåede emneområde, det skal være godkendt af vejleder og knyttes til den anvendte faglitteratur. Hvis prøven aflægges som en gruppeopgave skal den enkelte studerendes bidrag, med undtagelse af indledning og konklusion, fremgå af
opgaven.


Mundtlig sprogfærdighed 10 ECTS 3. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad den studerende:

• er i stand til at udtrykke sig klart og tydeligt på portugisisk, både i hverdagssamtaler, i formelle samtaler og på skrift
• er i stand til at udtrykke sig klart og tydeligt på skriftligt portugisisk (inklusiv retstavning) med et varieret ordforråd og standardsyntaks
• er i stand til at udtrykke sig klart og korrekt på mundtligt portugisisk med et varieret ordforråd og standardsyntaks
• mestrer forskellige relevante teksttyper og forstår deres formål og de konventioner, der knytter sig til dem, bl.a. i forhold til grammatik, ordforråd og semantik
• er i stand til at argumentere for og forsvare et synspunkt på klar og tydelig vis

Indhold:

Disciplinen består i at opbygge den studerendes mundtlige sprogfærdighed svarende til mellemniveau.

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Kommentar til undervisningsform:

Holdundervisningen består primært af øvelser fra lærebøger, suppleret med øvelser og træning i det talte og skrevne sprog.

Eksamenssprog:

 • Portugisisk

Eksamensmuligheder:

   Bunden mundtlig prøve

Eksaminationstid: 30 minutter

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger:

Den studerende vælger i samråd med faglæreren emne. Emnet aftales med faglæreren senest 1 uge før den mundtlige eksamen. Prøven består i et mundtligt oplæg på brasiliansk portugisisk om det valgte emne med efterfølgende dialog mellem eksaminator og eksaminand. Desuden skal eksaminanden vise sin evne til at tilpasse sit sprog til forskellige talesituationer gennem en samtale og/eller rollespil om en bestemt situation.

3. Generelle regler

3.1 Hjemmel

Denne studieordning er udstedt i medfør af:
Uddannelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1061 af 30. juni 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183444)
Eksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183445)
Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167998)

3.2 Studieordning for tilvalget

3.2.1 Merit og fleksibilitet
Studerende, der som en del af uddannelsen ønsker at gennemføre uddannelseselementer ved et andet universitet eller anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet, skal ansøge om forhåndsmerit for planlagte uddannelseselementer. Ved ansøgning om forhåndsmerit forpligter ansøger sig til, når de forhåndsmeriterede uddannelseselementer er gennemført, at fremsende dokumentation for, hvorvidt uddannelseselementerne er bestået eller ikke bestået. Ansøger skal også samtykke til, at studienævnet kan indhente den nødvendige dokumentation. Beståede uddannelseselementer meriteres efterfølgende ind i uddannelsen. Studienævnet har videre mulighed for at godkende merit fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution.  Har universitetet godkendt, at et bestået fag eller fagelement fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution meritoverføres, skal bedømmelsen overføres som »Bestået« eller »Godkendt«. Hvis det pågældende fagelement bedømmes efter 7-trins-skalaen ved begge uddannelsesinstitutioner, overføres bedømmelsen med karakterer, jf. uddannelsesbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen.

3.2.2 Til- og afmelding af prøver
Tilmelding til fag, prøver og valgfag
Den studerende er selv ansvarlig for at være tilmeldt fag og prøver hvert semester. Studerende, der følger normalstudieplanen for deres uddannelse, vil blive servicetilmeldt til undervisning og eksamen i uddannelsens obligatoriske fag i den semesterrækkefølge, studieordningen foreskriver, umiddelbart før tilmeldingsfristen. Den studerende er selv ansvarlig for, at tilmeldingerne er korrekte inden udløbet af til- og afmeldingsfristen. Framelding kan ikke finde sted efter afmeldingsfristen og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven.

Studerende, der følger normalstudieplanen, har fortrinsret til en holdplads på det semester, de er nået til ifølge studieordningen.

Den studerende skal selv tilmelde sig og eventuelt prioritere valgfag inden for den fastsatte frist, som fremgår af studieportalen. Efter afmeldingsfristen er valgfaget en obligatorisk del af den studerendes studieprogram og kan ikke ændres.

Fristerne for til- og afmelding fremgår af studieportalen.

Til- og afmelding til omprøver (2. og 3. forsøg):
Studerende, der ikke består en prøve i første forsøg, kan tilmelde sig 2. prøveforsøg i samme semesters reeksamensperiode. Det er en forudsætning for tilmelding til omprøven, at den studerende har deltaget i eksamen forud for omprøven. Der afholdes omprøve to gange om året: umiddelbart efter den ordinære eksamen og i den efterfølgende eksamensperiode. Studerende, der ikke består en prøve i første forsøg, skal tilmelde sig omprøven inden for den fastsatte frist, som fremgår af studieportalen.

Afmeldingsfristen er sammenfaldende med tilmeldingsfristen til omprøven og fremgår af studieportalen.

Afvikling af omprøver (2. og 3. forsøg):
Omprøver afholdes i omprøveterminen. Når der alene er fastsat én prøveform, kan den studerende indgive ønske om at afvikle omprøven samtidig med afvikling af en planlagt ordinær eksamen. Et sådant ønske indgives senest ved udløb af tilmeldingsfristen jf. studieportalen. Ønsker indgivet herefter kan ikke forventes behandlet.

Når der er fastsat en særlig prøveform til omprøven, er denne form gældende for den studerendes 2. og 3. prøveforsøg, med mindre den studerende opfylder forudsætningskrav om undervisningsdeltagelse og den ordinære prøve afbrydes på grund af dokumenteret sygdom, der berettiger til omprøve.

Se universitetets regler om eksamen http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/5/56/

Studieaktivitetskrav
Studerende er omfattet af et studieaktivitetskrav på 45 ECTS pr. studieår, jf. Aarhus Universitets regler af 1. september 2016 herom: http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/4/41/, hvilket betyder, at den studerende skal bestå mindst 45 ECTS pr. studieår.

3.2.3 Stave- og formuleringsevne
Ved bedømmelsen af større skriftlige opgaver skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. I studieordningen fastsættes regler om, hvorledes stave- og formuleringsevnen indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, idet det faglige indhold dog vægtes tungest, medmindre faget eller fagelementet er sprog eller fremmedsprog.

3.2.4 Regler for større skriftlige afleveringer
Omfangsbestemmelser fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement. En normalside ved skriftlige afleveringer regnes som 2400 typeenheder (tegn plus mellemrum). Beregningen af normalsider omfatter tekst og noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. Skriftlige afleveringer, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmelser, kan ikke antages til bedømmelse.

3.2.5 Regler for brug af computer ved prøver
Tilbydes brug af computer sker det efter Universitetets regler om brug af computer ved prøver se http://www.au.dk/om/organisation/index/5/56/2010-au11/   

3.2.6 Dispensationer
En dispensation er en afvigelse fra den eller de regler, der almindeligvis gælder for det pågældende område. Dispensation kan gives på baggrund af ansøgning til den myndighed, der har kompetencen til at give dispensation. Ansøgning om dispensation indgives til studienævnet. Hvis en anden myndighed har kompetencen, videresender studienævnet ansøgningen til rette myndighed (f.eks. dekan, rektor eller ministerium). En dispensationsansøgning skal være skriftlig og begrundet, og skal indgives hurtigst muligt. Hvis ansøgningen umiddelbart skal kunne behandles, skal den indeholde tydelig angivelse af, hvad det er for en regel der søges dispensation fra og hvad der ønskes opnået med dispensationen (f.eks. tilladelse til hjælpemidler, forlænget prøvetid, udsættelse af tidsgrænse). Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for de usædvanlige forhold, der begrunder ansøgningen. Udokumenterede forhold kan sædvanligvis ikke tillægges betydning.

3.2.7 Anke og klage
Klager indgives til studienævnet. Forudsætningen for at en klage umiddelbart kan behandles er, at den er skriftlig og begrundet. Det skal fremgå af klagen hvad der klages over og hvad der ønskes opnået med klagen. Klager over prøver skal indgives senest 14 dage efter offentliggørelse af prøvens resultat jf. eksamensbekendtgørelsen. Afvises din klage har du mulighed for at indbringe universitetets afgørelse for et ankenævn. Ankenævnet kan alene behandle faglige klager. Anken, der skal være skriftlig og begrundet, skal sendes til studienævnet senest to uger efter, at universitetets afgørelse er meddelt.

3.2.8 Om prøver
Undervisningsdeltagelse
Undervisningsdeltagelse kan enten forekomme som et forudsætningskrav for at deltage i en prøve eller som en prøveform. Med undervisningsdeltagelse forstås følgende:
Regelmæssig, aktiv og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen. Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 75% af de udbudte undervisningsaktiviteter. Underviseren præsenterer skriftligt i Blackboard ved semesterstart de undervisningsaktiviteter, den studerende forventes at deltage i og hvilke krav, der stilles til en aktiv og tilfredsstillende deltagelse.

Forudsætningskrav
Hvis du skal opfylde et forudsætningskrav for at deltage i en prøve, skal din underviser godkende at kravet er opfyldt forud for eksamen. Fristen herfor fremgår af studieportalen. Hvis forudsætningskravet er en aflevering skal det uploades i Blackboard til en frist fastsat af din underviser.

Pensum
Vær opmærksom på, at dit pensum kan genbruges. Dog med det forbehold, at det kun er gyldigt i tre semestre: i det semester, hvor der undervises i faget, og i de to efterfølgende semestre.

Eksamenssprog
Eksamenssproget følger undervisningssproget, som er dansk eller engelsk/uddannelsens fremmedsprog. Studerende kan endvidere og efter aftale med underviser aflægge eksamen på dansk, engelsk, norsk eller svensk i alle fag på uddannelsen. Dette gælder dog ikke fag med sprogelementer, hvor eksamens- og undervisningssproget altid er dansk/uddannelsens fremmedsprog.

Bedømmelse
Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver vil der blive lagt vægt på, at den studerende kan formidle en faglig problemstilling og disponere en akademisk opgave herunder opfylde formelle akademiske krav (referencer, citathåndtering, mv.). Ved bedømmelsen af samtlige mundtlige prøver vil der blive lagt vægt på, at den studerende kan præsentere et fagligt stof, strukturere en mundtlig præsentation og indgå i en faglig konstruktiv dialog. Alle prøvers resultater fremgår af eksamensbeviset med deres ECTS-vægt.

Love og bekendtgørelser samt universitetets regler på uddannelsesområdet kan findes i universitetets elektroniske regelsamling på http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/5/56/.


4. Ændringer til studieordningen

01.09.2017:
Opdatering af Om uddannelsen og Generelle regler