Studieordning for Kandidatuddannelsen i teologi (2016)

Udgave: Udarbejdet af: Tilknyttet censorkorps:
2016 Studienævn for Teologi Censorkorpset for teologi
Ikrafttrædelsesdato: Godkendt af: Uddannelsen giver ret til betegnelsen:
01-09-2016 Dekanen for Arts cand.theol. i teologi
Master of Theology
Normering:
120 ECTS

Indhold

 1. Om uddannelsen
 2. Uddannelsens struktur
 3. Generelle regler
 4. Ændringer til studieordningen

1. Om uddannelsen

1.1 Uddannelsens faglige retning og vigtigste fagområder

Kandidatuddannelsen i teologi kvalificerer den studerende til selvstændig beherskelse af teologiens discipliner og metoder gennem videregående og specialiserede studier og derigennem til beskæftigelse i private og offentlige virksomheder, herunder til præstestilling i den danske folkekirke.


1.2 Kompetenceprofil

Viden
En kandidat i teologi har:

Færdigheder
En kandidat i teologi kan:

Kompetencer
En kandidat i teologi har evne til:


1.3 Adgangskrav og forudsætninger

Adgangskrav til kandidatuddannelsen i teologi er en dansk eller ligestillet teologisk bacheloruddannelse.


1.4 Ansøgere med krav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i teologi ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i teologi under forudsætning af, at der søges om optagelse på henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse af bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.
Det er muligt at blive optaget på kandidatuddannelsen i teologi, selv om man ikke har studeret faget Religionsfag under bacheloruddannelsen. I så fald kan studienævnet for teologi stille særlige tematiske krav til valgfag.
Såfremt disciplinen Praktisk Teologi er studeret i den adgangsgivende bacheloruddannelse fra et dansk universitet, skal den studerende i stedet for Praktisk Teologi følge et valgfag på 10 ECTS-point på kandidatuddannelsen.


1.5 Denne uddannelse giver adgang til

Kandidatuddannelsen i teologi kvalificerer den studerende til selvstændig beherskelse af teologiens fag og metoder gennem videregående og specialiserede studier og derigennem til beskæftigelse i private og offentlige virksomheder, herunder til præstestilling i Den Danske Folkekirke.
Desuden kvalificerer uddannelsen den studerende til videreuddannelse, herunder til ph.d.-uddannelse jf. bekendtgørelsen om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden.


1.6 Overgangsregler

Studieordningen for kandidatuddannelse i teologi fra 2007 lukker pr. 31.august 2016. Studerende, der efter afholdt sommereksamen 2016 måtte være indskrevet på 2007-studieordningen, overflyttes uden videre varsel til nyeste studieordning.Studerende kan overføres til denne ordning således: Obligatorisk Ny Testamente meritoverføres til Ny Testamente

Obligatorisk Praktisk Teologi meritoverføres til Praktisk Teologi

Kernefag 1 og Kernefag to meritoverføres til de teologiske områder, Kernefagene er taget inden for

Valgfag/Feltprojekt/Projektorienteret forløb (praktik) meritoverføres til Valgfag/Feltprojekt/Projektorienteret forløb (praktik)

2012-studieordningen lukker pr. 31. august 2016. Studerende, der efter afholdt sommereksamen 2016 måtte være indskrevet på 2012-studieordningen, overflyttes uden videre varsel til nyeste studieordning.

Meritoverførsel fra 2012-studieordningen til 2016-studieordningen:

Obligatorisk Ny Testamente meritoverføres til Ny Testamente

Obligatorisk Gammel Testamente meritoverføres til Gammel Testamente

Obligatorisk Praktisk Teologi meritoverføres til Praktisk Teologi

Obligatorisk Dogmatik med Missions- og Økumenisk teologi meritoverføres til Dogmatik med Missions- og Økumenisk teologi

Obligatorisk Kirkehistorie meritoverføres til Kirkehistorie

Obligatorisk Etik og Religionsfilosofi meritoverføres til Etik og Religionsfilosofi

Valgfag/Feltprojekt/Projektorienteret forløb (praktik) meritoverføres til Valgfag/Feltprojekt/Projektorienteret forløb (praktik)


1.7 Ramme for uddannelsens færdiggørelse

Den studerende skal senest have afsluttet kandidatuddannelsen ½ år efter udløbet af den normerede studietid til den 1/3 eller 1/9 afhængigt af starttidspunkt og normeret studietid. Rammeudvidelse indgår i den normerede studietid.

For studerende optaget på uddannelsen før 1/9 2016 fastsættes den individuelle maksimale studietid baseret på en beregning af den resterende normerede studietid oprundet til hele semestre plus ½ år til den 1/3 eller 1/9. Dog således, at beregningen af den individuelle maksimale studietid ikke kan forlænges ud over maksimale studietid fastsat pr. 1/9 2015.

Fastsatte maksimale studietider pr. 1/9 2015:
Studerende optaget fra 1/9 2015 til 31/8 2016 skal have afsluttet uddannelsen senest 3 år efter påbegyndelse af uddannelsen.
Studerende optaget fra 1/2 2014 til 31/8 2015 skal have afsluttet uddannelsen senest 31/8 2018.
Studerende optaget pr. 1/9 2013 eller tidligere skal have afsluttet uddannelsen senest 31/8 2017.2. Uddannelsens struktur


Kandidatuddannelsen i teologi


Studiediagram
Kandidatuddannelsen i teologi
obligatorisk
valgfag
tilvalg
støttefag
 

1. semester
Praktisk teologi
10 ECTS
Ny Testamente
10 ECTS
Etik og religionsfilosofi
10 ECTS
2. semester
Kirkehistorie
10 ECTS
Dogmatik med missionsteologi og økumenisk teologi
10 ECTS
Gammel Testamente
10 ECTS
3. semester
Valgfag/Teologisk tema/Praktik/Feltprojekt
30 ECTS
4. semester
Speciale
30 ECTS

Praktisk Teologi

ECTS

Praktisk teologi 10 ECTS 1. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Kvalifikationsbeskrivelse

Gennem arbejdet med fagfeltet skal den studerende erhverve sig følgende:

Viden om og forståelse af

 • Kristendommens praksisformer med særligt fokus på gudstjeneste og de klassiske kirkelige praksisformer i forkyndelse, sjælesorg, undervisning og diakoni, herunder også grundlæggende kendskab til aktuelle organisations- og fællesskabsformer i kristendom og kirke
 • Praktisk-teologisk teoridannelse og –udvikling
 • Relevante praktisk-teologiske metoder og tilgange

 

Færdigheder

 • Selvstændigt at kunne analysere centrale og aktuelle kirkelige praksisformer
 • Selvstændigt at kunne anvende praktisk-teologisk metode og teori på et praktisk-teologisk problemområde eller en case

 

Kompetencer

 • Kunne reflektere kritisk over, vurdere og tage stilling til aktuelle kristne/kirkelige praksisformer,
 • Kunne formidle og begrunde praktisk-teologiske refleksioner og vurderinger i en konkret praksis-sammenhæng.

Indhold:

Disciplinen Praktisk Teologi indfører i og arbejder kritisk med kristendommen og kirkens praksisformer som teologisk disciplin, herunder centrale praktisk-teologiske teorier og ”praksis” som kategori, og i centrale praksisformer i kristendom og kirke. Området studeres også i relation til det nutidige samfund inkl. den bredere religiøse udvikling. Metodisk arbejdes der med forskellige tilgange, i tillæg til klasseundervisning og litteraturlæsning, også mere praksisnære metoder som observation eller case-baseret læring.

Det grundlæggende kursus i Praktisk teologi kan ikke anvendes som valgfag. Der udbydes særlige valgfag inden for praktisk teologi. Disse kan ikke anvendes som det grundlæggende kursus i Praktisk teologi.

Undervisningsformer:

 • Forelæsning

Eksamenssprog:

 • Dansk
 • Engelsk

Pensum:

800 – 1200 sider

Pensum fastsættes af underviser.

Eksamensmuligheder:

•  Bunden hjemmeopgave

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger:

Ordinær eksamen: Portfolio

I semestrets løb afleverer den studerende tre skriftlige opgaver på til sammen 18 sider. De to første opgaver modtager feedback fra underviser eller medstuderende. Den sidste opgave kan være en fri opgave. Ved semestrets afslutning indleveres de tre opgaver og bedømmes som en samlet opgave (i alt op til 18 sider)

Reeksamen (B-prøve):

En samlet opgave på op til 20 sider, 10 dage


•  Bunden hjemmeopgave

Eksaminationstid: 10 dag(e)

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger:

Reeksamen (B-prøve):

En samlet opgave på op til 20 sider, 10 dage.

Ny Testamente

ECTS

Ny Testamente 10 ECTS 1. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer

Kvalifikationsbeskrivelse:

Kvalifikationsbeskrivelse

Gennem arbejdet med fagfeltet skal den studerende erhverve sig følgende:

Viden om og forståelse af

 • Nytestamentlige tekster, teologiske hovedtemaer og tankekomplekser i Det Nye Testamente og hovedtræk i udforskningen af nytestamentlig teologi og hermeneutiske problemstillinger
 • Det Nye Testamentes samspil med dets religionshistoriske, teologiske eller litterære kontekster

Færdigheder:

 • Selvstændig anvendelse af metodiske principper til beskrivelse af nytestamentlige emner
 • Udvidet eksegetisk analyse af relevante nytestamentlige tekster
 • Kritisk og selvstændig diskussion og perspektivering af tekster og problemstillinger

Kompetencer:

 • Kritisk at analysere og redegøre for centrale emner inden for nytestamentlig teologi og problemstillinger og hovedpositioner i udforskningen heraf
 • Selvstændigt, kritisk og dækkende at drøfte disse emner og relatere dem til historiske forhold
 • Reflektere over disse emner i en teologisk kontekst

Indhold:
Disciplinen Ny Testamente opøver den studerendes evne til at arbejde med teologiske hovedlinjer i Det Nye Testamente eller andre nytestamentlige problemstillinger i sammenhæng med disciplinens historie under inddragelse af nytestamentlige tekster, evt. andre relevante kildetekster og sekundærlitteratur.

Undervisningsformer:

 • Forelæsning
 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk
 • Engelsk

Pensum:

800 – 900 sider inkl. tekster fra Det Ny Testamente på originalsprog og i oversættelse.

Pensum fastsættes af underviser. Op til halvdelen af pensum kan være individuelt, såfremt det individuelle pensum godkendes af underviser.

Eksamensmuligheder:

   Fri hjemmeopgave

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Opgavens omfang: Op til 18 sider.

Etik og Religionsfilosofi

ECTS

Etik og religionsfilosofi 10 ECTS 1. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer

Kvalifikationsbeskrivelse:

Kvalifikationsbeskrivelse

Gennem arbejdet med fagfeltet skal den studerende erhverve sig følgende:

Viden om og forståelse af:

 • Udbygget kendskab til og forståelse af centrale problemstillinger inden for teologisk og/eller filosofisk etik, enten principiel etik/etisk teori, eller anvendt etik
 • Udbygget kendskab til og forståelse af centrale problemstillinger inden for religionsfilosofi, d.v.s. filosofiske spørgsmål i tilknytning til kristendommen som religion

Færdigheder:

 • At diskutere og perspektivere etiske og religionsfilosofiske problemstillinger selvstændigt og kritisk
 • Kritisk at analysere og redegøre for problemer og positioner i etik og religionsfilosofi

Kompetencer:

 • Selvstændigt og kritisk at analysere og vurdere konkrete etiske problemstillinger samt relatere religionsfilosofiske emner til aktuelle forhold og diskussioner.
 • At reflektere over problemstillingerne i en teologisk kontekst.

Indhold:
Disciplinen Etik og Religionsfilosofi opøver den studerendes evne til at arbejde selvstændigt med en etisk og/eller religionsfilosofisk problemstilling på grundlag af centrale værker (evt. i uddrag) og relevant sekundærlitteratur.

Undervisningsformer:

Eksamenssprog:

 • Dansk
 • Engelsk

Pensum:

800 – 900 sider

Pensum fastsættes af underviser. Op til halvdelen af pensum kan være individuelt, såfremt det individuelle pensum godkendes af underviser.

Eksamensmuligheder:

   Bunden mundtlig prøve

Eksaminationstid: 30 minutter

Forberedelsestid: 30 minutter

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Kirkehistorie

ECTS

Kirkehistorie 10 ECTS 2. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer

Kvalifikationsbeskrivelse:

Kvalifikationsbeskrivelse

Gennem arbejdet med fagfeltet skal den studerende erhverve sig følgende:

Viden om og forståelse af:

 • Kristendommens kilder i deres egen tids kontekst
 • Kritisk analyse af historiske kildetekster, på originalsprog og i oversættelse
 • Historiske begreber og periodisering

Færdigheder:

 • Udbygget kendskab til og forståelse af kirkehistoriske perioder og temaer
 • Selvstændig, kritisk analyse af kirkehistoriske kildetekster på originalsprog og i oversættelse. Foruden tekster vil billeder og bygningsværker også kunne inddrages
 • Selvstændig, kritisk diskussion og perspektivering af kirkehistoriske kildetekster og problemstillinger gennem inddragelse af den relevante forskningsdiskussion og med perspektiverende inddragelse af relevante metodediskussioner

Kompetencer:

 • Selvstændigt og kritisk at identificere og analysere kirkehistoriske perioder og problemstillinger med sans for deres historiske kontekst
 • At reflektere over disse i en teologisk kontekst
 • At formidle viden om og indsigt i kirkehistoriske problemstillinger

Indhold:

Disciplinen Kirkehistorie opøver den studerendes evne til at arbejde selvstændigt og kritisk med en kirkehistorisk periode eller problemstilling på grundlag af forskningslitteratur og analyse af kirkehistoriske kildetekster.

Undervisningsformer:

Eksamenssprog:

 • Dansk
 • Engelsk

Pensum:

800 – 900 sider

Pensum fastsættes af underviser. Op til halvdelen af pensum kan være individuelt, såfremt det individuelle pensum godkendes af underviser.

Eksamensmuligheder:

   Fri hjemmeopgave

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Opgavens omfang: Op til 18 sider.

Dogmatik med missionsteologi og økumenisk teologi

ECTS

Dogmatik med missionsteologi og økumenisk teologi 10 ECTS 2. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer

Kvalifikationsbeskrivelse:

Kvalifikationsbeskrivelse

Gennem arbejdet med fagfeltet skal den studerende erhverve sig følgende:

Viden om og forståelse af:

 • Kristendommens læreindhold og udtryksformer historisk og aktuelt, herunder indgående kendskab til og forståelse af udvalgte dogmatiske hovedtemaer og problemstillinger.
 • Afhængigt af det specifikke udbud også økumeniske læresamtaler, konfessionelle forskelle, religionsteologi og kristendommens møde med andre religioner historisk og aktuelt.

Færdigheder:

 • Selvstændig evne til at analysere, kritisere, perspektivere og diskutere dogmatiske og/eller økumeniske problemstillinger.

Kompetencer:

 • At analysere og redegøre for temaer og problemstillinger inden for de faglige mål
 • Selvstændigt at drøfte disse temaer og problemstillinger kritisk og dækkende, samt relatere dem til historiske og aktuelle forhold
 • At reflektere over disse temaer og problemstillinger på en konsistent systematisk-teologisk måde

Indhold:

Disciplinen Dogmatik med missionsteologi og økumenisk teologi opøver den studerendes evne til at arbejde selvstændigt og kritisk med dogmatiske og/eller økumeniske problemstillinger på grundlag af en analyse af dogmatiske og/eller økumeniske kildetekster samt relevant forskningslitteratur.

Undervisningsformer:

 • Forelæsning
 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk
 • Engelsk

Pensum:

800 – 900 sider

Pensum fastsættes af underviser. Op til halvdelen af pensum kan være individuelt, såfremt det individuelle pensum godkendes af underviser.

Eksamensmuligheder:

   Bunden mundtlig prøve

Eksaminationstid: 30 minutter

Forberedelsestid: 30 minutter

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Gammel Testamente

ECTS

Gammel Testamente 10 ECTS 2. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer

Kvalifikationsbeskrivelse:

Kvalifikationsbeskrivelse

Gennem arbejdet med fagfeltet skal den studerende erhverve sig følgende:

Viden om og forståelse af

 • Teologiske hovedtemaer og tankekomplekser i Det Gamle Testamente og hovedtræk i udforskningen af gammeltestamentlig teologi og problemstillinger
 • Det Gamle Testamentes samspil med dets religionshistoriske, teologiske eller litterære kontekster

Færdigheder:

 • Selvstændig anvendelse af metodiske principper til beskrivelse af gammeltestamentlige emner
 • Udvidet eksegetisk analyse af relevante gammeltestamentlige tekster
 • Kritisk og selvstændig diskussion og perspektivering af tekster og problemstillinger

Kompetencer:

 • Kritisk at analysere og redegøre for centrale emner inden for gammeltestamentlig teologi og problemstillinger og hovedpositioner i udforskningen heraf
 • Selvstændigt, kritisk og dækkende at drøfte disse emner og relatere dem til historiske forhold
 • Reflektere over disse emner i en teologisk kontekst

Indhold:

Disciplinen Gammel Testamente opøver den studerendes evne til at arbejde med teologiske hovedlinjer i Det Gamle Testamente eller andre gammeltestamentlige problemstillinger i sammenhæng med disciplinens historie under inddragelse af gammeltestamentlige tekster og sekundærlitteratur.

Undervisningsformer:

 • Forelæsning
 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk
 • Engelsk

Pensum:

800 – 900 sider inkl. tekster fra Det Gamle Testamente på originalsprog og i oversættelse.

Pensum fastsættes af underviser. Op til halvdelen af pensum kan være individuelt, såfremt det individuelle pensum godkendes af underviser.

Eksamensmuligheder:

   Hjemmeopgave

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger:

Ordinær eksamen: Portfolio

I semestrets løb afleverer den studerende tre skriftlige opgaver på til sammen 18 sider. De to første opgaver modtager feedback fra underviser eller medstuderende. Den sidste opgave kan være en fri opgave. Ved semestrets afslutning indleveres de tre opgaver og bedømmes som en samlet opgave (i alt op til 18 sider)

Reeksamen (B-prøve):

En samlet opgave på op til 20 sider, 10 dage

Valgfag/Teologisk tema/Praktik/Feltprojekt

30 ECTS

I denne gruppe kan de studerende tage enten tre valgfag, Teologisk tema, Praktik eller Feltprojekt.

Valgfagene kan tages blandt udbuddene på 1. og 2. semester.
Det grundlæggende kursus i Praktisk teologi kan ikke anvendes som valgfag.
Valgfag i Praktisk teologi kan ikke anvendes som det grundlæggende kursus i Praktisk teologi.

Se kursusudbud
Feltprojekt 30 ECTS 7-trinsskala
Prøvedetaljer

Kvalifikationsbeskrivelse:

Kvalifikationsbeskrivelse:

Gennem arbejdet med feltprojektet skal den studerende opnå kvalifikationer i form af:

Viden om og forståelse for:

 • Undersøgelsesdesign og kvalitative metoder samt basalt kendskab til kvantitative undersøgelser
 • Hvordan teologiske problemstillinger inden for det valgte fagområder udfolder sig i praksis

Færdigheder:

 • At identificere en relevant problemstilling og selvstændigt at definere, planlægge og gennemføre et feltprojekt
 • At inddrage studier af praksis i teologisk refleksion inden for et af de teologiske fagområder.

Kompetencer:

 • At anvende empiriske undersøgelsesmetoder i kritisk og selvstændigt analyse
 • At reflektere teologisk over empiriske undersøgelser

Indhold:

Feltprojektet består af en fri hjemmeopgave, der udfærdiges på baggrund af et feltstudie hos

 teologisk relevante organisationer/institutioner eller af feltstudier af en udvalgt teologisk

problemstilling. Feltprojektet bygger desuden på selvstudium af et selvvalgt pensum på

1400-1600 sider. Feltprojektet forløber over 3-4 måneder med en faglig vejleder fra

Afdeling for Teologi. Feltprojektet forhåndsgodkendes af studienævnet ud fra, om det kan tilrettelægges indenfor normeret tid og om det er fagligt relevant for uddannelsen.

Feltprojekt kan lægge op til afklaring af evt. specialeområde.

Undervisningsformer:

 • Vejledning

Kommentar til undervisningsform:

Den studerende tilbydes faglig vejledning før, under og efter forløbet med det formål, at den studerende når læringsmålene for forløbet.

Eksamenssprog:

 • Dansk
 • Engelsk

Pensum:

1400 - 1600 sider

Pensum aftales med den faglige vejleder.

Eksamensmuligheder:

   Fri hjemmeopgave

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Opgavens omfang: Op til 20 sider.


Praktik (projektorienteret forløb) 30 ECTS bestået/ikke bestået
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Kvalifikationsbeskrivelse:

I mødet mellem praktikophold og selvstændig læsning skal den studerende kvalifikationer i form af:

Viden om og forståelse for:

 • Hvordan en arbejdsplads fungerer og hvad en arbejdsplads forventer af en teologisk kandidat
 • Hvordan teologisk refleksion og praktisk opgaveløsning forenes og udfordres på arbejdspladsen

Færdigheder:

 • Arbejde selvstændigt og praksisorienteret og anvende faglig viden, metoder og færdigheder i løsningen af specifikke arbejdsopgaver for en virksomhed eller institution
 • Indgå i tværfagligt samarbejde med personer med samme såvel som andre uddannelses- og kompetenceprofiler og bringe faglig viden fra ét område i spil med viden fra andre fagområder

Kompetencer:

 • At beskrive og reflektere kritisk over de indhøstede erfaringer, samt at formidle udbyttet af det projektorienterede forløb i skriftlig form
 • At videreudvikle og perspektivere de faglige kompetencer i arbejdet med konkrete, praktiske opgaver

Indhold:

Praktik består at et ophold hos en teologisk relevant virksomhed, institution eller organisation

af en varighed på 3-4 måneder med en ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Det daglige ophold på praktikstedet suppleres af selvstudium af et selvvalgt pensum på op

til 1000 sider. Opholdet afsluttes med en praktikrapport. Under opholdet er den studerende

 tilknyttet en praktikvejleder på arbejdspladsen og en faglig vejleder fra Afdeling for Teologi.

Praktikforløbet forhåndsgodkendes af studienævnet ud fra, om det kan tilrettelægges indenfor normeret tid og om det er fagligt relevant for uddannelsen.

Praktikforløbet kan lægge op til afklaring af evt. specialeområde.

Undervisningsformer:

 • Vejledning

Kommentar til undervisningsform:

Den studerende tilbydes vejledning før, under og efter forløbet. Den faglige vejledning har det formål, at den studerende når læringsmålene for forløbet. Praktikvejlederens opgave er at sikre inddragelse på praktikstedet og deltagelse i arbejdsopgaver, der muliggør indfrielse af formålet med det projektorienterede forløb.

Eksamenssprog:

 • Dansk
 • Engelsk

Pensum:

Op til 1000 sider.

Pensum aftales med faglig vejleder.

Eksamensmuligheder:

   Fri hjemmeopgave

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået

Bemærkninger: Projektrapportens omfang er op til 15 sider og skrives ud fra retningslinjerne i Vejledning til praktikrapport, som er udarbejdet af Det Teologiske Studienævn.


Teologisk tema 30 ECTS 7-trinsskala
Prøvedetaljer

Kvalifikationsbeskrivelse:

Kvalifikationsbeskrivelse:

Gennem arbejdet med det teologiske tema skal den studerende opnå kvalifikationer i form af: Viden om og forståelse for:

 • Sammenhænge mellem to eller flere teologiske fagområder
 • Udbygget kendskab til et afgrænset tema, som belyses ud fra de i det enkelte udbud deltagende fagområder

Færdigheder:

 • Selvstændig anvendelse og kombination af metoder og indsigter fra to eller flere teologiske fagområder
 • Udvidet evne til at diskutere og perspektiver et teologisk tema i lyset af de i det enkelte udbud deltagende fagområder

Kompetencer:

 • Selvstændigt og kritisk at analysere, diskutere og perspektivere et afgrænset teologisk tema ud fra to eller flere teologiske fagområder
 • Selvstændigt og kritisk at kunne diskutere og perspektivere et teologisk tema til historiske og aktuelle forhold

Indhold:

Teologisk tema opøver den studerendes evne til at arbejde selvstændigt og kritisk med en afgrænset problemstilling, der belyses ud fra to eller flere teologiske fagområder og disses forskningslitteratur, kildetekster og metodiske tilgange. Teologisk tema kan lægge op til afklaring af evt. specialeområde.

Undervisningsformer:

 • Forelæsning
 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk
 • Engelsk

Pensum:

2400-2700 sider inkl. tekster på originalsprog og i oversættelse.

Pensum fastsættes af underviser. Op til halvdelen af pensum kan være individuelt, såfremt det individuelle pensum godkendes af underviser.

Eksamensmuligheder:

•  Fri hjemmeopgave

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Ordinær eksamen: Portfolio og mundtlig eksamen. I semestrets forløb afleveres to opgaver på 8-10 sider, som modtager feedback fra underviser. Opgaverne er en forudsætning for at gå til den mundtlige prøve.

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger:

Ordinær eksamen:
Portfolio og mundtlig eksamen.
I semestrets forløb afleveres to opgaver på 8-10 sider, som modtager feedback fra underviser. Opgaverne er en forudsætning for at gå til den mundtlige prøve.
Den mundtlige prøve indledes med et ca. 20 minutters oplæg med udgangspunkt i de skriftlige afleveringer.
Den samlede mundtlige eksaminationstid er 45 minutter.
Der gives en samlet bedømmelse for de skriftlige opgaver og den mundtlige prøve.

Re-eksamen (B prøve):
Bunden skriftlige prøve.
Opgavens omfang: Op til 30 sider


•  Fri mundtlig prøve

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Ordinær eksamen: Portfolio og mundtlig eksamen. I semestrets forløb afleveres to opgaver på 8-10 sider, som modtager feedback fra underviser. Opgaverne er en forudsætning for at gå til den mundtlige prøve.

Eksaminationstid: 45 minutter

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger:

Ordinær eksamen:
Portfolio og mundtlig eksamen.
I semestrets forløb afleveres to opgaver på 8-10 sider, som modtager feedback fra underviser. Opgaverne er en forudsætning for at gå til den mundtlige prøve.
Den mundtlige prøve indledes med et ca. 20 minutters oplæg med udgangspunkt i de skriftlige afleveringer.
Den samlede mundtlige eksaminationstid er 45 minutter.
Der gives en samlet bedømmelse for de skriftlige opgaver og den mundtlige prøve.

Re-eksamen (B prøve):
Bunden skriftlige prøve.
Opgavens omfang: Op til 30 sider


•  Bunden hjemmeopgave

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger:

Re-eksamen (B prøve):
Bunden skriftlige prøve.
Opgavens omfang: Op til 30 sider

Speciale

30 ECTS

Speciale 30 ECTS 4. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer

Kvalifikationsbeskrivelse:

Kvalifikationsbeskrivelse

Gennem arbejdet med fagfeltet skal den studerende erhverve sig følgende:

Viden om og forståelse af:

 • Videnskabelig teori og metode
 • En nærmere defineret empiri eller faglig problemstilling
 • Relevant litteratur

Færdigheder:

 • selvstændigt, dækkende og kritisk at anvende og/eller redegøre for samt drøfte videnskabelig teori og metode
 • selvstændigt, dækkende og kritisk at redegøre for en nærmere defineret empiri eller faglig problemstilling

Kompetencer:

 • selvstændigt, dækkende og kritisk at drøfte foreliggende, relevant forskning inden for det valgte emne
 • selvstændigt at sammenfatte arbejdet med projektet i form af en omfattende skriftlig afhandling i overensstemmelse med akademiske kriterier

Indhold:

Disciplinen Speciale er et selvstudium, der afvikles under vejledning og i overensstemmelse med uddannelsens generelle retningslinjer for specialer.

I specialestudiet arbejder den studerende selvstændigt med et omfattende og/eller dybtgående emne, aftalt med vejlederen.

Specialeafhandlingen skal dokumentere, at den studerende selvstændigt behersker relevante kundskaber og færdigheder inden for det bredere område, det valgte emne ligger.

Undervisningsformer:

 • Vejledning

Eksamenssprog:

 • Dansk
 • Engelsk

Pensum:

Afhængigt af emnet; normalt mellem 2000 og 4000 sider.
Pensum aftales med vejleder.

Eksamensmuligheder:

•  Fri hjemmeopgave

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger:

Prøveform: Fri hjemmeopgave

Prøven aflægges som en individuel fri hjemmeopgave

Omfanget af specialet må være op til 75 normalsider.

Specialet skal indeholde et resumé på 1 - 2 sider på engelsk, tysk eller fransk. Resuméet tæller ikke med i de 75 sider.


•  Hjemmeopgave

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger:

Prøveform: Portfolio

Prøveformen er tiltænkt 4+4-studerende.

Specialeportfolioen består af 2-6 skriftlige fremstillinger, som udgør en flerhed af sammenhængende videnskabelige arbejder, samt en progressionsrapport. Det samlede omfang af de 2-6 skriftlige fremstillinger skal være på 40-60 normalsider, og progressionsrapportens samlede omfang skal være på 10-15 normalsider. Progressionsrapporten beskriver projektets forløb, status og retning. Derudover skal progressionsrapporten beskrive metodiske og teoretiske perspektiver, hvis disse ikke er behandlet i den øvrige portfolio.

Den samlede portfolio skal indeholde et resumé på 1-2 sider samt en litteraturliste med oversigt over samlet pensumomfang.

Resuméet indgår, på lige fod med specialets øvrige dele, i bedømmelsen af den studerendes kompetence til selvstændigt at kunne sammenfatte arbejdet med projektet i form af en omfattende skriftlig afhandling i overensstemmelse med akademiske kriterier.

Specialet kan skrives på enten dansk, engelsk eller tysk, dog kan enkelte elementer af specialet, efter aftale med vejleder, være affattet på et andet sprog end det primære eksamenssprog. Progressionsrapporten skal skrives på det valgte (primære) eksamenssprog.

Resuméet skrives på engelsk, tysk eller fransk. Hvis specialet er skrevet på fremmedsprog, bortset fra norsk og svensk, kan resumeet skrives på dansk.

Resuméet tæller ikke med i specialets samlede sideantal.

3. Generelle regler

3.1 Hjemmel

Denne studieordning er udstedt i medfør af:

Uddannelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr.  1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne med senere ændringer (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184781). 

Eksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr.1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser med senere ændringer (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183445).

Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer   (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167998).

Kandidatadgangsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 111 af 30.januar 2017 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne med senere ændringer (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186472).


3.2 Merit og fleksibilitet

Studerende, der som en del af uddannelsen ønsker at gennemføre uddannelseselementer ved et andet universitet eller anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet, skal ansøge om forhåndsmerit for planlagte uddannelseselementer. Ved ansøgning om forhåndsmerit forpligter ansøger sig til, når de forhåndsmeriterede uddannelseselementer er gennemført, at fremsende dokumentation for, hvorvidt uddannelseselementerne er bestået eller ikke bestået. Ansøger skal også samtykke til, at studienævnet kan indhente den nødvendige dokumentation. Beståede uddannelseselementer meriteres efterfølgende ind i uddannelsen. Studienævnet har videre mulighed for at godkende merit fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution.  Har studienævnet godkendt, at et bestået fag eller fagelement fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution meritoverføres, skal bedømmelsen overføres som »Bestået« eller »Godkendt«. Hvis det pågældende fagelement bedømmes efter 7-trins-skalaen ved begge uddannelsesinstitutioner, overføres bedømmelsen med karakterer. Et kandidatspeciale fra en afsluttet kandidatuddannelse kan ikke meritoverføres til en ny kandidatuddannelse.

3.3 Til- og afmelding af prøver

Tilmelding til fag, prøver og valgfag
Den studerende er selv ansvarlig for at være tilmeldt fag og prøver hvert semester. Studerende, der følger normalstudieplanen for deres uddannelse, vil blive servicetilmeldt til undervisning og eksamen i uddannelsens obligatoriske fag i den semesterrækkefølge, studieordningen foreskriver, umiddelbart før tilmeldingsfristen. Den studerende er selv ansvarlig for, at tilmeldingerne er korrekte inden udløbet af til- og afmeldingsfristen. Framelding kan ikke finde sted efter afmeldingsfristen og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven.

Studerende, der følger normalstudieplanen, har fortrinsret til en holdplads på det semester, de er nået til ifølge studieordningen.

Den studerende skal selv tilmelde sig og eventuelt prioritere valgfag inden for den fastsatte frist, som fremgår af studieportalen. Efter afmeldingsfristen er valgfaget en obligatorisk del af den studerendes studieprogram og kan ikke ændres.

Fristerne for til- og afmelding fremgår af studieportalen.

Til- og afmelding til omprøver (2. og 3. forsøg):
Studerende, der ikke består en prøve i første forsøg, kan tilmelde sig 2. prøveforsøg i samme semesters reeksamensperiode. Det er en forudsætning for tilmelding til omprøven, at den studerende har deltaget i eksamen forud for omprøven. Der afholdes omprøve to gange om året: umiddelbart efter den ordinære eksamen og i den efterfølgende eksamensperiode. Studerende, der ikke består en prøve i første forsøg, skal tilmelde sig omprøven inden for den fastsatte frist, som fremgår af studieportalen.

Afmeldingsfristen er sammenfaldende med tilmeldingsfristen til omprøven og fremgår af studieportalen.

Afvikling af omprøver (2. og 3. forsøg):
Omprøver afholdes i omprøveterminen. Når der alene er fastsat én prøveform, kan den studerende indgive ønske om at afvikle omprøven samtidig med afvikling af en planlagt ordinær eksamen. Et sådant ønske indgives senest ved udløb af tilmeldingsfristen jf. studieportalen. Ønsker indgivet herefter kan ikke forventes behandlet.

Når der er fastsat en særlig prøveform til omprøven, er denne form gældende for den studerendes 2. og 3. prøveforsøg, med mindre den studerende opfylder forudsætningskrav om undervisningsdeltagelse og den ordinære prøve afbrydes på grund af dokumenteret sygdom, der berettiger til omprøve.

Se universitetets regler om eksamen http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/5/56/

Studieaktivitetskrav
Studerende er omfattet af et studieaktivitetskrav på 45 ECTS pr. studieår, jf. Aarhus Universitets regler af 1. september 2016 herom: http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/4/41/, hvilket betyder, at den studerende skal bestå mindst 45 ECTS pr. studieår.


3.4 Stave- og formuleringsevne

Ved bedømmelsen af  kandidatspeciale og andre større skriftlige opgaver skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. I studieordningen fastsættes regler om, hvorledes stave- og formuleringsevnen indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, idet det faglige indhold dog vægtes tungest, medmindre faget eller fagelementet er sprog eller fremmedsprog.

3.5 Regler for større skriftlige afleveringer

Omfangsbestemmelser fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement. En normalside ved skriftlige afleveringer regnes som 2400 typeenheder (tegn plus mellemrum). Beregningen af normalsider omfatter tekst og noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. Skriftlige afleveringer, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmelser, kan ikke antages til bedømmelse.

3.6 Regler for brug af computer ved prøver

Tilbydes brug af computer sker det efter Universitetets regler om brug af computer ved prøver se http://www.au.dk/om/organisation/index/5/56/

3.7 Projektorienterede forløb

Mulighed for projektorienterede forløb fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement.

3.8 Dispensationer

En dispensation er en afvigelse fra den eller de regler, der almindeligvis gælder for det pågældende område. Dispensation kan gives på baggrund af ansøgning til den myndighed, der har kompetencen til at give dispensation. Ansøgning om dispensation indgives til studienævnet. Hvis en anden myndighed har kompetencen, videresender studienævnet ansøgningen til rette myndighed (f.eks. dekan, rektor eller ministerium). En dispensationsansøgning skal være skriftlig og begrundet, og skal indgives hurtigst muligt. Hvis ansøgningen umiddelbart skal kunne behandles, skal den indeholde tydelig angivelse af, hvad det er for en regel der søges dispensation fra og hvad der ønskes opnået med dispensationen (f.eks. tilladelse til hjælpemidler, forlænget prøvetid, udsættelse af tidsgrænse). Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for de usædvanlige forhold, der begrunder ansøgningen. Udokumenterede forhold kan sædvanligvis ikke tillægges betydning.

3.9 Anke og klage

Klager indgives til studienævnet. Forudsætningen for at en klage umiddelbart kan behandles er, at den er skriftlig og begrundet. Det skal fremgå af klagen hvad der klages over og hvad der ønskes opnået med klagen. Klager over prøver skal indgives senest 14 dage efter offentliggørelse af prøvens resultat jf. eksamensbekendtgørelsen. Afvises din klage har du mulighed for at indbringe universitetets afgørelse for et ankenævn. Ankenævnet kan alene behandle faglige klager. Anken, der skal være skriftlig og begrundet, skal sendes til studienævnet senest to uger efter, at universitetets afgørelse er meddelt.

3.10 Om prøver

Forudsætningskrav
Hvis du skal opfylde et forudsætningskrav for at deltage i en prøve, skal din underviser godkende, at kravet er opfyldt forud for eksamen. Opfylder du ikke forudsætningskravet, kan du ikke deltage i eksamen og du bruger et prøveforsøg. Dette gælder både for ordinær prøve og omprøve. Hvis du skal opfylde et forudsætningskrav til din ordinære prøve, vil der typisk være tale om et antal afleveringer, du skal uploade i Blackboard til en frist fastsat af din underviser. Hvis du skal opfylde et forudsætningskrav til din omprøve, vil der være tale om et antal afleveringer, du skal aflevere til din eksaminator senest ved fristen for tilmelding til omprøven. Fristen fremgår af studieportalen.

Pensum
Vær opmærksom på, at dit pensum kan genbruges. Dog med det forbehold, at det kun er gyldigt i tre semestre: i det semester, hvor der undervises i faget, og i de to efterfølgende semestre.

Eksamenssprog
Eksamenssproget følger undervisningssproget, som er dansk eller engelsk. Studerende kan endvidere og efter aftale med underviser aflægge eksamen på dansk, engelsk, norsk eller svensk i alle fag på uddannelsen. 

Bedømmelse
Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver vil der blive lagt vægt på, at den studerende kan formidle en faglig problemstilling og disponere en akademisk opgave herunder opfylde formelle akademiske krav (referencer, citathåndtering, mv.). Ved bedømmelsen af samtlige mundtlige prøver vil der blive lagt vægt på, at den studerende kan præsentere et fagligt stof, strukturere en mundtlig præsentation og indgå i en faglig konstruktiv dialog. Alle prøvers resultater fremgår af eksamensbeviset med deres ECTS-vægt.

Love og bekendtgørelser samt universitetets regler på uddannelsesområdet kan findes i universitetets elektroniske regelsamling på http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/5/56/.

3.11 Udveksling

Mulighed for udveksling fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement.

4. Ændringer til studieordningen

Opdatering af generelle regler 26.08.2016
Opdatering af ”om uddannelse” 26.08.2016
Korrektion af tekst for B-prøve i PT og GT

Eksamensformer lagt på valgfag 04.11.16

01.09.2017
Opdatering af generelle regler