Studieordning for Masteruddannelsen i sundhedsantropologi (2017)

Udgave: Udarbejdet af: Tilknyttet censorkorps:
2017 Studienævn ved Institut for Kultur og Samfund Censorkorpset for etnografi
Ikrafttrædelsesdato: Godkendt af: Uddannelsen giver ret til betegnelsen:
01-09-2017 Dekanen for Arts Master i sundhedsantropologi
Master of the Anthropology of Health
Normering:
60 ECTS

Indhold

 1. Om uddannelsen
 2. Uddannelsens struktur
 3. Generelle regler
 4. Ændringer til studieordningen

1. Om uddannelsen

1.1 Uddannelsens faglige retning og vigtigste fagområder

Masteruddannelsen i sundhedsantropologi har til formål at give især personale fra sundhedssektoren en kompetencegivende videregående uddannelse inden for et veletableret tværfagligt forskningsfelt, der belyser de sociale og kulturelle dimensioner af sygdom og sundhed. Uddannelsen kvalificerer de studerende til at varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner m.v.

Masteruddannelsen i sundhedsantropologi er en videregående deltidsuddannelse, der udbydes som åben uddannelse.
Den, der har gennemgået uddannelsen, har ret til at betegne sig 'Master i Sundhedsantropologi' og på engelsk 'Master of the Anthropology of Health'

1.2 Kompetenceprofil

En masteruddannelse i sundhedsantropologi giver den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer: 

Viden om:

Færdigheder:

Kompetencer:


1.3 Adgangskrav og forudsætninger

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgere har gennemført mindst en relevant akademisk bacheloruddannelse, en relevant professionsbacheloruddannelse, en relevant mellemlang videregående uddannelse eller en relevant diplomuddannelse gennemført som reguleret forløb.

Følgende uddannelser er adgangsgivende:

Det er muligt at blive optaget uden at opfylde kravet om adgangsgivende eksamen, hvis Aarhus Universitet vurderer, at ansøger har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.
Ansøger skal have læsefærdighed på engelsk samt kunne anvende PC på brugerniveau.


1.4 Adgangskrav (Erhvervserfaringsmæssige)

Ansøgeren skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivendeuddannelse. Studienævnet kan ikke dispensere fra dette krav.


1.5 Ramme for uddannelsens færdiggørelse

Prøverne i modul 1, 2 og 3 skal bestås inden prøven i modul 4.
De studerende skal have afsluttet uddannelsen senest 6 år efter den er påbegyndt.
For studerende indskrevet til enkeltmodul er den maksimale uddannelsestid 2 år per modul.


1.6 Overgangsregler

Studerende på tidligere ordninger kan overføres til denne ordning efter individuel ansøgning og vurdering.

1.7 Betaling

Deltagerbetalingen dækker undervisning i det semester, den studerende er indskrevet på modulet, vejledning og tre eksamensforsøg.

2. Uddannelsens struktur


AR HUM SUA CF60


Studiediagram
Masteruddannelsen i sundhedsantropologi
obligatorisk
valgfag
tilvalg
støttefag
 

Kommentar til studiediagram:

Eksamenssprog:
Eksamenssproget følger undervisningssproget, som er dansk eller engelsk. Studerende kan endvidere og efter aftale med underviser aflægge eksamen på dansk, engelsk, norsk eller svensk i alle fag på uddannelsen.

Modul 1

15 ECTS

Modul 1: Introduktion til antropologi og etnografisk metode 15 ECTS 1. semester bestået/ikke bestået
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Formål:
Disciplinen giver en introduktion til antropologi og etnografisk metode.
Der fokuseres på at formidle en oversigt over faget som helhed - dets perspektiv, metodik, tematik og arbejdsmåde set i forhold til andre samfunds- og kulturfag og i forhold til de sundhedsvidenskabelige fag.
Ligeledes behandles feltarbejdet som metode og feltarbejdets rolle i den antropologiske teoridannelse. Der indføres i centrale elementer af den klassiske social- og kulturantropologi og dens nyere udvikling, herunder bl.a. kulturbegreber, relativisme og rationalitet, klassifikation, ritualer, udveksling, globalisering og udvikling. Der gives endvidere en indføring i centrale teoretiske retninger indenfor antropologien. De enkelte emner perspektiveres i forhold til de studerendes faglige baggrund og erhvervserfaringer fra daglig praksis. På seminarerne vil der indgå mindre gruppearbejder samt mindre skriftlige øvelser for bl.a. at inddrage egen faglighed og derved bidrage til refleksion og perspektivering af det læste pensum.

Faglige mål:
Modulet giver den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden om:
 • Antropologisk teorihistorie, herunder et kendskab til centrale personer og teoretiske retninger
 • Etnografisk metode og dens betydning for den antropologiske faglighed
 • Et bredt udvalg af antropologiske analyser samt forståelse for sociale og kulturelle forholds betydning for hverdagspraksis i både fremmede og eget samfund
Færdigheder i:
 • At redegøre for og diskutere antropologiske kernebegreber, teorier og problemstillinger
 • At anvende antropologisk viden som et perspektiv på egen faglighed
Kompetencer i:
 • At identificere antropologiens brugbarhed i analysen af problemstillinger vedrørende menneskelig og kulturel handling i verden
 • At danne sig et overblik over og indblik i store tekstmængder for derigennem at udvælge og tilegne sig relevant viden
 • At samarbejde i projektgrupper om løsningen af konkret stillede opgaver, samt være i stand til at indgå i en dialog med andre studerende og undervisere om faglige og videnskabelige problemstillinger

Bedømmelseskriterier:
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på i hvor høj grad den studerende har:

 • Kendskab til væsentlige antropologiske teorier og skoler og disse skolers grundlæggende karakteristika
 • Evne til at forstå og gøre rede for antropologiske tekster
 • Evne til at anvende antropologiske begreber i analysen af et konkret empirisk eksempel
 • Evne til at strukturere en tekst og skabe sammenhæng mellem problemformulering, valg af begreber, empiriske eksempler, og konklusion.

Undervisningsformer:

 • Fjernundervisning m. seminarer
 • Selvstudium

Kommentar til undervisningsform:
Undervisningsform:

Undervisningen på modul 1 består af
• Fire seminarer (fredag-lørdag)

Undervisningen består af forelæsninger, øvelser og gruppearbejde. Udover de(n) faste underviser(e) anvendes gæsteforelæsere på seminarerne.

Undervisningssprog:
Dansk

Pensum:
Pensum ca. 1400 sider

Eksamenssprog:

 • Dansk

Eksamensmuligheder:

   Bunden hjemmeopgave

Eksaminationstid: 14 dag(e)

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået

Bemærkninger:

Prøven er individuel.

Omfang: Max. 10 sider. 

Den studerende skal ved eksamensperiodens start vælge et spørgsmål mellem et antal spørgsmål formuleret af eksaminator.

Modul 2

15 ECTS

Modul 2: Grundbegreber i sundhedsantropologi 15 ECTS 2. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Formål:
Disciplinen giver en introduktion til sundhedsantropologien. Der fokuseres på de centrale begreber, teorier og tematikker inden for sundhedsantropologien. Kurset giver gennem en indføring i udvalgte teoretiske retninger et historisk overblik og behandler emner som medicinsk pluralisme, medicinske systemer, sygdoms- og sundhedsopfattelser som sociale og kulturelle konstruktioner, sygehistorier og kropsopfattelser. I gennemgang af emnerne lægges der vægt på at give den studerende redskaber til at igangsætte diskussioner og refleksion på egen arbejdsplads, forstå samspillet mellem forskellige sundhedssystemer, som f.eks. det etablerede sundhedssystem og det alternative, såvel som betydningen af sociale og kulturelle sammenhænge for behandler- og patientrelationer i forskellige sundhedsmæssige relationer. Der vil blive lagt vægt på at de studerende i grupper arbejder med formidling af udvalgte monografier. Der arbejdes med responsgrupper.

Faglige mål:
Modulet giver den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden om:
 • Centrale teorier og begreber inden for sundhedsantropologien
Færdigheder i:
 • At analysere konkrete problemstillinger vedrørende sundhed, sygdom og helbredelse gennem indsigt i sundhedsantropologisk teori- og begrebsforståelse
 • At analysere et antropologisk værk og relatere det til større teoretiske og samfundsmæssige sammenhænge
Kompetencer i:
 • At anvende specifikke sundhedsantropologiske teorier og begreber på konkrete problemstillinger
 • At demonstrere forståelse for sammenhængen mellem generelle antropologiske begreber og teorier og sundhedsantropologiske analyser
 • Mundtligt at fremlægge en antropologisk analyse og forholde sig til dens teoretiske position, metodiske tilgang og bidrag til antropologien.

Bedømmelseskriterier:
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på i hvor høj grad den studerende demonstrerer:

 • Evne til at forstå og gøre rede for sundhedsantropologiske tekster
 • Forståelse af væsentlige sundhedsantropologiske teorier og perspektiver og disse teoriers grundlæggende karakteristika
 • Evne til at gennemføre en analyse, hvor forskellige synspunkter forholdes til hinanden og diskuteres på en selvstændig måde
 • Evne til at lade den antropologiske argumentation bære en teoretisk eller sundhedsfagligt relevant pointe frem.

Undervisningsformer:

 • Fjernundervisning m. seminarer
 • Selvstudium

Kommentar til undervisningsform:

Undervisningsform:
Undervisningen på modul 2 består af
• Fire seminarer (fredag-lørdag)

Undervisningen består af forelæsninger, øvelser og gruppearbejde. Udover de(n) faste underviser(e) anvendes gæsteforelæsere på seminarerne.

Undervisningssprog:
Dansk

Pensum:
Pensum ca. 1400 sider (heraf selvvalgt monografi ca. 200 sider)

Eksamenssprog:

 • Dansk

Eksamensmuligheder:

   Bunden hjemmeopgave

Eksaminationstid: 14 dag(e)

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger:

Prøven udarbejdes individuelt eller i en gruppe på op til 3 studerende

Omfang: Max. 10 sider pr. studerende
Den/de studerende skal ved eksamensperiodens start vælge et spørgsmål mellem et antal spørgsmål formuleret af eksaminator.

Prøven kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven undtagen problemformulering og konklusion kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Det
skal således fremgå af besvarelsen hvilke afsnit de enkelte er ansvarlige for.

Modul 3

15 ECTS

Modul 3: Udvalgte temaer i sundhedsantropologien 15 ECTS 3. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Formål:
Disciplinen omhandler fire aktuelle sundhedsantropologiske temaer fx: Sundhedsfremme og risiko, mental sundhed og kompetence, reproduktiv sundhed, aldring, international sundhed og medikalisering m.fl. Til hvert tema foreslås en række monografier, som de studerende kan vælge imellem. Der kræves desuden en selvstændig litteratursøgning (i pensum indgår 200 sider).
Undervejs i modulet undervises i litteratursøgning.

Faglige mål:
Modulet giver den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden om:
 • Afgrænsede, aktuelle sundhedsantropologiske felter
Færdigheder i:
 • At analysere og reflektere over aktuelle problemstillinger og teoriretninger inden for et udvalgt interesseområde
 • Litteratursøgning og kritisk refleksion over kilders gyldighed og relevans
Kompetencer i:
 • At inddrage en dybere forståelse af teoretisk og/eller tematisk viden i diskussionen af en aktuel sundhedsantropologisk problemstilling
 • Selvstændigt at skabe overblik over den relevante litteratur inden for et interesseområde samt kritisk at vurdere fundne kilder
 • At arbejde selvstændigt og systematisk med et mindre projekt
 • At give konstruktivt respons på medstuderendes arbejde og selv modtage feedback.

Bedømmelseskriterier:
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på i hvor høj grad den studerende har:

 • Evne til at identificere og afgrænse en sundhedsantropologisk problemstilling
 • Evne til selvstændigt at opsøge, anvende og reflektere over antropologisk litteratur relevant for problemstillingen
 • Evne til at udføre en selvstændig analyse ved at koble teori med empiri fra eget arbejdsfelt eller fra litteraturen
 • Evne til at begrunde relevansen af den valgte analytiske tilgang i forhold til problemstilling
 • Evne til klart at formidle et antropologisk budskab

Undervisningsformer:

 • Fjernundervisning m. seminarer
 • Selvstudium

Kommentar til undervisningsform:

Undervisningsform:
Undervisningen på modul 3 består af
• Fire seminarer (fredag-lørdag)

Undervisningen består af forelæsninger, diskussioner og fremlæggelse af gruppearbejde. Udover de(n) faste underviser(e) anvendes gæsteforelæsere på seminarerne.

Undervisningssprog:
Dansk 

Pensum:
Pensum ca. 1400 sider (heraf monografi ca. 200 sider, selvvalgt litteratur 200 sider)

Eksamenssprog:

 • Dansk

Eksamensmuligheder:

   Fri hjemmeopgave

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger:

Prøven er individuel.

Fri individuel opgave på maks. 15 sider. Den studerende skal til denne prøve selv afgrænse emne og fokus og udarbejde problemformulering. Bag prøven skal ligge en selvstændig litteratursøgning. Til afgrænsning af tema og udfærdigelse af problemformulering ydes vejledning i mindre
omfang. Opgaven kan tænkes som et led i indkredsningen af masterprojektets fokus. Da opgaven er en fri, individuel opgave, kan den skrives i løbet af hele modulet.

Modul 4

15 ECTS

Modul 4: Masterprojekt 15 ECTS 4. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Formål:
Som forberedelse til masterprojektet indgår et kursus i etnografisk metode.
I relation til kurset udføres en mindre feltøvelse. De genererede data er med til at danne empirisk grundlag for masterprojektet. Masterprojektet skal behandle en problemstilling indenfor sundhedsantropologien efter eget valg. Til masterprojektet ydes individuel vejledning.

Faglige mål:
Modulet giver den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden om:
 • Teoretisk forståelse af etnografisk metode og dens etiske udfordringer
Færdigheder i:
 • Etnografisk metode
 • Selvstændig analyse og refleksion over et antropologisk emne baseret på materiale/data indsamlet under feltøvelse
 • Forstå og bruge selvvalgt litteratur i eget projekt og analysere og diskutere de for emnet centrale antropologiske teorier, problemstillinger og debatter
 • At inddrage egen faglighed i diskussion og refleksion over den antropologiske problemstilling
 • Skriftlig formidling af en empirisk og teoretisk problemstilling
 • Mundtligt at indgå i en debat om egen analyse og reflektere over dens anvendelighed
Kompetencer i:
 • At sammensætte og fremstille et selvstændigt argument, samt kritisk at forholde sig til valg af metode og teoretisk grundlag.

Bedømmelseskriterier:
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på i hvor høj grad den studerende demonstrerer:

 • Evne til at opstille en relevant og fokuseret sundhedsantropologisk problemstilling
 • Identificering og forståelse af den relevante litteratur
 • Evne til selvstændigt at analysere egen empiri
 • Evne til at argumentere med inddragelse af relevant teori og andre empiriske undersøgelser på feltet
 • Evne til at reflektere over valg af det teoretiske grundlag, den anvendte undersøgelsesmetode samt empiriens gyldighed og begrænsninger
 • Evne til at reflektere over anvendelighed i eget arbejdsfelt
 • Evne til at reflektere over projektets etiske problemstillinger
 • Evne til at formidle klart og nuanceret.

Undervisningsformer:

 • Praktisk
 • Selvstudium
 • Vejledning

Kommentar til undervisningsform:

Undervisningsform:
Undervisningen består af 3 elementer:
• Metodeundervisning og -øvelser
• Analyseseminar
• Individuel vejledning (i begrænset omfang)

OBS: Tilstedeværelse under metodeundervisningen er obligatorisk.

Den studerende vil fra modulets begyndelse være tildelt en vejleder.

Undervisningssprog:
Dansk

Eksamenssprog:

 • Dansk

Eksamensmuligheder:

   Fri hjemmeopgave, Mundtlig

Specifikt for prøveformen: Mundtlig

Eksaminationstid: 45 minutter

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger:

Prøven er individuel.

Ordinær prøve:
Forudsætningen for deltagelse i prøven er tilstedeværelse i metodeundervisningen tilknyttet masterprojektet.
Prøven aflægges som en individuel eksamen. Omfang: max 40 sider Prøven skal behandle en problemstilling inden for sundhedsantropologien efter eget valg. Projektet skal bygge på den empiriske undersøgelse i forlængelse af feltmetodekurset. Der skal til projektet skrives to resuméer på hhv. dansk og et europæisk hovedsprog (fortrinsvis engelsk), hver på max. 1 side. Resuméerne indgår modificerende i helhedsvurderingen. Modulet afsluttes med en mundtlig prøve (45 min. inkl. votering). Den endelige bedømmelse af masterprojektet baseres på en samlet vurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige præsentation.

Omprøve:
Forudsætningen for deltagelse i prøven er aflevering og godkendelse af en opgavesamling omhandlende etnografisk metode. Antal opgaver, deres form, omfang samt afleveringsfrist meddeles skriftligt af underviser.
Prøven aflægges som en individuel eksamen. Omfang: max 40 sider Prøven skal behandle en problemstilling inden for sundhedsantropologien efter eget valg. Projektet skal bygge på den empiriske undersøgelse i forlængelse af feltmetodekurset. Der skal til projektet skrives to resuméer på hhv. dansk og et europæisk hovedsprog (fortrinsvis engelsk), hver på max. 1 side. Resuméerne indgår modificerende i helhedsvurderingen.
Modulet afsluttes med en mundtlig prøve (45 min. inkl. votering). Den endelige bedømmelse af masterprojektet baseres på en samlet vurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige præsentation.

3. Generelle regler

3.1 Hjemmel

Bekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127798. Eksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 670 af 19. juni 2014 om eksamen ved universitetsuddannelser med senere ændringer (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163987).Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)   med senere ændringer https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167998)

3.2 Merit og fleksibilitet

Studienævnet har mulighed for at godkende, at beståede uddannelseselementer efter masterbekendtgørelsen eller tilsvarende udenlandsk uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer i en anden masteruddannelse. Der kan ikke gives merit for enkeltfag i kandidatuddannelser e.l..Et masterprojekt fra en afsluttet masteruddannelse kan ikke meritoverføres til en ny masteruddannelse. Se masterbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen

3.3 Til- og afmelding af prøver

Tilmelding til prøve sker via studerendes selvbetjening. For tilmeldings- og afmeldingsregler samt procedurer se universitetets regler om eksamen (http://www.au.dk/om/organisation/index/5/56/). Hvis der er tilmelding til et undervisningsforløb som har tilknyttet en eller flere prøver, vil tilmeldingen til undervisningen medføre tilmelding til prøve jf. Eksamensbekendtgørelsen. Det er den studerendes pligt at kontrollere, at tilmeldinger til prøver er korrekte. Kontrol af egne tilmeldinger sker via studerendes selvbetjening senest umiddelbart før afmeldingsfristens udløb.

3.4 Stave- og formuleringsevne

Ved bedømmelsen af bachelorprojekt, kandidatspeciale, masterprojekt og andre større skriftlige opgaver skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. I studieordningen fastsættes regler om, hvorledes stave- og formuleringsevnen indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, idet det faglige indhold dog vægtes tungest, medmindre faget eller fagelementet er sprog eller fremmedsprog.

3.5 Regler for større skriftlige afleveringer:

Omfangsbestemmelser fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement. En normalside ved skriftlige afleveringer regnes som 2400 typeenheder (tegn plus mellemrum). Beregningen af normalsider omfatter tekst og noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. Skriftlige afleveringer, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmelser, kan ikke antages til bedømmelse.

3.6 Regler for brug af computer ved prøver

Tilbydes brug af computer sker det efter Universitetets regler om brug af computer ved prøver se http://www.au.dk/om/organisation/index/5/56/2010-au11/

3.7 Dispensationer

En dispensation er en afvigelse fra den eller de regler, der almindeligvis gælder for det pågældende område. Dispensation kan gives på baggrund af ansøgning til den myndighed, der har kompetencen til at give dispensation. Ansøgning om dispensation indgives til studienævnet. Hvis en anden myndighed har kompetencen, videresender studienævnet ansøgningen til rette myndighed (f.eks. dekan, rektor eller ministerium). En dispensationsansøgning skal være skriftlig og begrundet, og skal indgives hurtigst muligt. Hvis ansøgningen umiddelbart skal kunne behandles, skal den indeholde tydelig angivelse af, hvad det er for en regel der søges dispensation fra og hvad der ønskes opnået med dispensationen (f.eks. tilladelse til hjælpemidler, forlænget prøvetid, udsættelse af tidsgrænse). Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for de usædvanlige forhold, der begrunder ansøgningen. Udokumenterede forhold kan sædvanligvis ikke tillægges betydning.

3.8 Anke og klage

Klager indgives til studienævnet. Forudsætningen for at en klage umiddelbart kan behandles er, at den er skriftlig og begrundet. Det skal fremgå af klagen hvad der klages over og hvad der ønskes opnået med klagen. Klager over prøver skal indgives senest 14 dage efter offentliggørelse af prøvens resultat jf. eksamensbekendtgørelsen. Afvises din klage har du mulighed for at indbringe universitetets afgørelse for et ankenævn. Ankenævnet kan alene behandle faglige klager. Anken, der skal være skriftlig og begrundet, skal sendes til studienævnet senest to uger efter, at universitetets afgørelse er meddelt.

3.9 Om prøver

De nærmere bestemmelser om hvordan, og i hvilket omfang, den studerende skal have deltaget i undervisningen ved prøveformen undervisningsdeltagelse, fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement. Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver vil der blive lagt vægt på, at den studerende kan formidle en faglig problemstilling og disponere en akademisk opgave herunder opfylde formelle akademiske krav (referencer, citathåndtering, mv.). Ved bedømmelsen af samtlige mundtlige prøver vil der blive lagt vægt på, at den studerende kan præsentere et fagligt stof, strukturere en mundtlig præsentation og indgå i en faglig konstruktiv dialog. Alle prøvers resultater fremgår af eksamensbeviset med deres ECTS-vægt. Der beregnes et gennemsnit med en decimal af alle graduerede bedømmelser. Hver bedømmelse indgår i beregningen med sin ECTS-vægt. Love og bekendtgørelser samt universitetets regler på uddannelsesområdet kan findes i universitetets elektroniske regelsamling på http://www.au.dk/da/regler.

3.10 Udveksling


4. Ændringer til studieordningen

Ingen ændringer