Studieordning for Uddannelsen i konferencetolkning (2018)

Udgave: Udarbejdet af: Tilknyttet censorkorps:
2018 Studienævn ved Institut for Kommunikation og Kultur Censorkorpset for erhvervskommunikation og -sprog
Ikrafttrædelsesdato: Godkendt af: Uddannelsen giver ret til betegnelsen:
01-09-2018 Dekanen for Arts Master i Konferencetolkning
Master in Conference Interpreting
Normering:
60 ECTS

Indhold

 1. Om uddannelsen
 2. Uddannelsens struktur
 3. Generelle regler
 4. Ændringer til studieordningen

1. Om uddannelsen

1.1 Uddannelsens faglige retning og vigtigste fagområder

Det primære formål med uddannelsen er at uddanne konferencetolke, der er kvalificerede til at varetage højt specialiserede konferencetolkeopgaver på højeste professionelle niveau, især i EU’s institutioner men også i forbindelse med den danske stats og dansk erhvervslivs øvrige internationale aktiviteter.

Uddannelsen kvalificerer desuden de studerende til at reflektere kritisk over tolkefagets teorier, metoder og praksis, til at bidrage til fagets videreudvikling samt til at rådgive om tolkning.

Der er tale om en erhvervsrettet uddannelse, der omfatter undervisning i følgende færdighedsdiscipliner:

Undervisningen i færdighedsdisciplinerne varetages af praktiserende hhv. akkrediterede konferencetolke. Den færdighedsorienterede undervisning udgør 300 timer over uddannelsens to semestre. Dertil kommer 400 timers selvtræning.

Som teoretiske grundlags- og faglige støttediscipliner omfatter uddannelsen desuden undervisning i faget Tolketeori og -metode samt i faget EU og internationale organisationer, svarende til 100 timer i alt.

Den studerendes forberedelsestid udgør ca. 800 timer i alt.
1.2 Kompetenceprofil

En master i konferencetolkning har tilegnet sig følgende kvalifikationer:

Højt specialiseret faglig og forskningsbaseret viden om:

Højt specialiserede færdigheder i:
       Ovenstående færdigheder omfatter færdigheder i forbindelse med alle simultanmodaliteter,
       herunder hvisketolkning, video- og fjerntolkning, relætolkning og tolkning med tekst.

Højt specialiserede kompetencer i:

1.3 Adgangskrav og forudsætninger

Optagelse på uddannelsen forudsætter, at ansøgeren består en adgangsprøve.

Adgangsprøven er åben for personer, der har gennemført en kandidatuddannelse eller en uddannelse på et tilsvarende niveau fra et dansk eller et udenlandsk universitet. 
Desuden kan Universitetet give adgang til adgangsprøven til ansøgere, der, på tidspunktet for adgangsprøvens afholdelse, ikke har gennemført en kandidatuddannelse. Adgang til uddannelsen er betinget af, at den studerende har gennemført kandidatuddannelsen inden studiestart.

Optagelse forudsætter færdigheder på meget højt niveau i tre sprog:

Optagelse forudsætter dermed sproglige færdigheder, der mindst svarer til niveauet ved universiteternes og handelshøjskolernes kandidateksaminer i fremmedsprog.

Uddannelsen udbydes normalt – ud over i dansk - i engelsk, tysk, fransk og spansk. Desuden kan der - under forudsætning af fornøden tilslutning - oprettes hold i andre EU-sprog. Der oprettes kun uddannelse i sprogretninger, inden for hvilke der kan optages et tilstrækkeligt antal ansøgere.

Adgangsprøve
Adgangsprøven består af følgende prøver:

 1. Gengivelse på modersmålet (A-sproget) af en mundtligt fremført tekst på ansøgerens første fremmedsprog (B-sproget). Teksten (ca. 3 min) fremføres i normalt taletempo og er af samfundsmæssig eller almen karakter. Det er ikke tilladt at tage noter. Prøven kan desuden indeholde en prima vista-oversættelse (ca. 3 min) fra B-sproget til A-sproget.
 2. Gengivelse på A-sproget af en mundtligt fremført tekst på ansøgerens andet fremmedsprog (C-sproget). Teksten (ca. 3 min) fremføres i normalt taletempo og er af samfundsmæssig eller almen karakter. Det er ikke tilladt at tage noter. Prøven kan desuden indeholde en prima vista-oversættelse (ca. 3 min) fra C-sproget til A-sproget.
 3. Samtale på ansøgerens første fremmedsprog (B-sproget) om et socialt, politisk, økonomisk eller kulturelt emne inden for det pågældende fremmedsprogs eller modersmålets sprogområde.

Ved bedømmelsen af adgangsprøven vil der blive lagt vægt på:

Der gives karakter efter 7-trinsskalaen ved bedømmelsen af prøve 1-3. Optagelsesprøven er bestået, når der er opnået karakteren 02 i prøve 1-3.

Hver prøve vurderes af to bedømmere, af hvilke mindst én har det pågældende mål- eller samtalesprog som A-sprog.

Hvis antallet af ansøgere, der har bestået optagelsesprøven, overstiger antallet af studiepladser, optages de ansøgere, der ved optagelsesprøven har opnået det højeste karaktergennemsnit af prøve 1-3.

Der gennemføres kun adgangsprøver i sprog, inden for hvilke der har meldt sig et tilstrækkeligt antal ansøgere. Der gives ét prøveforsøg til adgangsprøven.


1.4 Adgangskrav (Erhvervserfaringsmæssige)

Optagelse forudsætter ikke erhvervsmæssige erfaringer.


1.5 Ramme for uddannelsens færdiggørelse

Studerende, der er indskrevet på studieordningen skal senest have afsluttet deres uddannelse 1/2 år efter den normerede studietid.

Seneste afslutningstidspunkt (maksimal studietid) fremgår af studieselvbetjeningen.


1.6 Overgangsregler

Der er ingen overgangsregler til denne uddannelse.


1.7 Betaling

Deltagerbetalingen dækker undervisning og tre prøveforsøg. Den studerende betaler semestervis.2. Uddannelsens struktur


Uddannelsen i konferencetolkning


Studiediagram
Uddannelsen i konferencetolkning
obligatorisk
valgfag
tilvalg
støttefag
 

Kommentar til studiediagram:

Uddannelsen omfatter to typer fag:
(1) teoretiske grundlags- og faglige støttediscipliner
(2) færdighedsdiscipliner

I overensstemmelse med uddannelsens erhvervssigte og praksisorientering udgør færdighedsdisciplinerne den største del, svarende til 45 ECTS.

>
Teoretiske grundlags- og faglige støttediscipliner

15 ECTS

Disse discipliner udgør det teoretiske og metodiske grundlag for uddannelsens primære fagelementer, færdighedsdisciplinerne.  Grundlags- og støttedisciplinerne omfatter undervisning i tolketeori, tolkeforskning, tolkepraksis, tolkeetik og professionelle standarder, tolkestrategier, notatteknik, præsentationsteknik, informationssøgning, tolketeknologi samt undervisning, der har til formål at bibringe de studerende viden om deres primære, fremtidige arbejdsmarked: EU og andre internationale organisationer.

Se kursusudbud
Tolketeori og -metode 10 ECTS 1. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Formål:
Formålet med faget er at sætte den studerende i stand til at forstå, reflektere over, kritisk vurdere, diskutere og formidle tolkefagets teorier og metoder, således at den studerende på baggrund af faget – i sammenhæng med kompetencer opnået gennem færdighedsdisciplinerne – kan bidrage til at videreudvikle tolkefaget og rådgive om tolkning. Der undervises i tolketeori, tolkeforskning, tolkepraksis, tolkeetik og professionelle standarder, tolkestrategier, notatteknik, præsentationsteknik, informationssøgning og tolketeknologi.

Faglige mål:
Den studerende skal tilegne sig følgende kvalifikationer:

Højt specialiseret faglig og forskningsbaseret viden om:

 • tolkefagets teori og praksis
 • aktuelle strømninger i tolkeforskningen og forskningsresultater med særlig betydning for tolkepraksis
 • de forskellige tolkeformer (herunder simultan og konsekutiv, relætolkning, hvisketolkning, video- og fjerntolkning, tolkning med tekst, mv.) og deres muligheder og begrænsninger
 • støtteteknikker såsom notatteknik, præsentationsteknik, tolkestrategier og teknikker til forberedelse af tolkeopgaver, herunder informationssøgning
 • tolkeetiske normer og professionelle standarder
 • organisering af praktisk tolkearbejde, herunder samarbejde med andre tolke og ikke-eksperter
 • kvalitetskriterier – med særlig vægt på deres variabilitet i forhold til tolkeform, tolkesituation og forskellige bedømmelsesperspektiver (hos modtagere af tolkning, opdragsgivere m.fl.)
 • relevant ny teknologi (talegenkendelsessystemer, digitale leksikografiske ressourcer, mv.) og dens betydning for tolkefaget nu og i fremtiden

Højt specialiserede færdigheder i:

 • at reflektere over, kritisk vurdere og diskutere den videnskabelige og faglige viden om tolkning, der tilegnes i faget
 • at formidle ovenstående viden til og diskutere afledte faglige problemstillinger med fagfæller og ikke-eksperter

Undervisningsformer:

 • Forelæsning
 • Holdundervisning

Kommentar til undervisningsform:

Litteraturstudier, forelæsninger og øvelsesundervisning med studenteroplæg.

Eksamenssprog:

 • Dansk

Eksamensmuligheder:

   Mundtlig

Eksaminationstid: 30 minutter

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger:

Ordinær prøve og omprøve:
Prøven aflægges som en mundtlig prøve, hvor den studerende ud fra et selvvalgt emne inden for fagets pensum forbereder et mundtligt oplæg forud for prøven. Oplægget skal have en varighed af 10 minutter og omfatte en præsentation af og en kritisk refleksion over det valgte emne. Der må anvendes præsentationstekniske hjælpemidler (fx PowerPoint) til oplægget. Oplægget efterfølges af en samtale, hvor den studerende uddyber det præsenterede, reflekterer yderligere over det valgte emne og perspektiverer til fagets samlede pensum i dialog med eksaminator og censor. Samtalen har en varighed på 10-15 minutter.


EU og internationale organisationer 5 ECTS 2. semester bestået/ikke bestået
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Formål:
Formålet med faget er at bibringe den studerende viden om EU og andre internationale organisationer, således at den studerende sættes i stand til at forstå og indgå på en konferencetolks primære arbejdsmarked. Der undervises i opbygningen af EU og andre internationale organisationer, sagsgangen gennem dem og organiseringen af tolkning inden for sådanne organisationer. Nøgleord for undervisningen er begreber som flersprogethed, EU som internationalt retssystem samt politikudvikling i internationale organisationer. Undervisningen omfatter desuden informationssøgning i relation til internationale organisationer.

Faglige mål:
Den studerende skal tilegne sig følgende kvalifikationer:

Højt specialiseret viden om:

 • EU og andre internationale organisationers opbygning og sagsgangen gennem dem
 • Centrale emner for internationale organisationer som EU, herunder flersprogethed, politikudvikling og EU som internationalt retssystem
 • Organisering af tolkning i EU og andre internationale organisationer
 • Informationssøgning i relation til EU og andre internationale organisationer generelt og specifikt med henblik på forberedelse af tolkeopgaver for disse organisationer

Højt specialiserede kompetencer i:

 • at indhente, bearbejde og anvende information om EU og andre internationale organisationer generelt og specifikt med henblik på forberedelse af tolkeopgaver for disse organisationer

Undervisningsformer:

 • Forelæsning
 • Holdundervisning

Kommentar til undervisningsform:

Litteraturstudier, forelæsninger og øvelsesundervisning med studenteroplæg.

Eksamenssprog:

 • Dansk

Eksamensmuligheder:

   Undervisningsdeltagelse

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået

Bemærkninger:

Ordinær prøve:
Prøven aflægges som undervisningsdeltagelse, herunder den studerendes forberedelse og præsentation af de tilhørende øvelser og oplæg.

Undervisningsdeltagelse består af:
Regelmæssig, aktiv og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen. Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 75% af de udbudte undervisningsaktiviteter. Underviseren præsenterer skriftligt i Blackboard ved semesterstart de undervisningsaktiviteter, den studerende forventes at deltage i og hvilke krav, der stilles til en aktiv og tilfredsstillende deltagelse.

Omprøve:
Prøven aflægges som en mundtlig prøve af en varighed på 20 minutter, hvor den studerende eksamineres i de emner, der er gennemgået i undervisningen.

Færdighedsdiscipliner

45 ECTS

Disse discipliner, som udgør 75% af undervisningen, er direkte rettet mod uddannelsens primære formål, nemlig at kvalificere den studerende til at varetage højt specialiserede konferencetolkeopgaver på højeste professionelle niveau. Der undervises i konsekutiv tolkning fra første fremmedsprog (B-sproget) til modersmålet (A-sproget), fra andet fremmedsprog (C-sproget) til A-sproget samt fra A-sproget til B-sproget. Der undervises desuden i simultantolkning fra både B- og C-sproget til A-sproget.

Undervisningen i færdighedsdisciplinerne strækker sig over 2 semestre og afsluttes med én samlet mundtlig og individuel prøve. En udførlig beskrivelse heraf ses af studieordningens generelle regler.

Der gennemføres en test i færdighedsdisciplinerne ved afslutningen af 1. semester. Testen er alene vejledende og giver ikke ECTS-point.

Se kursusudbud
Konsekutiv tolkning 1 10 ECTS 1. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Formål:
Formålet med faget er at kvalificere den studerende til at udføre konsekutiv tolkning fra første fremmedsprog (B-sproget) til modersmålet (A-sproget) på højeste professionelle niveau. I undervisningen indgår praktisk tolkeetik, præsentationsteknik, notatteknik, tolkestrategier, informationssøgning og –bearbejdning samt selv- og peer-evaluering.  

Faglige mål:
Den studerende skal tilegne sig følgende kvalifikationer:

Højt specialiserede færdigheder i:

 • konsekutivt fra B-sproget til A-sproget at formidle indholdet af mundtlige oplæg af indholdsmæssigt krævende art
  • under overholdelse af målsprogets normer (af grammatisk, idiomatisk, stilistisk, terminologisk og udtalemæssig karakter) samt
  • under udvisning af tolkeadfærd
   • der er i overensstemmelse med tolkeetiske normer og professionelle standarder
   • og som er tilpasset til den konkrete kommunikationssituation
 • at gøre brug af relevante støtteteknikker såsom notatteknik, præsentationsteknik og tolkestrategier
 • at reflektere over, kritisk vurdere og diskutere den faglige viden om konsekutiv tolkning, der tilegnes i faget

Højt specialiserede kompetencer i:

 • systematisk at indhente og bearbejde information med henblik på forberedelse af specifikke tolkeopgaver og generel faglig udvikling
 • at foretage motiverede evalueringer af egne og fagfællers tolkepræstationer og modtage feedback med henblik på at reflektere over og tage ansvar for egen faglig udvikling

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Kommentar til undervisningsform:
Undervisningen foregår primært som praktisk tolkeundervisning i tolkelaboratorium, suppleret med oplæg om relevant teori og metode samt øvelser i relevante støtteteknikker.

Eksamenssprog:

 • Dansk

Eksamensmuligheder:

   Mundtlig

Eksaminationstid: 20 minutter

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Prøven afvikles som en del af én samlet mundtlig prøve i færdighedsdisciplinerne efter 2. semester. Se beskrivelsen i studieordningens generelle regler pkt. 3.9.2.


Konsekutiv tolkning 2 10 ECTS 1. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Formål:
Formålet med faget er at kvalificere den studerende til at udføre konsekutiv tolkning fra andet fremmedsprog (C-sproget) til modersmålet (A-sproget) på højeste professionelle niveau. I undervisningen indgår praktisk tolkeetik, præsentationsteknik, notatteknik, tolkestrategier, informationssøgning og –bearbejdning samt selv- og peer-evaluering.

Faglige mål:
Den studerende skal tilegne sig følgende kvalifikationer:

Højt specialiserede færdigheder i:

 • konsekutivt fra C-sproget til A-sproget at formidle indholdet af mundtlige oplæg af indholdsmæssigt krævende art
  • under overholdelse af målsprogets normer (af grammatisk, idiomatisk, stilistisk, terminologisk og udtalemæssig karakter) samt
  • under udvisning af tolkeadfærd
   • der er i overensstemmelse med tolkeetiske normer og professionelle standarder
   • og som er tilpasset til den konkrete kommunikationssituation
 • at gøre brug af relevante støtteteknikker såsom notatteknik, præsentationsteknik og tolkestrategier
 • at reflektere over, kritisk vurdere og diskutere den faglige viden om konsekutiv tolkning, der tilegnes i faget

Højt specialiserede kompetencer i:

 • systematisk at indhente og bearbejde information med henblik på forberedelse af specifikke tolkeopgaver og generel faglig udvikling
 • at foretage motiverede evalueringer af egne og fagfællers tolkepræstationer og modtage feedback med henblik på at reflektere over og tage ansvar for egen faglig udvikling

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Kommentar til undervisningsform:

Undervisningen foregår primært som praktisk tolkeundervisning i tolkelaboratorium, suppleret med oplæg om relevant teori og metode samt øvelser i relevante støtteteknikker.

Eksamenssprog:

 • Dansk

Eksamensmuligheder:

   Mundtlig

Eksaminationstid: 20 minutter

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Prøven afvikles som en del af én samlet mundtlig prøve i færdighedsdisciplinerne efter 2. semester. Se beskrivelsen i studieordningens generelle regler pkt. 3.9.2.


Simultantolkning 1 10 ECTS 1. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Formål:
Formålet med faget er at kvalificere den studerende til på højeste professionelle niveau at simultantolke oplæg fra første fremmedsprog (B-sproget) til modersmålet (A-sproget). Undervisningen sætter den studerende i stand til at arbejde med alle simultantolkemodaliteter, herunder klassisk konferencetolkning med udstyr, hvisketolkning, video- og fjerntolkning, relætolkning og tolkning med tekst. I undervisningen indgår håndtering af simultantolketeknologi, praktisk tolkeetik, tolkestrategier, informationssøgning og –bearbejdning samt selv- og peer-evaluering, og der undervises i organisering af praktisk tolkearbejde og samarbejde med tolkekolleger i boksen.

Faglige mål:
Den studerende skal tilegne sig følgende kvalifikationer:

Højt specialiserede færdigheder i:

 • simultant fra B-sproget til A-sproget at formidle indholdet af mundtlige oplæg af indholdsmæssigt krævende art
  • under overholdelse af målsprogets normer (af grammatisk, idiomatisk, stilistisk, terminologisk og udtalemæssig karakter) samt
  • under udvisning af tolkeadfærd
   • der er i overensstemmelse med tolkeetiske normer og professionelle standarder
   • og som er tilpasset til den konkrete kommunikationssituation
 • at gøre brug af relevante støtteteknikker såsom tolkestrategier, håndtering af boks- og videoteknologi, mv.
 • at reflektere over, kritisk vurdere og diskutere den faglige viden om simultantolkning, der tilegnes i faget

Højt specialiserede kompetencer i:

 • systematisk at indhente og bearbejde information med henblik på forberedelse af specifikke tolkeopgaver og generel faglig udvikling
 • at organisere praktisk tolkearbejde i samarbejde med andre, herunder at organisere tolkning i fm. konkrete konferencer
 • at foretage motiverede evalueringer af egne og fagfællers tolkepræstationer og modtage feedback med henblik på at reflektere over og tage ansvar for egen faglig udvikling

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Kommentar til undervisningsform:

Undervisningen foregår primært som praktisk tolkeundervisning i tolkelaboratorium, suppleret med oplæg om relevant teori og metode og tilhørende øvelser uden for tolkeboksen. Der vil indgå mock-conferences i undervisningen, dvs. simulerede, flersprogede konferencer.

Eksamenssprog:

 • Dansk

Eksamensmuligheder:

   Mundtlig

Eksaminationstid: 30 minutter

Forberedelsestid: 30 minutter

Tilladte hjælpemidler: Alle

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Prøven afvikles som en del af én samlet mundtlig prøve i færdighedsdisciplinerne efter 2. semester. Se beskrivelsen i studieordningens generelle regler pkt. 3.9.2.


Simultantolkning 2 10 ECTS 1. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Formål:
Formålet med faget er at kvalificere den studerende til på højeste professionelle niveau at simultantolke oplæg fra andet fremmedsprog (C-sproget) til modersmålet (A-sproget). Undervisningen sætter den studerende i stand til at arbejde med alle simultantolkemodaliteter, herunder klassisk konferencetolkning med udstyr, hvisketolkning, video- og fjerntolkning, relætolkning og tolkning med tekst. I undervisningen indgår håndtering af simultantolketeknologi, praktisk tolkeetik, tolkestrategier, informationssøgning og –bearbejdning samt selv- og peer-evaluering, og der undervises i organisering af praktisk tolkearbejde og samarbejde med tolkekolleger i boksen.

Faglige mål
Den studerende skal tilegne sig følgende kvalifikationer:

Højt specialiserede færdigheder i:

 • simultant fra C-sproget til A-sproget at formidle indholdet af mundtlige oplæg af indholdsmæssigt krævende art
  • under overholdelse af målsprogets normer (af grammatisk, idiomatisk, stilistisk, terminologisk og udtalemæssig karakter) samt
  • under udvisning af tolkeadfærd
   • der er i overensstemmelse med tolkeetiske normer og professionelle standarder
   • og som er tilpasset til den konkrete kommunikationssituation
 • at gøre brug af relevante støtteteknikker såsom tolkestrategier, håndtering af boks- og videoteknologi, mv.
 • at reflektere over, kritisk vurdere og diskutere den faglige viden om simultantolkning, der tilegnes i faget

Højt specialiserede kompetencer i:

 • systematisk at indhente og bearbejde information med henblik på forberedelse af specifikke tolkeopgaver og generel faglig udvikling
 • at organisere praktisk tolkearbejde i samarbejde med andre, herunder at organisere tolkning i fm. konkrete konferencer
 • at foretage motiverede evalueringer af egne og fagfællers tolkepræstationer og modtage feedback med henblik på at reflektere over og tage ansvar for egen faglig udvikling

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Kommentar til undervisningsform:

Undervisningen foregår primært som praktisk tolkeundervisning i tolkelaboratorium, suppleret med oplæg om relevant teori og metode og tilhørende øvelser uden for tolkeboksen.

Eksamenssprog:

 • Dansk

Eksamensmuligheder:

   Mundtlig

Eksaminationstid: 30 minutter

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Prøven afvikles som en del af én samlet mundtlig prøve i færdighedsdisciplinerne efter 2. semester. Se beskrivelsen i studieordningens generelle regler pkt. 3.9.2.


Konsekutiv tolkning 3 5 ECTS 2. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Formål:
Formålet med faget er at kvalificere den studerende til at udføre konsekutiv tolkning fra modersmålet (A-sproget) til første fremmedsprog (B-sproget) på højeste professionelle niveau. I undervisningen indgår praktisk tolkeetik, præsentationsteknik, notatteknik, tolkestrategier, informationssøgning og –bearbejdning samt selv- og peer-evaluering.

Faglige mål:
Den studerende skal tilegne sig følgende kvalifikationer:

Højt specialiserede færdigheder i:

 • konsekutivt fra A-sproget til B-sprogetat formidle indholdet af mundtlige oplæg af indholdsmæssigt krævende art
  • under overholdelse af målsprogets normer (af grammatisk, idiomatisk, stilistisk, terminologisk og udtalemæssig karakter) samt
  • under udvisning af tolkeadfærd
   • der er i overensstemmelse med tolkeetiske normer og professionelle standarder
   • og som er tilpasset til den konkrete kommunikationssituation
 • at gøre brug af relevante støtteteknikker såsom notatteknik, præsentationsteknik og tolkestrategier
 • at reflektere over, kritisk vurdere og diskutere den faglige viden om konsekutiv tolkning, der tilegnes i faget

Højt specialiserede kompetencer i:

 • systematisk at indhente og bearbejde information med henblik på forberedelse af specifikke tolkeopgaver og generel faglig udvikling
 • at foretage motiverede evalueringer af egne og fagfællers tolkepræstationer og modtage feedback med henblik på at reflektere over og tage ansvar for egen faglig udvikling

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Kommentar til undervisningsform:
Undervisningen foregår primært som praktisk tolkeundervisning i tolkelaboratorium, suppleret med oplæg om relevant teori og metode samt øvelser i relevante støtteteknikker.

Eksamenssprog:

 • Dansk

Eksamensmuligheder:

   Mundtlig

Eksaminationstid: 20 minutter

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Prøven afvikles som en del af én samlet mundtlig prøve i færdighedsdisciplinerne efter 2. semester. Se beskrivelsen i studieordningens generelle regler pkt. 3.9.2.
3. Generelle regler

3.1 Hjemmel

Denne studieordning er udstedt i medfør af:

Bekendtgørelse om uddannelsen i konferencetolkning nr. 1262 af 27. november 2017 (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=195004)

Eksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183445).

Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen) (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167998).


3.2 Merit og fleksibilitet

Beståede uddannelseselementer fra en tilsvarende udenlandsk uddannelse kan efter Aarhus Universitets afgørelse i det enkelte tilfælde træde i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne studieordning (merit).
Kun fagene Tolketeori og -metode samt EU og internationale organisationer er omfattet af mulighederne for merit, idet de øvrige fag (færdighedsdisciplinerne) skal bestås i samme prøveforsøg. Afgørelse om merit træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer.

3.3 Til- og afmelding af prøver

Den studerende er selv ansvarlig for at være tilmeldt fag og prøver hvert semester. Studerende, der følger normalstudieplanen for deres uddannelse, vil blive servicetilmeldt til undervisning og eksamen i uddannelsens obligatoriske fag i den semesterrækkefølge, studieordningen foreskriver, umiddelbart før tilmeldingsfristen. Den studerende er selv ansvarlig for, at tilmeldingerne er korrekte inden udløbet af til- og afmeldingsfristen. Framelding kan ikke finde sted efter afmeldingsfristen og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven.

Fristerne for til- og afmelding fremgår af studieportalen.


3.4 Stave- og formuleringsevne

Ikke relevant.

3.5 Regler for større skriftlige afleveringer:

Ikke relevant.

3.6 Regler for brug af computer ved prøver

Tilbydes brug af computer sker det efter Universitetets regler om brug af computer ved prøver se http://www.au.dk/om/organisation/index/5/56/

3.7 Dispensationer

En dispensation er en afvigelse fra den eller de regler, der almindeligvis gælder for det pågældende område. Dispensation kan gives på baggrund af ansøgning til den myndighed, der har kompetencen til at give dispensation. Ansøgning om dispensation indgives til studienævnet. Hvis en anden myndighed har kompetencen, videresender studienævnet ansøgningen til rette myndighed (f.eks. dekan, rektor eller ministerium). En dispensationsansøgning skal være skriftlig og begrundet, og skal indgives hurtigst muligt. Hvis ansøgningen umiddelbart skal kunne behandles, skal den indeholde tydelig angivelse af, hvad det er for en regel der søges dispensation fra og hvad der ønskes opnået med dispensationen (f.eks. tilladelse til hjælpemidler, forlænget prøvetid, udsættelse af tidsgrænse). Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for de usædvanlige forhold, der begrunder ansøgningen. Udokumenterede forhold kan sædvanligvis ikke tillægges betydning.

3.8 Anke og klage

Klager indgives til studienævnet. Forudsætningen for at en klage umiddelbart kan behandles er, at den er skriftlig og begrundet. Det skal fremgå af klagen hvad der klages over og hvad der ønskes opnået med klagen. Klager over prøver skal indgives senest 14 dage efter offentliggørelse af prøvens resultat jf. eksamensbekendtgørelsen. Afvises din klage har du mulighed for at indbringe universitetets afgørelse for et ankenævn. Ankenævnet kan alene behandle faglige klager. Anken, der skal være skriftlig og begrundet, skal sendes til studienævnet senest to uger efter, at universitetets afgørelse er meddelt.

3.9 Om prøver

3.9.1 De teoretiske grundlags- og faglige støttediscipliner
De teoretiske grundlags- og faglige støttediscipliner udprøves separat.

Faget Tolketeori- og metode udprøves efter 1. semester ved en individuel, mundtlig prøve. Prøven, der har et omfang på 10 ECTS, har intern censur og bedømmes med en karakter efter 7-trinsskalaen.

Faget EU og internationale organisationer udprøves i 2. semester. Prøven er individuel og har et omfang på 5 ECTS. Eksamensformen er undervisningsdeltagelse (regelmæssig, aktiv deltagelse). Prøven har intern censur og bedømmes med "bestået/ikke bestået".

3.9.2 Færdighedsdisciplinerne
Færdighedsdisciplinerne afsluttes med én samlet, individuel, mundtlig prøve efter 2. semester. Prøven består af delprøver i hver af nedenstående fem discipliner:

- Konsekutiv tolkning 1 (fra første fremmesprog (B-sproget) til modersmålet (A-sproget))

- Konsekutiv tolkning 2 (fra andet fremmedsprog (C-sproget) til A-sproget)

- Konsekutiv tolkning 3 (fra A-sproget til B-sproget)

- Simultantolkning 1 (fra B-sproget til A-sproget)

- Simultantolkning 2 (fra C-sproget til A-sproget)

De fem delprøver har et samlet omfang på 45 ECTS.

For at bestå prøven skal den studerende have opnået karakteren 02 eller derover i hver af de fem nævnte delprøver i samme prøveforsøg. I alle fem delprøver medvirker eksterne censorer.

Vejedende test
Der gennemføres en test i færdighedsdisciplinerne ved afslutningen af 1. semester. Testen er alene vejledende og giver ikke ECTS-point.

Omprøve i færdighedsdisciplinerne
Reeksamen omfatter alle fem delprøver i færdighedsdisciplinerne, som hver især skal bestås i samme prøveforsøg. Der afholdes omprøve 1 gang umiddelbart efter den ordinære eksamen og 1 gang i den efterfølgende eksamensperiode. Herefter har den studerende ikke krav på at kunne indstille sig til eksamen for så vidt angår delprøverne i færdighedsdisciplinerne, medmindre uddannelsen er oprettet.

Det er en forudsætning for tilmelding til omprøven, at den studerende har været tilmeldt den ordinære prøve.

3.9.3 Regler for selvstuderende
Enhver kan som selvstuderende aflægge prøver, der indgår i de udbudte prøver på uddannelsen i konferencetolkning, uden at have deltaget i undervisningen. Der afholdes således ikke særlige prøver for selvstuderende. Selvstuderende har samme antal eksamensforsøg som ordinære studerende. Der betales særskilt for hver prøve efter studienævnets særlige bestemmelse om eksamen.


3.10 Udveksling

Der er ikke mulighed for udveklsing.

4. Ændringer til studieordningen

Ingen ændringer