Studieordning for Bacheloruddannelsen i teologi (2014)

Udgave: Udarbejdet af: Tilknyttet censorkorps:
2014 Studienævn for Teologi Censorkorpset for teologi
Ikrafttrædelsesdato: Godkendt af: Uddannelsen giver ret til betegnelsen:
01-09-2014 Dekanen for Arts Bachelor (BA) i teologi
Bachelor of Arts in Theology
Normering:
240 ECTS

Indhold

 1. Om uddannelsen
 2. Uddannelsens struktur
 3. Generelle regler
 4. Ændringer til studieordningen

1. Om uddannelsen

1.1 Uddannelsens faglige retning og vigtigste fagområder

Den teologiske bacheloruddannelse indfører den studerende i det teologiske fagområdes videnskabelige discipliner, gammel- og nytestamentlige eksegese, kirkehistorie, systematisk teologi og praktisk teologi, herunder disciplinernes teori og metode, således at den studerende opnår den grundlæggende faglige viden og kunnen, der er nødvendig for selvstændigt at kunne identificere, formulere og behandle elementære problemstillinger inden for fagområdet.

Uddannelsen giver den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner inden for det kirkelige område eller i andre sammenhænge, hvor der er brug for grundlæggende viden om og forståelse af kirkelige og religiøse forhold.

1.2 Kompetenceprofil

Viden:
Færdigheder:
Kompetencer:

1.3 Denne uddannelse giver adgang til

Den teologiske bacheloruddannelse kvalificerer til optagelse på den teologiske kandidatuddannelse (A-linjen) eller andre kandidatuddannelser (B- og C-linjen).

Desuden kvalificerer uddannelsen den studerende til videreuddannelse, herunder til ph.d.-uddannelse jf. bekendtgørelsen om ph.d.-uddannelsen

1.4 Overgangsregler

Prøver aflagt i henhold til tidligere studieordninger for teologi kan meritoverføres til Bacheloruddannelsen (BA) efter individuel ansøgning.
Prøver fra 2007-studieordningen overføres direkte til tilsvarende dele af denne studieordning.
Endvidere overføres således fra 2007-studieordningen til 2014-studieordningen:
Indføring i teologi (10 ECTS) overføres til Teologiske grundtemaer (10 ECTS)
Religionsfag 1 (5 ECTS) overføres til Religionsfag (5 ECTS)
Religionsfag 2 (10 ECTS) overføres til Religionsteologi (10 ECTS)

Studerende, der efter afholdt sommereksamen 2017 måtte være indskrevet på 2007-studieordningen, overflyttes uden videre varsel til nyeste studieordning.

1.5 Ramme for uddannelsens færdiggørelse

Den studerende skal senest have afsluttet bacheloruddannelsen ½ år efter udløbet af den normerede studietid til den 1/3 eller 1/9 afhængigt af starttidspunkt og normeret studietid. Propædeutisk undervisning indgår i den normerede studietid.

For studerende optaget på uddannelsen før 1/9 2016 fastsættes den individuelle maksimale studietid baseret på en beregning af den resterende normerede studietid oprundet til hele semestre plus ½ år til den 1/3 eller 1/9. Dog således, at beregningen af den individuelle maksimale studietid ikke kan forlænges ud over den maksimale studietid fastsat pr. 1/9 2015.

Fastsatte maksimale studietider pr. 1/9 2015:
Studerende optaget fra 1/9 2015 til 31/8 2016 skal have afsluttet uddannelsen senest 4 år efter påbegyndelse af uddannelsen.
Studerende optaget fra 1/2 2014 til 31/8 2015 skal have afsluttet uddannelsen senest 31/8 2019.
Studerende optaget pr. 1/9 2013 eller tidligere skal uddannelsen være bestået senest 31/8 2018.2. Uddannelsens struktur


AR TEO BA TEOL CF180+PP60


Studiediagram
Bacheloruddannelsen i teologi
obligatorisk
valgfag
tilvalg
støttefag
 
>
Introduktion til studiet af teologi 5 ECTS 1. semester bestået/ikke bestået
1. årsprøve
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

• Elementære problemstillinger vedr. det akademiske studium af teologi
• Elementært kendskab til brugen af fagbibliotek og litteratursøgning

Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter dem i stand til at:

• Indsamle faglig litteratur og elektronisk information
• Parafrasere, analysere og kritisk forholde sig til faglig litteratur
• Anvende fagets håndbøger
• Samarbejde med henblik på løsning af konkrete, faglige opgaver
• Formulere sig mundtligt og skriftligt i overensstemmelse med
elementære, akademiske standarder

Indhold:
Disciplinen Introduktion til studiet af teologi indfører i teologien som akademisk disciplin og indøver i grundlæggende akademiske arbejdsformer og færdigheder.

Faget indgår i 1.årsprøven (se nærmere under "Generelle regler").
 

Studiestartsprøven er tilknyttet denne disciplin. For nærmere oplysninger om prøvens form og indhold henvises der til http://kursuskatalog.au.dk/da/

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

Pensum:
375 - 400 sider.

Eksamensmuligheder:

•  Undervisningsdeltagelse

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået

Bemærkninger:

Prøveform, ordinær prøve:

Prøveformen er portfolioprøve, der indebærer aktiv, 

tilfredsstillende deltagelse i undervisningen samt deltagelse i
litteratursøgning, opgaveskrivning og fremlæggelse.

Prøveform, omprøve:
Ved ikke aktiv (mindre deltagelse end 75 % af de udbudte
lektioner), ikke tilfredsstillende (manglende
deltagelse i litteratursøgning, opgaveskrivning og fremlæggelse)
deltagelse stilles en skriftlig hjemmeopgave.
Opgavens omfang: Max. 8 sider
Varighed: 2 dage


•  Bunden hjemmeopgave

Eksaminationstid: 2 dag(e)

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået

Bemærkninger:

Prøveform, omprøve

Ved ikke aktiv (mindre deltagelse end 75 % af de udbudte
lektioner), ikke tilfredsstillende (manglende
deltagelse i litteratursøgning, opgaveskrivning og fremlæggelse)
deltagelse stilles en skriftlig hjemmeopgave.
Opgavens omfang: Max. 8 sider
Varighed: 2 dage


Græsk 1 15 ECTS 1. semester bestået/ikke bestået
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

• læsning og oversættelse af nytestamentlige tekster
• kendskab til græsk ordforråd, morfologi og syntaks

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at:

• oversætte en lettere nytestamentlig tekst
• redegøre for centrale emner inden for græsk ordforråd, morfologi og syntaks på et elementært niveau

Indhold:
Disciplinen Græsk I er første del af et fagrelateret forløb, der formidler sproglig færdighed i såvel klassisk som nystestamentlig græsk og derigennem indsigt i den græske sprogtradition og dens betydning for teologien.

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

Pensum:
Der læses en græsk begynderbog og grammatik samt 15 sider nytestamentlig græsk.

Eksamensmuligheder:

•  Undervisningsdeltagelse

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået

Bemærkninger:

Prøveform, ordinær prøve:

Græsk 1 bestås ved aktiv, tilfredsstillende deltagelse. I løbet
af semesteret skal der afleveres en række mindre opgaver, der
behandler forskellige emner fra frammatik og syntaks. En lidt
større samlende opgave afleveres ved afslutningen af semesteret.

Prøveform, omprøve
Ved ikke aktiv (mindre deltagelse end 75 % af de udbudte
lektioner), ikke tilfredsstillende (manglende opgaveaflevering)
deltagelse stilles en skriftlig hjemmeopgave.
Opgavens omfang: Max. 5 sider
Varighed: 2 dage


•  Bunden hjemmeopgave

Eksaminationstid: 2 dag(e)

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået

Bemærkninger:

Prøveform, omprøve:

Ved ikke aktiv (mindre deltagelse end 75 % af de udbudte
lektioner), ikke tilfredsstillende (manglende opgaveaflevering)
deltagelse stilles en skriftlig hjemmeopgave.
Opgavens omfang: Max. 5 sider
Varighed: 2 dage


Teologiens grundtemaer 10 ECTS 1. semester 7-trinsskala
1. årsprøve
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

• teologiens historiske udvikling i og uden for universitetet
• problembevidsthed i forhold til klassiske og aktuelle opfattelser af kristendommen
• elementær analyse af teologihistoriske tekster med henblik på at forstå kristendommen i dens samspil med omverdenen

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at:

• analysere teologihistoriske tekster i oversættelse
• formidle viden om og forståelse af kristendommen i dens samspil med omverdenen

Indhold:
Disciplinen Teologiens grundtemaer indfører i væsentlige problemstillinger og positioner i teologiens historie fra oldkirken til i dag, efter år 1500 med særlig vægt på protestantisk, herunder dansk, teologihistorie.

Faget indgår i 1.årsprøven (se nærmere under "Generelle regler").

Undervisningsformer:

 • Forelæsning
 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk

Eksamensmuligheder:

   Bunden mundtlig prøve

Eksaminationstid: 20 minutter

Forberedelsestid: 20 minutter

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Ved eksaminationen må egne noter fra forberedelsestiden samt
tekster på originalsprog og i oversættelse, medbringes.
Hvis egne noter ligger på computer, må computer medbringes til
forberedelsen. Netadgang skal være slået fra.


Religionsfag 5 ECTS 2. semester bestået/ikke bestået
1. årsprøve
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

• elementært kendskab til religionsvidenskabelige metoder, herunder religionsteori og religionsfænomenologi
• elementær analyse af israelitisk-jødiske og kristne tekster med henblik på religiøse ritualer og fænomener

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at:

• redegøre for elementære religionsvidenskabelige metoder og anvende disse på en relevant tekst

Indhold:
Disciplinen Religionsfag indfører i de teoretiske og metodiske problemer, der giver sig af en videnskabelig beskæftigelse med fænomenet religion, med særligt henblik på israelitisk-jødisk religion og kristendommen.

Faget indgår i 1.årsprøven (se nærmere under "Generelle regler").

Undervisningsformer:

 • Forelæsning
 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk

Eksamensmuligheder:

•  Undervisningsdeltagelse

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået

Bemærkninger:

Prøveform, ordinær prøve
Religionsfag beståes ved aktiv, tilfredsstillende deltagelse inkl. portfolio, der demonstrerer opfyldelse af fagets faglige mål.

Prøveform, omprøve
Ved ikke aktiv (mindre deltagelse end 75 % af de udbudte
lektioner), ikke tilfredsstillende (manglende
portfolio) deltagelse stilles en skriftlig hjemmeopgave.
Opgavens omfang: Max. 8 sider
Varighed: 2 dage


•  Bunden hjemmeopgave

Eksaminationstid: 2 dag(e)

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået

Bemærkninger:

Prøveform, omprøve

Ved ikke aktiv (mindre deltagelse end 75 % af de udbudte 
lektioner), ikke tilfredsstillende (manglende 
portfolio) deltagelse stilles en skriftlig hjemmeopgave.
Opgavens omfang: Max. 8 sider
Varighed: 2 dage


Bibelkundskab 10 ECTS 2. semester 7-trinsskala
1. årsprøve
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:

Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

• elementært kendskab til den gammeltestamentlige og nytestamentlige skriftsamlings indhold og tilblivelse
• elementært kendskab til de bibelske skrifters religionshistoriske og tidshistoriske kontekst
• elementært kendskab til bibelfagenes metoder
Den nærmere vægtning mellem de tre områder fastlægges af underviseren.

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at:

• Redegøre for gammel- og nytestamentlige skrifters indhold samt deres religionshistoriske, tidshistoriske og litterære kontekst
• Redegøre for bibelfagenes metoder

Indhold:
Disciplinen Bibelkundskab indfører i Det Gamle og Det Nye Testamente, dels i skrifternes indhold og tilblivelse, dels i deres historiske baggrund og kulturelle kontekst. Indføringen finder sted i forbindelse med læsning af udvalgte tekster i oversættelse.

Faget indgår i 1.årsprøven (se nærmere under "Generelle regler").

Undervisningsformer:

Kommentar til undervisningsform:
Forelæsninger, samtale og tekstlæsning samt øvelser.

Eksamenssprog:

 • Dansk

Pensum:
750 - 800 sider.
I pensum indgår tekster fra Det Gamle og Det Nye Testamente, religionshistoriske tekster i oversættelse samt sekundærlitteratur om henholdsvis Det Gamle og Det Nye Testamente.

Eksamensmuligheder:

   Bunden mundtlig prøve

Eksaminationstid: 20 minutter

Forberedelsestid: 20 minutter

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Hjælpemidler ved eksamination: Bibeltekster og kildetekster i oversættelse, bibelatlas
samt egne noter fra forberedelsen.
Hvis egne noter ligger på computer, må computer medbringes til
forberedelsen. Netadgang skal være slået fra.


Græsk 2 15 ECTS 2. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

• læsning, analyse og oversættelse af fagrelaterede græske tekster
• græsk ordforråd, morfologi og syntaks
• anvendelsen af det tekstkritiske apparat i Novum Testamentum Graece

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at:

• oversætte fagrelaterede græske tekster
• redegøre for teksternes morfologi og syntaks
• redegøre for tekstkritiske problemstillinger og argumentere for deres betydning for oversættelsen af teksten

Indhold:
Disciplinen Græsk 2 er den afsluttende del af et fagrelateret forløb, der formidler sproglig færdighed i såvel klassisk som nystestamentlig græsk og derigennem indsigt i den græske sprogtradition og dens betydning for teologien.

Faglige forudsætninger:
Græsk 2 forudsætter, at Græsk 1 er bestået.

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

Pensum:
40 siders undervisningspensum samt 20 sider fripensum

Eksamensmuligheder:

   Bunden mundtlig prøve

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Græsk 2 forudsætter, at Græsk 1 er bestået.

Eksaminationstid: 20 minutter

Forberedelsestid: 60 minutter

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Der stilles spørgsmål i ukendt tekst.
Hjælpemidler:
Ved eksamination: Noter fra forberedelsestiden


Hebraisk 1 10 ECTS 3. semester bestået/ikke bestået
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

• læsning og oversættelse af lettere bibelsk-hebraiske prosatekster
• elementært bibelsk-hebraisk ordforråd, morfologi og syntaks
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at:

• oversætte en lettere bibelsk-hebraisk prosatekst
• redegøre for centrale emner inden for hebraisk ordforråd, morfologi og syntaks på et elementært niveau

Indhold:
Disciplinen Hebraisk 1 er første del af et fagrelateret forløb, der formidler sproglig færdighed og indsigt i den bibelsk-hebraiske sprogtradition og dens betydning for teologien.

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

Pensum:
Der læses en hebraisk begynderbog og grammatik samt 7 - 10 sider biblsk-hebraisk prosa.

Eksamensmuligheder:

•  Undervisningsdeltagelse

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået

Bemærkninger:

Prøveform, ordinær prøve

Prøveformen er aktiv, tilfredsstillende deltagelse i
undervisningen inkl. en række mindre skriftlige opgaver i
semestrets løb. En større samlende opgave afleveres ved
afslutningen af undervisningen.

Prøveform, omprøve
Ved ikke aktiv (mindre end 75% af de udbudte lektioner), ikke
tilfredsstillende (manglende opgaveaflevering) deltagelse
stilles en skriftlig hjemmeopgave.
Opgavens omfang: Max. 5 sider
Varighed: 2 dage


•  Bunden hjemmeopgave

Eksaminationstid: 2 dag(e)

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået

Bemærkninger:

Prøveform, omprøve

Ved ikke aktiv (mindre end 75% af de udbudte lektioner), ikke
tilfredsstillende (manglende opgaveaflevering) deltagelse
stilles en skriftlig hjemmeopgave.
Opgavens omfang: Max. 5 sider
Varighed: 2 dage


Studium Generale 10 ECTS 3. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

• grundlæggende filosofiske problemstillinger
• grundlæggende videnskabsteoretiske problemstillinger, herunder grundprincipper og vilkår for naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora og teologi

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at:

• redegøre for filosofiske og videnskabsteoretiske problemstillinger samt for universitetets historie
• diskutere disse emner

Indhold:
Disciplinen Studium Generale indfører i fagrelevante filosofiske og videnskabsteoretiske problemstillinger samt i universitetets historie.

Undervisningsformer:

 • Forelæsning

Eksamenssprog:

Pensum:
700 - 800 sider

Eksamensmuligheder:

   Bunden mundtlig prøve

Eksaminationstid: 20 minutter

Forberedelsestid: 20 minutter

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Tilladte hjælpemidler:
Ved forberedelse: Alle. Hvis egne noter ligger på computer, må
computer medbringes til forberedelsen. Netadgang skal være slået
fra.
Ved eksamination: Tekster på originalsprog og i oversættelse
samt egne noter fra forberedelsen.


Ny Testamente 1 5 ECTS 3. semester bestået/ikke bestået
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

• hovedtræk i Jesu liv og virke, herunder spørgsmålet om den historiske Jesus og den tidlige Jesus-bevægelse
• indføring i kilderne til Jesu liv og virke
• elementær analyse af nytestamentlige tekster, læst på originalsprog og i oversættelse under anvendelse af videnskabelige metoder
• deltagelse i faglige diskussioner på et grundlæggende videnskabeligt niveau

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at:

• oversætte nytestamentlige tekster og andre relevante, lettere kildetekster
• redegøre for hovedtræk i Jesu liv og virke, herunder spørgsmålet om den historiske Jesus og den tidlige Jesus-bevægelse
• analysere og fortolke kildetekster, læst på grundsprog og i oversættelse under anvendelse af videnskabelige metoder

Indhold:
Disciplinen Ny Testamente 1 indfører i det eksegetiske studium af Det Nye Testamente med henblik på hovedtrækkene i Jesu liv og de karakteristiske træk i hans virke. Herunder indføres der i spørgsmålet om den historiske Jesus og den tidlige Jesus-bevægelse.

Faglige forudsætninger:
Ny Testamente 1 forudsætter, at Græsk 1 og 2 er bestået.

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk

Pensum:
375 - 400 sider inkl. kilder på originalsprog (25 - 30 sider) og kilder i oversættelse.

Eksamensmuligheder:

•  Undervisningsdeltagelse

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Ny Testamente 1 forudsætter, at Græsk 1 og 2 er bestået

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået

Bemærkninger:

Prøveform, ordinær prøve:
Aktiv, tilfredsstillende deltagelse i undervisningen inkl. en eller flere mindre skriftlige opgaver der demonstrerer opfyldelse af fagets faglige mål.

Prøveform, omprøve
Ved ikke aktiv (mindre deltagelse end 75 % af de udbudte
lektioner) eller ikke tilfredsstillende deltagelse bruges et prøveforsøg.

Ved reeksamen (2. prøveforsøg) stilles en skriftlig hjemmeopgave.
Opgavens omfang: Max. 5 sider
Varighed: 2 dage


•  Bunden hjemmeopgave

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Ny Testamente 1 forudsætter, at Græsk 1 og 2 er bestået.

Eksaminationstid: 2 dag(e)

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået

Bemærkninger:

Prøveform, omprøve

Ved ikke aktiv (mindre deltagelse end 75 % af de udbudte lektioner) eller ikke tilfredsstillende deltagelse bruges et prøveforsøg.

Ved reeksamen (2. prøveforsøg) stilles en skriftlig hjemmeopgave.
Opgavens omfang: Max. 5 sider
Varighed: 2 dage


Etik og religionsfilosofi 1 5 ECTS 3. semester bestået/ikke bestået
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

• centrale etiske og/eller religionsfilosofiske problemstillinger og deres aktuelle relevans
• analyse af etiske og/eller religionsfilosofiske tekster

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at:

• analysere etiske og/eller religionsfilosofiske tekster på elementært niveau
• udvise problembevidsthed og evne til kritisk stillingtagen i forhold til klassiske og aktuelle opfattelser af kristendom og religion
• formidle viden om og forståelse af etiske og/eller religionsfilosofiske problemstillinger

Indhold:
Disciplinen Etik og Religionsfilosofi 1 indfører i centrale etiske og religionsfilosofiske problemstillinger gennem læsning af et eller flere hovedværker (evt. i større uddrag) inden for fagområdet.

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk

Pensum:
375 - 400 sider.

Eksamensmuligheder:

   Bunden hjemmeopgave

Eksaminationstid: 2 dag(e)

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået

Bemærkninger: Opgavens omfang: Max. 7 sider.


Hebraisk 2 5 ECTS 4. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

• læsning og oversættelse af bibelsk-hebraiske tekster, såvel prosa som poesi
• bibelsk-hebraisk ordforråd, morfologi og syntaks
• tekstkritik, som den forekommer i Biblia Hebraica Stuttgartensia
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at:

• oversætte en bibelsk-hebraisk tekst
• redegøre for emner inden for hebraisk ordforråd, morfologi og syntaks
• redegøre for tekstkritiske problemstillinger i en bibelsk-hebraisk tekst og argumentere for deres betydning for oversættelsen af teksten

Indhold:

Disciplinen Hebraisk 2 er den afsluttende del af et fagrelateret forløb, der formidler sproglig færdighed og indsigt i den bibelsk-hebraiske sprogtradition og dens betydning for teologien.

Faglige forudsætninger:
Hebraisk 2 forudsætter, at Hebraisk 1 er bestået.

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

Pensum:
20 - 23 sider bibelsk-hebraisk tekst, såvel prosa som poesi.

Eksamensmuligheder:

   Bunden mundtlig prøve

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Hebraisk 2 forudsætter, at Hebraisk 1 er bestået.

Eksaminationstid: 20 minutter

Forberedelsestid: 20 minutter

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Hjælpemidler:
Ved forberedelse: ordbøger og grammatik.
Ved eksamination: egne noter fra forberedelsen.


Gammel Testamente 1 5 ECTS 4. semester bestået/ikke bestået
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

• grundlæggende kendskab til udvalgte gammeltestamentlige skrifters indhold og fagets metoder
• oversættelse af gammeltestamentlige prosatekster, læst på hebraisk og under inddragelse af tekstkritiske overvejelser
• elementær analyse af gammeltestamentlige tekster, læst på originalsprog og i oversættelse under anvendelse af videnskabelige metoder
• deltagelse i faglige diskussioner på et grundlæggende videnskabeligt niveau

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at:

• læse og analysere tekster fra Pentateuken, såvel på originalsprog som i oversættelse
• formidle viden om og forståelse af bibelske tekster og deres kontekst

Indhold:
Disciplinen Gammel Testamente 1 er første del af et forløb, der indfører i det eksegetiske studium af den gammeltestamentlige skriftsamling med henblik på studiet af gammeltestamentlig religion, teologi og litteraturforståelse. Indføringen finder sted på grundlag af udvalgte tekster fra Pentateuken.

Faglige forudsætninger:
Gammel Testamente 1 forudsætter, at Hebraisk 1 er bestået.

Undervisningsformer:

 • Forelæsning
 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk

Pensum:
375 - 400 sider inkl. kilder på originalsprog (18 - 20 sider) og i oversættelse.

Eksamensmuligheder:

•  Undervisningsdeltagelse

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Gammel Testamente 1 forudsætter, at Hebraisk 1 er bestået.

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået

Bemærkninger: Prøveform, ordinær prøve:
Aktiv, tilfredsstillende deltagelse i undervisningen inkl. en
eller flere mindre skriftlige opgaver i semestrets løb.

Ved ikke aktiv (mindre deltagelse end 75 % af de udbudte
lektioner), ikke tilfredsstillende (manglende opgaveaflevering)
deltagelse stilles en skriftlig hjemmeopgave.
Opgavens omfang: Max. 5 sider
Varighed: 2 dage


•  Bunden hjemmeopgave

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Gammel Testamente 1 forudsætter, at Hebraisk 1 er bestået.

Eksaminationstid: 2 dag(e)

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået

Bemærkninger: Prøveform, omprøve:
Ved ikke aktiv (mindre deltagelse end 75 % af de udbudte
lektioner), ikke tilfredsstillende (manglende opgaveaflevering)
deltagelse stilles en skriftlig hjemmeopgave.
Opgavens omfang: Max. 5 sider
Varighed: 2 dage


Ny Testamente 2 10 ECTS 4. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

• den nytestamentlige evangelielitteratur med hovedvægt på litterære former og teologisk indhold
• analyse og fortolkning af evangelierne, læst på originalsproget og i oversættelse
• deltagelse i faglige diskussioner på et grundlæggende videnskabeligt niveau

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at:

• oversætte nytestamentlige tekster og andre relevante kildetekster
• analysere og fortolke evangelierne, læst på grundsprog og i oversættelse, under anvendelse af videnskabelige metoder
• redegøre for evangeliernes litterære former og teologiske indhold

Indhold:
Disciplinen Ny Testamente 2 indfører i det eksegetiske studium af den nytestamentlige evangelielitteratur med henblik på studiet af urkristen religion/nytestamentlig teologi.

Faglige forudsætninger:
Ny Testamente 2 forudsætter, at Græsk 1 og 2 er bestået.

Undervisningsformer:

 • Forelæsning
 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk

Pensum:
750 - 800 sider inkl. kildetekster på originalsprog (50 - 60 sider) og kilder i oversættelse.

Eksamensmuligheder:

   Bunden hjemmeopgave

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Ny Testamente 2 forudsætter, at Græsk 1 og 2 er bestået

Eksaminationstid: 10 dag(e)

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Opgavens omfang: Max. 10 sider.


Etik og religionsfilosofi 2 10 ECTS 4. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

• centrale problemstillinger og positioner inden for etik og religionsfilosofi med relation til aktuelle diskussioner og deres forudsætninger
• analyse af etiske og religionsfilosofiske tekster

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at:

• analysere etiske og religionsfilosofiske tekster
• diskutere etiske og religionsfilosofiske tekster i relation til hinanden og til aktuelle diskussioner og deres forudsætninger
• formidle viden om og forståelse af etiske og/eller religionsfilosofiske problemstillinger

Indhold:
Disciplinen etik og religionsfilosofi 2 indfører i væsentlige problemstillinger og positioner inden for etik og religionsfilosofi med relation til aktuelle diskussioner og deres forudsætninger.

Undervisningsformer:

Eksamenssprog:

 • Dansk

Pensum:
750 - 800 sider inkl. kilder på originalsprog og i oversættelse.

Eksamensmuligheder:

   Bunden mundtlig prøve

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Etik og Religionsfilosofi 2 forudsætter at Etik og Religionsfilosofi 1 er bestået.

Eksaminationstid: 30 minutter

Forberedelsestid: 30 minutter

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Hjælpemidler:
Ved forberedelse: Alle. Hvis egne noter ligger på computer, må
computer medbringes til forberedelsen. Netadgang skal være slået
fra.
Ved eksamination: Tekster på grundsprog og i oversættelse samt
egne noter fra forberedelsen.


Latin 1 15 ECTS 5. semester bestået/ikke bestået
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

• oversættelse af lettere latinske tekster
• kendskab til latinsk ordforråd, morfologi og syntaks

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at:

• oversætte en lettere, fagrelateret latinsk tekst
• redegøre for centrale emner inden for latinsk ordforråd, morfologi og syntaks på et elementært niveau

Indhold:
Disciplinen Latin 1 er første del af et fagrelateret forløb, der formidler sproglig færdighed i såvel klassisk latin som senere sprogformer samt indsigt i den latinske sprogtraditions betydning for europæisk kultur, herunder særligt for teologien.

Undervisningsformer:

Eksamenssprog:

Pensum:
Der læses en latinsk begynderbog og grammatik samt 15 sider klassisk latin.

Eksamensmuligheder:

•  Undervisningsdeltagelse

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået

Bemærkninger:

Prøveform, ordinær prøve:
Aktiv, tilfredsstillende deltagelse i undervisningen inkl. en
række mindre skriftlige opgaver i semestrets løb. En lidt større
samlende opgave afleveres ved afslutningen af undervisningen.

Prøveform, omprøve:
Ved ikke aktiv (mindre deltagelse end 75 % af de udbudte
lektioner), ikke tilfredsstillende (manglende portfolio
deltagelse stilles en skriftlig hjemmeopgave.
Opgavens omfang: Max. 5 sider
Varighed: 2 dage


•  Bunden hjemmeopgave

Eksaminationstid: 2 dag(e)

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået

Bemærkninger:

Prøveform, omprøve

Ved ikke aktiv (mindre deltagelse end 75 % af de udbudte
lektioner), ikke tilfredsstillende (manglende portfolio
deltagelse stilles en skriftlig hjemmeopgave.
Opgavens omfang: Max. 5 sider
Varighed: 2 dage


Gammel Testamente 2 5 ECTS 5. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

• grundlæggende kendskab til udvalgte gammeltestamentlige skrifters indhold og fagets metoder
• oversættelse af en gammeltestamentlig poetisk tekst, læst på hebraisk og under inddragelse af tekstkritiske overvejelser
• analyse af gammeltestamentlige tekster, læst på originalsprog og i oversættelse under anvendelse af videnskabelige metoder
• deltagelse i faglige diskussioner på et grundlæggende videnskabeligt niveau

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at:

• læse og analysere gammeltestamentlige tekster, såvel på originalsprog som i oversættelse
• formidle viden om og forståelse af bibelske tekster og deres kontekst

Indhold:
Disciplinen Gammel Testamente 2 indfører i det eksegetiske studium af den gammeltestamentlige skriftsamling med henblik på studiet af gammeltestamentlig religion, teologi og litteraturforståelse. Indføringen finder sted på grundlag af udvalgte tekster fra de gammeltestamentlige salmer og profetbøger.

Faglige forudsætninger:
Gammel Testamente 2 forudsætter, at Hebraisk 2 er bestået.

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk

Pensum:
275 - 400 sider inkl. kilder på originalsprog ( 18 - 20 sider) og i oversættelse.

Eksamensmuligheder:

   Bunden mundtlig prøve

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Gammel Testamente 2 forudsætter, at Hebraisk 2 er bestået.

Eksaminationstid: 30 minutter

Forberedelsestid: 30 minutter

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Hjælpemidler:
Ved forberedelse: Alle. Hvis egne noter ligger på computer, må
computer medbringes til forberedelsen. Netadgang skal være slået
fra.
Ved eksamination: Bibelen på originalsprog og i oversættelse
samt egne noter fra forberedelsen.


Ny Testamente 3 10 ECTS 5. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

• Paulus’ breve og den øvrige nytestamentlige brevlitteratur med hovedvægt på deres litterære former og teologiske indhold
• analyse og fortolkning af nytestamentlige brevlitteratur, læst på originalsproget og i oversættelse
• deltagelse i faglige diskussioner på et grundlæggende videnskabeligt niveau

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at:

• oversætte nytestamentlige tekster og andre relevante kildetekster
• analysere og fortolke den nytestamentlige brevlitteratur, læst på grundsprog og i oversættelse, under anvendelse af videnskabelige metoder
• redegøre for de nytestamentlige breves litterære former og teologiske indhold

Indhold:
Disciplinen Ny Testamente 3 indfører i det eksegetiske studium af Paulus’ breve og den øvrige nytestamentlige brevlitteratur med henblik på studiet af urkristen religion/nytestamentlig teologi.

Faglige forudsætninger:
Ny Testamente 3 forudsætter, at Græsk 1 og 2 er bestået.

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk

Pensum:
750 - 800 sider inkl. kildetekster på originalsprog (50 - 60 sider) og kilder i oversættelse.

Eksamensmuligheder:

   Bunden mundtlig prøve

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Ny Testamente 3 forudsætter, at Græsk 1 og 2 er bestået

Eksaminationstid: 30 minutter

Forberedelsestid: 30 minutter

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Hjælpemidler:
Ved forberedelse: Alle. Hvis egne noter ligger på computer, må
computer medbringes til forberedelsen. Netadgang skal være slået
fra.
Ved eksamination: Bibelen på originalsprog og i oversættelse
samt egne noter fra forberedelsen.


Latin 2 15 ECTS 6. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

• læsning, analyse og oversættelse af fagrelaterede latinske tekster
• latinsk ordforråd, morfologi og syntaks
• latinens betydning for europæisk kultur, især teologi

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at:

• læse og oversætte fagrelaterede latinske tekster
• redegøre for teksternes morfologi og syntaks
• overveje en latinsk teksts teologiske betydning

Indhold:
Disciplinen Latin 2 er den afsluttende del af et fagrelateret forløb, der formidler sproglig færdighed i såvel klassisk latin som senere sprogformer samt indsigt i den latinske sprogtraditions betydning for europæisk kultur, herunder særligt for teologien.

Faglige forudsætninger:
Latin 2 forudsætter, at Latin 1 er bestået.

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk

Pensum:
60 sider klassisk og senere latinsk tekst.

Eksamensmuligheder:

   Bunden mundtlig prøve

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Latin 2 forudsætter, at Latin 1 er bestået.

Eksaminationstid: 20 minutter

Forberedelsestid: 20 minutter

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Pensum:
Ved aktiv deltagelse i mindst 75% af undervisningen kan der
opnås pensumreduktion på 1/3 af teksterne.

Hjælpemidler:
Ved forberedelse: ordbøger, grammatik og egne noter.
Ved eksamination: egne noter fra forberedelsen.


Kirkehistorie 1 10 ECTS 6. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

• kirkehistorien i grundtræk fra kristendommens tilblivelse til år 1500
• de bestemmende faktorer i den kirkehistoriske udvikling, herunder kirkeinstitutionens samspil med det omgivende samfund
• læsning og analyse af forskellige genrer af kirkehistoriske kildetekster på originalsproget og i oversættelse

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at:

• identificere og analysere kirkehistoriske problemstillinger med sans for deres historiske kontekst
• formidle viden om og indsigt i den kirkehistoriske udvikling

Indhold:
Disciplinen Kirkehistorie 1 indfører i den kristne kirkes historie fra oldkirken indtil år 1500.

Faglige forudsætninger:
Kirkehistorie 1 forudsætter, at Latin 1 er bestået.

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk

Pensum:
750 - 800 sider inkl. kildetekster på originalsprog og i oversættelse.

Eksamensmuligheder:

   Bunden hjemmeopgave

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Kirkehistorie 1 forudsætter, at Latin 1 er bestået.

Eksaminationstid: 4 dag(e)

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Opfavens omfang: Max. 10 sider


Dogmatik 1 5 ECTS 6. semester bestået/ikke bestået
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

• centrale dogmatiske problemstillinger, deres udvikling og fortolkningshistorie
• analyse af dogmatiske tekster på originalsprog og i oversættelse

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at:

• analysere dogmatiske tekster på originalsprog og i oversættelse
• udvise problembevidsthed og evne til kritisk stillingtagen i forhold til klassiske og aktuelle opfattelser af kristendommen
• formidle viden om og forståelse af kristen dogmatik

Indhold:
Disciplinen Dogmatik 1 indfører i centrale dogmatiske problemstillinger gennem læsning af en eller flere hovedtekster (evt. i større uddrag), inden for fagområdet, herunder bekendelsesskrifter.

Faglige forudsætninger:
Dogmatik 1 forudsætter, at Latin 1 er bestået.

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk

Pensum:
375 - 400 sider.

Eksamensmuligheder:

   Bunden hjemmeopgave

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Dogmatik 1 forudsætter, at Latin 1 er bestået.

Eksaminationstid: 2 dag(e)

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået

Bemærkninger: Opgavens omfang: Max. 7 sider.


Kirkehistorie 2 10 ECTS 7. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

• kirkehistorien i grundtræk fra 1500 til i dag med særlig vægt på europæisk, herunder dansk, kirkehistorie
• de bestemmende faktorer i den kirkehistoriske udvikling, herunder kirkeinstitutionens samspil med det omgivende samfund
• læsning og analyse af forskellige genrer af kirkehistoriske kildetekster på originalsproget og i oversættelse

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at:

• identificere og analysere kirkehistoriske problemstillinger med sans for deres historiske kontekst
• formidle viden om og indsigt i den kirkehistoriske udvikling

Indhold:
Disciplinen Kirkehistorie 2 indfører i den kristne kirkes historie fra 1500 til i dag med særlig vægt på europæisk, herunder dansk, kirkehistorie.

Faglige forudsætninger:
Kirkehistorie 2 forudsætter, at Latin 2 er bestået

Undervisningsformer:

 • Forelæsning
 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk

Pensum:
750 - 800 sider inkl. kildetekster på originalsprog og i oversættelse.

Eksamensmuligheder:

   Bunden mundtlig prøve

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Kirkehistorie 2 forudsætter, at Latin 2 er bestået

Eksaminationstid: 30 minutter

Forberedelsestid: 30 minutter

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Hjælpemidler:
Ved forberedelse: Alle. Hvis egne noter ligger på computer, må
computer medbringes til forberedelsen. Netadgang skal være slået
fra.
Ved eksamination: Tekster på originalsprog og i oversættelse samt
egne noter fra forberedelsen.


Dogmatik 2 10 ECTS 7. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

• centrale dogmatiske problemstillinger, deres udvikling og fortolkningshistorie
• analyse af dogmatiske tekster på originalsprog og i oversættelse
• problembevidsthed og kritisk stillingtagen i forhold til klassiske og aktuelle opfattelser af kristendom

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at:

• analysere dogmatiske tekster på originalsprog og i oversættelse
• udvise problembevidsthed og evne til kritisk stillingtagen i forhold til klassiske og aktuelle opfattelser af kristendommen
• formidle viden om og forståelse af kristen dogmatik

Indhold:
Disciplinen Dogmatik 2 indfører i centrale dogmatiske temaer og skrifter med relation til aktuelle problemstillinger.

Faglige forudsætninger:
Dogmatik 2 forudsætter, at Latin 2 er bestået.

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk

Pensum:
750 - 800 sider inkl. kildetekster på originalsprog og i oversættelse.

Eksamensmuligheder:

   Bunden mundtlig prøve

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Dogmatik 2 forudsætter, at Latin 2 er bestået.

Eksaminationstid: 30 minutter

Forberedelsestid: 30 minutter

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Hjælpemidler:
Ved forberedelse: Alle. Hvis egne noter ligger på computer, må
computer medbringes til forberedelsen. Netadgang skal være slået
fra.
Ved eksamination: Tekster på originalsprog og i oversættelse
samt egne noter fra forberedelsen.


Valgfag 1 10 ECTS 7. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:
Valgfag 1 kan bestås på en af to måder: Valgfag 1A og Valgfag 1B.

Formål gældende for Valgfag 1A:
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

• et nærmere defineret, begrænset teologisk tema
• forskningshistoriske, metodiske og teoretiske dimensioner i relation til det valgte tema
• mundtlig og skriftlig fremlæggelse af emner inden for det valgte tema

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at:

• arbejde kritisk med et nærmere defineret, begrænset teologisk tema
• sætte det behandlede tema i relation til et eller flere teologiske fagområder
• formidle viden om og forståelse af emner inden for det valgte tema

Formål gældende for Valgfag 1B:
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

• begyndersprog: elementært ordforråd, morfologi og syntaks
• elementær oversættelse og kendskab til det pågældende sprogs tekstmateriale, herunder evt. tekstkritik
• fortsættersprog: udvidet færdighed i at læse, analysere og oversætte græske, latinske eller hebraiske tekster
• indgående kendskab til græsk, latinsk eller hebraisk ordforråd, morfologi og syntaks
• kendskab til græsk, latinsk eller hebraisk litteratur og epigrafik, herunder tekster fra fx Qumran

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at:

• begyndersprog: oversætte en elementær tekst på det valgte sprog
• redegøre for centrale emner inden for det valgte sprogs ordforråd, morfologi og syntaks på et elementært niveau
• fortsættersprog: læse, analysere og oversætte græske, latinske eller hebraiske tekster
• relatere de læste tekster til sprogets og periodens litteratur- og kulturhistorie samt til teologisk relevante temaer

Indhold:
Disciplinen Valgfag IA: Teologisk tema behandler en problemstilling eller et tema inden for det teologiske fagområde. Emnerne kan falde inden for en af de obligatoriske discipliner eller gå på tværs af disse. Disciplinen bygger videre på de obligatoriske discipliner og udvider studiet i bredden og/eller i dybden.

Disciplinen Valgfag IB: Teologisk relevante sprog består af undervisning i sprog, der er relevant for den teologiske uddannelse, enten som begynderundervisning i fx syrisk, aramæisk, koptisk eller ugaritisk (begyndersprog), eller som undervisning i forlængelse af den obligatoriske sprogundervisning i græsk, latin og hebraisk (fortsættersprog).

Undervisningsformer:

 • Forelæsning
 • Holdundervisning

Kommentar til undervisningsform:
Valgfag 1A: Seminar, Valgfag 1B: Holdundervisning.

Eksamenssprog:

 • Dansk

Pensum:
Valgfag 1A: 750 - 800 sider inkl. kilder på originalsprog og kilder i oversættelse.

Valgfag 1B: Pensum afhænger af det valgte sprog, fastlægges af faglærer og fremgår af lektionsplanen.

Eksamensmuligheder:

•  Bunden hjemmeopgave

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Følgende betingelser skal være opfyldt forud for tilmelding til valgfag: ved valgfag i Gammel Testamente skal prøven i Gammel Testamente 2 være bestået, ved valgfag i Ny Testamente skal Ny Testamente 3 være bestået, ved valgfag i Kirkehistorie skal Kirkehistorie 1 være bestået, ved valgfag i Dogmatik skal Dogmatik 1 være bestået, ved valgfag i Etik og Religionsfilosofi skal Etik og Religionsfilosofi 1 være bestået, og ved valgfag i Missionsteologi og Økumenisk Teologi skal Kirkehistorie 1 og Dogmatik 1 være bestået.

Eksaminationstid: 10 dag(e)

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Denne eksamensform gælder for Valgfag 1A.

Opgavens omfang: Max. 12 sider.

Compliance with the following requirements is necessary before registering for elective subjects: for the Old Testament elective the Old Testament 2 exam must have been passed; for the New Testament elective New Testament 3 must have been passed; for the Church history elective Church history 1 must have been passed; for the Dogmatics elective Dogmatics 1 must have been passed; for the Ethics and philosophy of religion elective Ethics and philosophy of religion 1 must have been passed; and for the Mission theology and ecumenical theology elective Church history 1 and Dogmatics 1 must have been passed.


•  Bunden mundtlig prøve

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Følgende betingelser skal være opfyldt forud for tilmelding til valgfag: ved valgfag i Gammel Testamente skal prøven i Gammel Testamente 2 være bestået, ved valgfag i Ny Testamente skal Ny Testamente 3 være bestået, ved valgfag i Kirkehistorie skal Kirkehistorie 1 være bestået, ved valgfag i Dogmatik skal Dogmatik 1 være bestået, ved valgfag i Etik og Religionsfilosofi skal Etik og Religionsfilosofi 1 være bestået, og ved valgfag i Missionsteologi og Økumenisk Teologi skal Kirkehistorie 1 og Dogmatik 1 være bestået.

Eksaminationstid: 20 minutter

Forberedelsestid: 20 minutter

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Denne prøveform gælder for Valgfag 1B.

Hjælpemidler:
Ved forberedelse: ordbøger og grammatik.
Ved eksamination: egne noter fra forberedelsen.


Religionsteologi 10 ECTS 8. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

• en eller flere ikke-kristne, nutidige religioner
• kristendommens samspil med andre nutidige religioner
• religionsteologi

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at:

• analysere moderne ikke-kristne og kristne religiøse tekster og reflektere over forholdet mellem disse
• formidle indsigt i elementær religionsteologisk teoridannelse
• indsamle og kritisk vurdere fagrelevant litteratur
• drøfte religionsvidenskabelige og religionsteologiske emner

Indhold:
Disciplinen Religionsteologi indfører i et religionsfagligt tema inden for en eller flere ikke-kristne religioner. På baggrund af en indføring i historie og lære studeres den nutidige skikkelse heraf under inddragelse af spørgsmålet om kristendommens forhold til andre religioner (religionsteologi).

Undervisningsformer:

 • Holdundervisning

Eksamenssprog:

 • Dansk

Eksamensmuligheder:

   Bunden mundtlig prøve

Eksaminationstid: 30 minutter

Forberedelsestid: 30 minutter

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Hjælpemidler:
Ved forberedelse: Alle. Hvis egne noter ligger på computer, må
computer medbringes til forberedelsen. Netadgang skal være slået
fra.
Ved eksamination: Egne noter fra forberedelsen.


Valgfag 2 5 ECTS 8. semester bestået/ikke bestået
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:
Valgfaget kan beståes på en af to måder: Valgfag 2A og Valgfag 2B.

Formål Valgfag 2A: Teologisk Tema:
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

• et nærmere defineret, begrænset teologisk tema
• forskningshistoriske, metodiske og teoretiske dimensioner i relation til det valgte tema
• mundtlig og skriftlig fremlæggelse af emner inden for det valgte tema

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at:

• arbejde kritisk med et nærmere defineret, begrænset teologisk tema
• sætte det behandlede tema i relation til et eller flere teologiske fagområder
• formidle viden om og forståelse af delemner inden for det valgte tema
• anvende undervisnings- og fremlæggelsesteknologi

Formål Valgfag 2B: Teologisk relevante sprog:
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

• begyndersprog: udvidet ordforråd, morfologi og syntaks
• oversættelse og kendskab til det pågældende sprogs tekstmateriale, herunder evt. tekstkritik
• fortsættersprog: færdighed i at læse, analysere og oversætte sværere græske, latinske eller hebraiske tekster
• indgående kendskab til græsk, latinsk eller hebraisk ordforråd, morfologi og syntaks
• udvidet kendskab til græsk, latinsk eller hebraisk litteratur og epigrafik, herunder tekster fra fx Qumran

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at:

• begyndersprog: oversætte en tekst på det valgte sprog
• indgående redegøre for centrale emner inden for det valgte sprogs ordforråd, morfologi og syntaks
• fortsættersprog: læse, analysere og oversætte sværere græske, latinske eller hebraiske tekster
• diskutere de læste tekster i relation til sprogets og periodens litteratur- og kulturhistorie samt til teologisk relevante temaer

Indhold:
Valgfag 2A: Teologisk Tema:
Disciplinen Valgfag 2A: Teologisk tema behandler en problemstilling eller et tema inden for det teologiske fagområde. Emnerne kan falde inden for en af de obligatoriske discipliner eller gå på tværs af disse. Disciplinen bygger videre på de obligatoriske discipliner og udvider studiet i bredden og/eller i dybden.

Valgfag 2B: Teologisk relevante sprog:
Disciplinen Valgfag 2B: Teologisk relevante sprog består af undervisning i sprog, der er relevant for den teologiske uddannelse, enten som fortsat begynderundervisning i fx syrisk, aramæisk, koptisk eller ugaritisk (begyndersprog), eller som fortsat undervisning i forlængelse af den obligatoriske sprogundervisning i græsk, latin og hebraisk (fortsættersprog).

Faglige forudsætninger:
Valgfag 2B: Teologisk relevante sprog forudsætter at Valgfag 1B: Teologisk relevante sprog i det studerede sprog, er bestået.

Undervisningsformer:

 • Forelæsning
 • Holdundervisning

Kommentar til undervisningsform:
Valgfag 2A: Seminar, Valgfag 2B: Holdundervisning.

Eksamenssprog:

 • Dansk

Pensum:
Valgfag 2A: 375 - 400 sider inkl. kilder på originalsprog og kilder i oversættelse.

Valgfag 2B: Pensum afhænger af det valgte sprog, fastlægges af faglærer og fremgår af lektionsplanen.

Eksamensmuligheder:

•  Undervisningsdeltagelse

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Valgfag 2B: Teologisk relevante sprog forudsætter at Valgfag 1B: Teologisk relevante sprog i det studerede sprog, er bestået.

Censurform: ingen censur

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået

Bemærkninger:

Prøveform, ordinær prøve:

Prøveformen er aktiv, tilfredsstillende deltagelse i
undervisningen inkl. en eller flere mindre skriftlige opgaver i
semestrets løb.
Denne eksamensform gælder for begge valgfag:
Valgfag 2A: Teologisk tema.
Valgfag 2B: Teologisk relevante sprog.

Prøveform, omprøve
Ved ikke aktiv (mindre deltagelse end 75 % af de udbudte
lektioner), ikke tilfredsstillende (manglede opgaveaflevering)
deltagelse stilles en skriftlig hjemmeopgave.
Opgavens omfang: Max. 5 sider
Varighed: 2 dage


•  Bunden hjemmeopgave

Forudsætninger for prøvedeltagelse: Valgfag 2B: Teologisk relevante sprog forudsætter at Valgfag 1B: Teologisk relevante sprog i det studerede sprog, er bestået.

Eksaminationstid: 2 dag(e)

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået

Bemærkninger:

Prøveform, omprøve

Ved ikke aktiv (mindre deltagelse end 75 % af de udbudte
lektioner), ikke tilfredsstillende (manglede opgaveaflevering)
deltagelse stilles en skriftlig hjemmeopgave.
Opgavens omfang: Max. 5 sider
Varighed: 2 dage


Bachelorprojekt 15 ECTS 8. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kursusudbud

Kvalifikationsbeskrivelse:
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

• en udvalgt, teologisk problemstilling (et skrift, et tema, en periode, et teoretisk emne)
• indsamling og kritisk vurdering af faglig litteratur og anden information
• fortrolighed med almindelige principper for videnskabeligt arbejde og videnskabelig argumentation

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at:

• selvstændigt afgrænse og behandle teologiske emner
• selvstændigt indsamle og kritisk vurdere faglig litteratur og anden information
• skriftligt redegøre for og kritisk drøfte en teologisk relevant problemstilling

Undervisningsformer:

 • Forelæsning
 • Vejledning

Eksamenssprog:

 • Dansk

Pensum:
Sammensat pensum, 1125 - 1200 sider, inkl. kilder på originalsprog og i oversættelse.
Halvdelen af pensum (fællespensum) fastlægges af eksaminator i tilknytning til seminaret, mens den anden halvdel (fripensum) vælges af den studerende og godkendes af eksaminator.
Ved individuel vejledning: Hele pensum vælges af den studerende og godkendes af vejleder.

Eksamensmuligheder:

   Fri hjemmeopgave

Censurform: ekstern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Bemærkninger: Opgavens omfang:
Max. 20 normalsider.
Opgaven skal indeholde et resumé på ½-1 side på engelsk, tysk eller fransk.
Resumé indgår i bedømmelsen og i opgavens omfang.
Forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste indgår hverken i bedømmelsen
eller i opgavens omfang.

3. Generelle regler

3.1 Hjemmel

Denne studieordning er udstedt i medfør af:

Uddannelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr.  1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne med senere ændringer (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184781)

Eksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser med senere ændringer (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183445)

Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167998)

Bacheloradgangsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 110 af 30. Januar 2017 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne med senere ændringer (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186471)


3.2 Regler om 1. årsprøve

For studerende optaget på uddannelsen pr. 1/9 2016 og frem gælder: Universitetet fastsætter i studieordningen for bacheloruddannelsen, hvilke prøver den studerende skal deltage i inden udgangen af det første studieår efter studiestart (førsteårsprøven). Den studerende skal senest bestå de prøver, som indgår i førsteårsprøven, inden udgangen af den studerendes første studieår efter studiestart for at den studerende kan fortsætte uddannelsen, uanset om den studerende har gennemført 3 prøveforsøg jf. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) https://www.retsinformation.dk. Propædeutisk undervisning indgår ikke i førsteårsprøven, og første studieår regnes fra og med det første semester, hvori indgår ikke-propædeutisk undervisning. 

For studerende optaget på uddannelsen før 1/9 2016 gælder: Universitetet fastsætter i studieordningen for bacheloruddannelsen, hvilke prøver den studerende skal deltage i inden udgangen af det første studieår efter studiestart (førsteårsprøven). Den studerende skal senest bestå de prøver, som indgår i førsteårsprøven, inden udgangen af den studerendes andet studieår efter studiestart for at den studerende kan fortsætte uddannelsen, jf. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) https://www.retsinformation.dk. De prøver, der indgår i førsteårsprøven for studerende optaget før 1/9 2016, er: 

Teologiens grundtemaer
Religionsfag
Bibelkundskab

3.3 Regler om studiestartsprøve

Med virkning fra 1. september 2016 gælder følgende vedrørende studiestartsprøver, jf. Eksamensbekendtgørelsen, bek. nr. 1062 af 30/06/2016, § 16:

Den obligatoriske studiestartsprøve afholdes inden udgangen af september på bacheloruddannelsens første semester.

Prøven omfatter 0 ECTS, bedømmelsen er Bestået/Ikke bestået og prøven er intern uden censur.

Der gives to forsøg. Uddannelsens studerende på 1. semester er automatisk tilmeldt prøven. Resultatet vil fremgå af den studerendes selvbetjening.

Studerende, som ikke består første forsøg tilmeldes automatisk 2. forsøg.

Resultatet af andet forsøg vil fremgå af den studerendes selvbetjening senest den 28. september.

Studerende, som ikke består ved 1. eller 2. forsøg, udmeldes med øjeblikkelig virkning.


3.4 Merit og fleksibilitet

Studerende, der som en del af uddannelsen ønsker at gennemføre uddannelseselementer ved et andet universitet eller anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet, skal ansøge om forhåndsmerit for planlagte uddannelseselementer. Ved ansøgning om forhåndsmerit forpligter ansøger sig til, når de forhåndsmeriterede uddannelseselementer er gennemført, at fremsende dokumentation for, hvorvidt uddannelseselementerne er bestået eller ikke bestået. Ansøger skal også samtykke til, at studienævnet kan indhente den nødvendige dokumentation. Beståede uddannelseselementer meriteres efterfølgende ind i uddannelsen. Studienævnet har videre mulighed for at godkende merit fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution.  Har studienævnet godkendt, at et bestået fag eller fagelement fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution meritoverføres, skal bedømmelsen overføres som »Bestået« eller »Godkendt«. Hvis det pågældende fagelement bedømmes efter 7-trins-skalaen ved begge uddannelsesinstitutioner, overføres bedømmelsen med karakterer. Et kandidatspeciale fra en afsluttet kandidatuddannelse kan ikke meritoverføres til en ny kandidatuddannelse.


3.5 Til- og afmelding af prøver

Tilmelding til fag, prøver og valgfag
Den studerende er selv ansvarlig for at være tilmeldt fag og prøver hvert semester. Studerende, der følger normalstudieplanen for deres uddannelse, vil blive servicetilmeldt til undervisning og eksamen i uddannelsens obligatoriske fag i den semesterrækkefølge, studieordningen foreskriver, umiddelbart før tilmeldingsfristen. Den studerende er selv ansvarlig for, at tilmeldingerne er korrekte inden udløbet af til- og afmeldingsfristen. Framelding kan ikke finde sted efter afmeldingsfristen og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven.

Studerende, der følger normalstudieplanen, har fortrinsret til en holdplads på det semester, de er nået til ifølge studieordningen.

Den studerende skal selv tilmelde sig og eventuelt prioritere valgfag inden for den fastsatte frist, som fremgår af studieportalen. Efter afmeldingsfristen er valgfaget en obligatorisk del af den studerendes studieprogram og kan ikke ændres.

Fristerne for til- og afmelding fremgår af studieportalen.

Til- og afmelding til omprøver (2. og 3. forsøg):
Studerende, der ikke består en prøve i første forsøg, kan tilmelde sig 2. prøveforsøg i samme semesters reeksamensperiode. Det er en forudsætning for tilmelding til omprøven, at den studerende har deltaget i eksamen forud for omprøven. Der afholdes omprøve to gange om året: umiddelbart efter den ordinære eksamen og i den efterfølgende eksamensperiode. Studerende, der ikke består en prøve i første forsøg, skal tilmelde sig omprøven inden for den fastsatte frist, som fremgår af studieportalen.

Afmeldingsfristen er sammenfaldende med tilmeldingsfristen til omprøven og fremgår af studieportalen.

Afvikling af omprøver (2. og 3. forsøg):
Omprøver afholdes i omprøveterminen. Når der alene er fastsat én prøveform, kan den studerende indgive ønske om at afvikle omprøven samtidig med afvikling af en planlagt ordinær eksamen. Et sådant ønske indgives senest ved udløb af tilmeldingsfristen jf. studieportalen. Ønsker indgivet herefter kan ikke forventes behandlet.

Når der er fastsat en særlig prøveform til omprøven, er denne form gældende for den studerendes 2. og 3. prøveforsøg, med mindre den studerende opfylder forudsætningskrav om undervisningsdeltagelse og den ordinære prøve afbrydes på grund af dokumenteret sygdom, der berettiger til omprøve.

Se universitetets regler om eksamen http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/5/56/

Studieaktivitetskrav
Studerende er omfattet af et studieaktivitetskrav på 45 ECTS pr. studieår, jf. Aarhus Universitets regler af 1. september 2016 herom: http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/4/41/, hvilket betyder, at den studerende skal bestå mindst 45 ECTS pr. studieår.


3.6 Stave- og formuleringsevne

Ved bedømmelsen af bachelorprojekt og andre større skriftlige opgaver skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. I studieordningen fastsættes regler om, hvorledes stave- og formuleringsevnen indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, idet det faglige indhold dog vægtes tungest, medmindre faget eller fagelementet er sprog eller fremmedsprog.

3.7 Regler for større skriftlige afleveringer

Omfangsbestemmelser fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement. En normalside ved skriftlige afleveringer regnes som 2400 typeenheder (tegn plus mellemrum). Beregningen af normalsider omfatter tekst og noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. Skriftlige afleveringer, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmelser, kan ikke antages til bedømmelse.

3.8 Regler for brug af computer ved prøver

Tilbydes brug af computer sker det efter Universitetets regler om brug af computer ved prøver se http://www.au.dk/om/organisation/index/5/56/

3.9 Projektorienterede forløb

Mulighed for projektorienterede forløb fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement.

3.10 Dispensationer

En dispensation er en afvigelse fra den eller de regler, der almindeligvis gælder for det pågældende område. Dispensation kan gives på baggrund af ansøgning til den myndighed, der har kompetencen til at give dispensation. Ansøgning om dispensation indgives til studienævnet. Hvis en anden myndighed har kompetencen, videresender studienævnet ansøgningen til rette myndighed (f.eks. dekan, rektor eller ministerium). En dispensationsansøgning skal være skriftlig og begrundet, og skal indgives hurtigst muligt. Hvis ansøgningen umiddelbart skal kunne behandles, skal den indeholde tydelig angivelse af, hvad det er for en regel der søges dispensation fra og hvad der ønskes opnået med dispensationen (f.eks. tilladelse til hjælpemidler, forlænget prøvetid, udsættelse af tidsgrænse). Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for de usædvanlige forhold, der begrunder ansøgningen. Udokumenterede forhold kan sædvanligvis ikke tillægges betydning.

3.11 Anke og klage

Klager indgives til studienævnet. Forudsætningen for at en klage umiddelbart kan behandles er, at den er skriftlig og begrundet. Det skal fremgå af klagen hvad der klages over og hvad der ønskes opnået med klagen. Klager over prøver skal indgives senest 14 dage efter offentliggørelse af prøvens resultat jf. eksamensbekendtgørelsen. Afvises din klage har du mulighed for at indbringe universitetets afgørelse for et ankenævn. Ankenævnet kan alene behandle faglige klager. Anken, der skal være skriftlig og begrundet, skal sendes til studienævnet senest to uger efter, at universitetets afgørelse er meddelt.

3.12 Om prøver

Forudsætningskrav
Hvis du skal opfylde et forudsætningskrav for at deltage i en prøve, skal din underviser godkende, at kravet er opfyldt forud for eksamen. Opfylder du ikke forudsætningskravet, kan du ikke deltage i eksamen og du bruger et prøveforsøg. Dette gælder både for ordinær prøve og omprøve. Hvis du skal opfylde et forudsætningskrav til din ordinære prøve, vil der typisk være tale om et antal afleveringer, du skal uploade i Blackboard til en frist fastsat af din underviser. Hvis du skal opfylde et forudsætningskrav til din omprøve, vil der være tale om et antal afleveringer, du skal aflevere til din eksaminator senest ved fristen for tilmelding til omprøven. Fristen fremgår af studieportalen.

Pensum
Vær opmærksom på, at dit pensum kan genbruges. Dog med det forbehold, at det kun er gyldigt i tre semestre: i det semester, hvor der undervises i faget, og i de to efterfølgende semestre.

Eksamenssprog
Eksamenssproget følger undervisningssproget, som er dansk eller engelsk. Studerende kan endvidere og efter aftale med underviser aflægge eksamen på dansk, engelsk, norsk eller svensk i alle fag på uddannelsen.

Bedømmelse
Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver vil der blive lagt vægt på, at den studerende kan formidle en faglig problemstilling og disponere en akademisk opgave herunder opfylde formelle akademiske krav (referencer, citathåndtering, mv.). Ved bedømmelsen af samtlige mundtlige prøver vil der blive lagt vægt på, at den studerende kan præsentere et fagligt stof, strukturere en mundtlig præsentation og indgå i en faglig konstruktiv dialog. Alle prøvers resultater fremgår af eksamensbeviset med deres ECTS-vægt.

Love og bekendtgørelser samt universitetets regler på uddannelsesområdet kan findes i universitetets elektroniske regelsamling på http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/5/56/.

3.13 Udveksling

Mulighed for udveksling fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement.

4. Ændringer til studieordningen

"Egne noter" tilføjet under "Bemærkninger" (Latin 2).
Tilføjelse vedr. 1.årsprøve fag.
Overgangsordning samt 'lukketekst' vedr. 2007-studieordning er tilføjet.
Progressionsregler tilpasset.
Tekst vedr. studiestartsprøve etilføjet.
B-prøve under NT1 omformuleret (11.12.15)
Forudsætning vedr. BA-projekt slettet (16.12.15)
Regler for tilmelding slettet 19.08.2016
1.årsprøvefag (Introduktion til studiet af teologi) tilføjet 22.08.2016

Opdatering af generelle regler 26.08.2016
Opdatering af ”om uddannelse” 26.08.2016

Reeksamen i NT1 rettet til korrekt længde og varighed (5 sider, 2 dage) 26.01.17

Rettelse i "Bibelkundskab" under pensum: "...fra Det Gamle og Det Nye Testamente" er ændret til "...om Det Gamle og Det Nye Testamente"
Under bemærkninger: "Tekster på grundsprog..." rettet til "Bibeltekster og kildetekster i oversættelse" 15.03.17

01.09.2017:
Opdatering af generelle regler

01.02.2018:
Slåfejl rettet i pensumangivelse for Bachelorprojektet.